Valtioneuvoston asetus TEM/2022/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Inkeri Lilleberg, p. +35 8295047092

Asia

Valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus, jossa säädettäisiin sähköisen liikenteen ja biokaasun sekä uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurin edistämiseen tarkoitetun tuen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Asetus vastaisi sisällöltään hyvin pitkälti aiempaa tukiohjelman oikeusperustaa (VNA (498/2018)). Uuteen asetukseen kuitenkin tehtäisiin tarvittavia muutoksia tukiohjelman tavoitteiden päivityksen mukaisesti. Tuki myönnettäisiin edelleen tarjouskilpailun perusteella ja Energiavirasto jatkaisi valtionapuviranomaisena. Tarjouskilpailussa tarjoukset ryhmiteltäisiin 5 ryhmään, uutena tuen kohteena olisi vedyn tankkausinfrastruktuuri. Tukiohjelmaan sisältyisi useita ehtoja ja rajoituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa tarjouskilpailun optimaalinen tulos, tukiohjelman tavoitteiden saavuttaminen sekä rajoittaa tukiohjelman kilpailua ja markkinoita vääristävä vaikutus mahdollisimman vähäiseksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 17.3.2022 ja se olisi voimassa 31.12.2025 asti. Paikallisen joukkoliikenteen latauspisteiden ja biokaasun tankkauspisteiden osalta tukiohjelma olisi notifioitava ennakkoon komissiolle, eikä asetus tulisi näiltä osin voimaan ennen komission hyväksyntää.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Tukea voidaan myöntää valtion talousarvioon otettavan määrärahan mukaisesti. Valtion vuoden 2022 talousarviossa momentille 32.20.47 on varattu 13 200 000 euroa (3 v siirtomääräraha). Tukiohjelman kahtena ensimmäisenä vuotena on tarkoitus myöntää tukea osana Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Tämän jälkeen tukiohjelman rahoitus perustuisi mahdolliseen kansalliseen rahoitukseen, josta päätetään valtion talousarviossa ja julkisen talouden suunnitelmassa. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Infrastruktuurituki edistäisi fossiilittoman liikenteen tiekartan ja Suomen elpymys- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa, sekä niiden sisältäminen tavoitteiden toteutumista ja siten myös liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET Asetuksella on organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia. Elpymis- ja palautumissuunnitelmassa on Energiavirastolle varattu lisärahoitusta 100 000 euroa per vuosi vuosille 2021–2024 lisätehtävien hoitamista varten.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen