Hallituksen esitys TEM/2021/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

HE 4/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Päivi Kantanen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295048938
Asia
Esityksessä ehdotetaan lain soveltamisalaan lisättäväksi työnantajalle ja muille rikostaustan selvittämisvelvollisille tahoille mahdollisuus (oikeus) selvittää työnhakijoiden ja muiden rikostaustan selvittämismenettelyn piiriin kuuluvien henkilöiden rikostaustaa myös enintään kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa ja muissa työntekotilanteissa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Muutoksilla pyritään edistämään alaikäisten suojelua myös lyhytaikaisissa työntekotilanteissa. Rikosrekisteriotteen pyytäminen perustuisi kunkin tahon omaan harkintaan ja riskiarvioon, mikä huomioi erilaiset tarpeet ja työntekotilanteet. Ehdotukset tehostavat Suomen kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä koskien Euroopan neuvoston yleissopimusta lasten suojelemiseksi seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan. Ehdotukset edellyttävät Oikeusrekisterikeskuksen sähköiseen asiointipalveluun ja hakulomakkeille vähäisiä muutoksia. Luovutettavien otteiden määrä lisäyksen arvioidaan vaativan noin 0,7 henkilötyövuoden resurssitarpeen, jos annettavien otteiden määrän lisäys olisi 25 000.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen