Hyppää sisältöön

Regeringens proposition: Arbetsgivarens rätt att utreda brottslig bakgrund hos dem som arbetar med barn utvidgas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2021 13.47
Pressmeddelande
Barn gungar

Regeringen föreslår att arbetsgivare i fortsättningen ska ha rätt att utreda brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn också för kortvariga uppgifter. Syftet med lagändringen är att främja skyddet av minderåriga. För närvarande kan arbetsgivare inte utreda arbetstagarnas brottsliga bakgrund om arbetet med barn varar högst tre månader under en ettårsperiod.

– I anställningsförhållanden som understiger tre månader har man inte kunnat utreda brottslig bakgrund, vilket har väckt oro till exempel i daghem. Denna oro ska tas på allvar. Barnets bästa måste väga allra tyngst i vågskålen, betonar arbetsminister Tuula Haatainen.

Begäran om straffregisterutdrag ska grunda sig på arbetsgivarens prövning

Efter lagändringarna har arbetsgivare rätt att utreda de arbetssökandes brottsliga bakgrund, dvs. att även begära ett straffregisterutdrag av dem som är i uppgifter som varar högst tre månader. Det är inte fråga om en ny skyldighet, utan begäran grundar sig på varje arbetsgivares egen prövning och riskbedömning. På detta sätt beaktas arbetsgivarnas olika behov och de situationer där arbete utförs.

Utöver arbetsgivare ska också andra som är skyldiga att utreda brottslig bakgrund, såsom civiltjänstcentralen, arbets- och näringsbyrån, tillstånds- och tillsynsmyndigheten, kommunen och samkommunen, ha rätt att begära ett straffregister också för kortvariga uppgifter. Utöver anställningsförhållandet ska brottslig bakgrund utredas bland annat före civiltjänst och arbetsprövning om personen arbetar med minderåriga, samt innan ett uppdragsavtal om familjevård ingås.

Genom lagändringarna effektiviseras inte bara skyddet av minderåriga utan också verkställandet av Finlands internationella förpliktelser. Finland har godkänt Europarådets konvention som skyddar barn mot sexuellt utnyttjande och utnyttjande. Konventionen innehåller bland annat bestämmelser om rekrytering av personer som arbetar med barn.

Finlands lagstiftning uppfyller konventionens centrala skyldigheter som gäller kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med minderåriga. Genom de föreslagna lagändringarna beaktas de rekommendationer som den kommitté som övervakar genomförandet av konventionen har gett.

Europarådet är en europeisk organisation som arbetar för att förverkliga de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstaten.

Lagändringarna avses träda i kraft under våren 2021

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn har varit i kraft sedan ingången av 2003. Den syftar till att minska barnens risk att bli sexuellt utnyttjade, utsatta för våld eller lockade till att använda droger. Lagen förpliktar personer som arbetar med barn att vid anställningen eller utnämningen till ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande visa upp ett straffregisterutdrag för arbetsgivaren, om arbetet varar över tre månader under ett år.

Regeringen lämnade den 4 februari 2021 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen. Efter riksdagsbehandlingen avses den föreslagna lagen träda i kraft våren 2021.

Ytterligare information:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430
Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 048 938

 
Sivun alkuun