Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Temporär anmälningsskyldighet angående företagsförvärv inom social- och hälsovårdsbranschen

Arbets- och näringsministeriet
15.6.2017 13.38
Pressmeddelande

Statsrådet föreslog den 15 juni 2017 att det till konkurrenslagen fogas en tidsbestämd bestämmelse om en ny utvidgad skyldighet att anmäla företagsförvärv som genomförs av företag som producerar social- och hälsovårdstjänster. Propositionen har samband med lagstiftningen om valfrihet i anslutning till landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen och ska behandlas av riksdagen i samband med dem.

Målet för propositionen är att säkerställa att marknaden fungerar och att kundernas valfrihet förverkligas genom att koncentrationen av social- och hälsovårdssektorn begränsas före ikraftträdandet av social- och hälsovårdsreformen.

Enligt den paragraf som föreslås bli fogad till konkurrenslagen ska bestämmelserna om företagsförvärv utan sedvanliga omsättningsgränser tillämpas på företagsförvärv där minst en av parterna i företagsförvärvet producerar social- eller hälsovårdstjänster eller laboratorietjänster eller diagnostiska avbildningstjänster i anslutning till hälsotjänster. Målet är att säkerställa tillgången till information samt konkurrensmyndighetens möjligheter att ingripa i sådana – relativt sällsynta – fall där förvärvets konsekvenser för konkurrensen betraktas som betydande.

Bestämmelsens tillämpningsområde ska dock avgränsas genom flera undantag, som handlar om små aktörer, företagsförvärv mellan företag som säljer sina tjänster i namn av en företagsgrupp som producerar social- och hälsovårdstjänster och kapitalplacerarnas investeringar i företag inom andra branscher. Anmälningsskyldigheten omfattar således inte t.ex. sådana företagsförvärv där den ena av två parter är ett företag som säljer tjänster av högst fem yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Reformen ändrar inte de förutsättningar under vilka ett företagsförvärv kan förbjudas eller förenas med villkor. Bestämmelserna om godkännande av företagsförvärv ska således förbli oförändrade.

Den administrativa börda som den nya bestämmelsen medför ska minskas genom att det införs en enklare anmälningsblankett jämfört med den vanliga. Därför ska behandlingsfristen för Konkurrens- och konsumentverket vara 45 arbetsdagar för att verket vid behov ska kunna begära närmare upplysningar om ett företagsförvärv.  I de flesta av fallen kommer några ytterligare upplysningar inte att behövas, vilket innebär att behandlingen av ett ärende inte kommer att ta hela fristen i anspråk.

Bestämmelsen ska tillämpas under en viss tid på företagsförvärv som har genomförts den dag då lagen träder i kraft eller därefter, men dock före den 1 januari 2019. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare upplysningar:
Pekka Timonen, överdirektör, ANM, tfn 029 506 0060
Virve Haapajärvi, regeringsråd, ANM, tfn 029 504 7027

 
Sivun alkuun