Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (standardointiasetus) muuttamisesta

U 23/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Emilia Tiuttu, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047127
Asia
Ehdotuksella esitetään muutettavaksi standardointiasetuksen 10 artiklaa, joka koskee eurooppalaisten standardointijärjestöjen sisäistä päätöksentekoa komission pyytämien standardien ja standardituotteiden antamisesta. Eurooppalaisten standardointijärjestöjen tulisi ehdotuksen mukaan edellyttää kansallisilta standardointijärjestöiltä tiettyä edustusta ja päätöksentekovaltaa silloin, kun päätökset koskevat suoraan EU-lainsäädännön tai -politiikkojen tueksi laadittavia harmonisoituja standardeja. Ehdotetuilla muutoksilla pyritään varmistamaan EU:n etujen suojaaminen ja estämään epäasiallisia vaikuttamispyrkimyksiä, kun kyse on EU-lainsäädännön tueksi laadittavista standardeista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella voidaan arvioida olevan vain vähäisiä vaikutuksia Suomen kansallisten standardisointijärjestöjen toimintaperiaatteisiin. Ehdotuksen vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti eurooppalaisten standardointijärjestöjen (CEN, CENELEC ja ETSI) toimintaan. Ehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä kokonaisvaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen