Muita hyödyllisiä ohjeita, työkaluja ja linkkejä

Ohjeet, työkalut ja linkit on jaoteltu alle teemoittain aakkosjärjestyksessä.

Corporate Governance, hyvä hallintotapa

OECD on julkaissut periaatteet Corporate Governancesta eli hyvästä hallintotavasta. Periaatteiden tarkoituksena on tukea taloudellista tehokkuutta, kestävää kasvua ja taloudellista vakautta. Periaatteiden uusin versio julkaistiin syyskuussa 2015.

EU ja yhteiskuntavastuu

Euroopan unioni (EU) on edistänyt yhteiskuntavastuuta painotetusti vuoden 2000 Lissabonin strategiasta lähtien. EU:n yhteiskuntavastuun strategiset toimet linjataan tiedonannoissa, joista tuorein on vuodelta 2011.

Euroopan komission yhteiskuntavastuun sivuille on koottu tietoa komission yhteiskuntavastuupolitiikan painopisteistä, strategisesta etenemisestä sekä erilaisista komission teettämistä tutkimuksista, selvityksistä ja työkaluista.

Heikon hallinnon alueet

OECD:n monikansallisten yritysten sijoittautumisen riskienhallinnan työkalu pyrkii tukemaan yrityksiä vastuullisessa sijoittautumisessa sellaisiin maihin, joiden hallitukset eivätkä maiden toimintarakenteet tue vastuullisuutta. Työkalu tarjoaa listan mahdollisista riskeistä ja eettisistä ongelmista, joita heikon julkisen hallinnon maissa saattaa ilmetä sekä ohjeita riskien ja ongelmien ehkäisemiseksi.

Julkiset hankinnat

Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat -opas

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema opas kertoo käytännön esimerkkien avulla, miten sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa.

Opasta varten hankintaprosessi on jaoteltu viiteen eri vaiheeseen, jotta mahdollisuudet huomioida sosiaaliset näkökulmat eri hankintavaiheissa tulevat mahdollisimman hyvin esille. Lisäksi oppaaseen on kerätty hankintayksiköiltä eri puolilta Suomea käytännön esimerkkejä siitä, miten näitä mahdollisuuksia on jo hyödynnetty. Näiden esimerkkien toivotaan tekevän sosiaalisesti vastuullisten hankintojen kokeilukynnyksen mahdollisimman matalaksi.

EU:n Sosiaalinen ostaminen -opas

Euroopan komissio on julkaissut oppaan vastuullisten julkisten hankintojen tekemiseen. Opas auttaa hankintayksiköitä sisällyttämään sosiaalisia näkökohtia julkisiin hankintoihin niin, että samalla taataan sekä tarjoajien yhdenvertainen kohtelu että julkisten varojen tehokas käyttö.

Yrittäjille opas avaa sekä vastuullisten hankintojen käsitettä että aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä.

Konfliktimineraalit

OECD:n konfliktimineraalien hankintaa koskeva due diligence -opas antaa yksityiskohtaisia ohjeita yrityksille ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä siihen, etteivät yritysten mineraalien hankintapäätökset ja -käytännöt hyödyttäisi konflikteja. Opas on saatavilla eri kieliversioina OECD:n verkkosivuilla, joilla on tarjolla myös muuta aiheeseen liittyvää tietoa.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Korruption torjunta kehitysyhteistyössä

Ulkoasiainministeriö on julkaissut korruption vastaisen käsikirjan: Anti-corruption Handbook for Development Practitioners. Käsikirja tarjoaa konkreettisia välineitä estää korruptiota kehitysyhteistyössä.

Lasten oikeudet

UNICEF, YK:n Global Compact -aloite ja Pelastakaa Lapset julkaisivat Lasten oikeudet liike-elämässä -periaatteet  vuonna 2012. Periaatteet auttavat yrityksiä tunnistamaan kaikki toiminnan osa-alueet, joilla ne voivat luoda pysyviä parannuksia lasten elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorten työntekijöiden ja lasten vanhempien työolot, ympäristöasiat, mainonta sekä se, millaisia tuotteita ja palveluja tuotetaan.

Pk-yritykset

Ekokompassi

Ekokompassi on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen. Ekokompassin tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa sekä taata yritysten asiakkaille mahdollisimman ympäristöystävällisiä palveluja.

Ekokompassin rakentamisessa edetään määrätietoisesti lähtötason kartoittamisesta ja ympäristövaikutusten arvioimisesta ympäristöohjelman laatimiseen. Prosessin aikana koko yrityksen toiminta katsastetaan, ja lopuksi puolueeton asiantuntija auditoi yrityksen ympäristötyön. Kaupunginjohtajan allekirjoittama Ekokompassi-todistus on voimassa kolme vuotta.

Ekokompassi on osa pohjoismaista ympäristöverkostoa sekä vapaaehtoista yhteistyötä kaupungin kanssa. Ekokompassi on tällä hetkellä saatavilla Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Hyvinkään alueen pk-yrityksille.

Vastuullisuussertifikaatit

YK:n alainen International Trade Centre ylläpitää tietokantaa vastuullisuussertifikaateista. Standards Map auttaa löytämään, vertailemaan ja arvioimaan sertifikaatteja tuote- ja palvelukohtaisesti maittain.

Vastuullinen sijoittaminen

PRI (Principles for Responsible Investment)

PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet koskevat sijoitus- ja eläkerahastojen vastuullista sijoittamista. Rahastot voivat halutessaan sitoutua suoraan noudattamaan periaatteita. PRI:n periaatteet edellyttävät, että sijoittajat ottavat huomioon sijoituskohteinaan olevien yritysten ekologisen ja sosiaalisen vastuun, hyvän hallintotavan sekä edistävät sijoituskohteidensa vastuullisuusraportointia. Lisäksi sitoutuminen edellyttää, että myös sijoittaja itse noudattaa samoja periaatteita.

Equator Principles (EP)

Equator Principles -periaatteet -periaatteet on riskienhallintatyökalu, jota rahoituslaitokset käyttävät rahoitettaviin projekteihin liittyvien ympäristö- ja sosiaalisten riskien ja vaikutusten tunnistamisessa, arvioinnissa sekä hallinnassa.

Yhteiskuntavastuuraportointi

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI:n ohjeisto on kansainvälisesti käytetyin yhteiskuntavastuun raportointistandardi. Ohjeisto koostuu raportointia ohjaavista periaatteista ja raportoinnin mittareista. GRI-ohjeiston päivitetty versio GRI 4 julkaistiin toukokuussa 2013.

Kansainvälinen tietokanta vastuullisuusraporteista

Global Reporting Initiative (GRI) ylläpitää kansainvälistä Sustainability Disclosure Database -tietokantaa eri maissa julkaistuista vastuullisuusraporteista. Tietokannasta voi etsiä raportteja organisaation nimen, julkaisuvuoden, yrityskoon, toimialan tai maantieteellisen alueen mukaan.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeva raportointiviitekehys

Raportointiviitekehys (The UN Guiding Principles Reporting Framework)on ensimmäinen kattava ohjeistus yrityksille siitä, miten raportoida ihmisoikeuksista yritysten ihmisoikeuksia koskevan vastuun mukaisesti. Raportointiviitekehys tarjoaa tiiviin kysymyspatteriston, jonka avulla minkä tahansa yrityksen pitäisi pystyä kertomaan ja näyttämään, miten se käytännössä täyttää ihmisoikeuksia koskevat vastuunsa. Viitekehys ohjaa yrityksiä vastaamaan kysymyksiin olennaisella ja tarkoituksenmukaisella tiedolla yrityksen ihmisoikeuksia koskevista toimintatavoista, prosesseista ja saavutuksista.