Hoppa till innehåll

Regionala utvecklingsutsikter: Fortsatt växande ekonomi och ökande sysselsättning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2018 9.30
Pressmeddelande

I regionerna bedömer man att den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen fortsätter i positiv riktning, men långsammare än tidigare. Utsikterna för den närmaste framtiden är trots den långsammare tillväxten goda i alla regioner, och eventuella hotbilder är främst förknippade med den internationella ekonomin.

Arbetslösheten har minskat i alla regioner, och den goda utvecklingen bedöms fortsätta inom den närmaste framtiden, dock en aning långsammare än tidigare. Även långtidsarbetslösheten och arbetslösheten bland unga förväntas minska ytterligare. Någon ökning av arbetslösheten kan inte skönjas någonstans i landet.

Den positiva sysselsättningsutvecklingen medför att svårigheter att få tag på arbetskraft blir vanligare i hela landet.

– Utvecklingsutsikterna fortsätter vara positiva i hela Finland, men det är uppenbart att det på många olika sätt måste satsas på att förbättra tillgången på kompetent arbetskraft. Detta tog vi tag i redan vid ramförhandlingarna i våras, och vi fortsatte diskutera åtgärder vid budgetmanglingen. Vi har enats om flera snabbverkande åtgärder för att stödja uppdatering av kompetensen och karriärbyte, berättar näringsminister Mika Lintilä.

– Vid höstens budgetförhandlingar kom vi överens om att broavtalsmodellen i Sydvästra Finland ska utvidgas till de regioner som lider störst brist på arbetskraft. Broavtalen upprättas före utgången av året. Regeringen satsar dessutom 3 miljoner euro på snabbt genomförbara regionala projekt som ska stödja tillgången på kompetent arbetskraft i regionstäderna. Även kommunerna och företagen i regionerna i fråga förbinder sig att delta i finansieringen av projekten, berättar minister Lintilä.

Rekryteringsproblem inom flera branscher och i olika yrkesgrupper

Den ekonomiska tillväxten har gjort att efterfrågan på arbetskraft och antalet lediga jobb ökat avsevärt. Ökningen av efterfrågan har varit så snabb att många arbetsgivare har svårigheter att hitta kompetent arbetskraft för att möta sina behov. Rekryteringsproblem förekommer inom flera branscher och i olika yrkesgrupper.

Tillgången på kompetent arbetskraft upplevs vara en växande utmaning i olika delar av landet, såväl i landskapens tillväxtcentrum som i många mindre ekonomiska regioner. I Kajanaland talas det redan om direkt brist på arbetskraft. Det har varit svårt att svara på rekryteringsbehoven inom i synnerhet gruv- och metallindustrin. I Norra Savolax upplevs bristen på kompetent arbetskraft som ett kritiskt hinder för tillväxt i synnerhet inom metallindustrin i Övre Savolax.

Problemen med tillgång på arbetskraft försöker man råda bot på bl.a. genom att öka platserna inom examensinriktad fortbildning, genom att intensifiera samarbetet mellan läroanstalter och företag, genom rekryteringsutbildningar skräddarsydda för företagens behov, genom att utöka rekryteringarna utanför landets gränser och genom olika image- och rekryteringskampanjer.

Utöver skogsindustrin hör turismen och byggbranschen till de största tillväxtbranscherna

Läget för näringslivet och företagsverksamheten är för närvarande bättre än för ett år sedan. Endast i Nordöstra Savolax är läget oförändrat jämfört med för ett år sedan. I de övriga regionerna bedöms läget ha förbättrats. Bedömningarna av utvecklingen fram till slutet av detta år är också positiva.

I Sydvästra Finland är konjunkturläget och utsikterna för den närmaste framtiden fortsatt positiva. I och med den positiva strukturomvandlingen har också inflyttningsöverskottet ökat i Åbo ekonomiska region och Nystadsregionen. Bil- och varvsindustrin går i spetsen för tillväxten, men också andra sektorer, såsom läkemedelsindustrin, upplever en stark tillväxt. Klustret inom automations-, robotik- och programmeringsbranscherna i Björneborgsregionen växer kraftigt. Åbovarvets orderstock sträcker sig ända till 2024, och varvet gör också betydande investeringar. Bilfabriken i Nystad sysselsätter för närvarande nästan 5 000 personer. De annars goda utsikterna i Satakunta överskuggas av nedläggningen av Venators pigmentfabrik 2021.

Bakom de positiva förväntningarna i Kymmenedalen ligger utöver skogsindustrin även en stark tillväxt inom logistikbranschen och planerade investeringar i industrin i området.

Inom skogsbruket är läget mycket positivt. Verksamheten vid bioproduktsfabriken i Äänekoski går nu på full kapacitet, och regionens betydelse som ett centrum för nya bioprodukter ökar. Inom skogsindustrin planeras betydande investeringar i synnerhet i Lappland, Kajanaland och Norra Savolax. Förberedelserna för Finnpulps bioproduktsfabrik i Norra Savolax har gått framåt när det gäller miljötillstånden, och nu pågår finansieringsförhandlingar.

  • Regionala utvecklingsutsikter är en publikation som kommer ut två gånger om året. Den är en sammanställning av närings-, trafik- och miljöcentralernas och övriga regionutvecklares synpunkter på nuläget och den ekonomiska utvecklingen i de ekonomiska regionerna inom det egna området.

Byggprojekt för turismändamål pågår och planeras i olika delar av Lappland och övriga Norra Finland. I huvudstadsregionen pågår och planeras flera projekt för att utöka inkvarteringskapaciteten. Investeringar i utbyggnad av både Helsingfors-Vanda flygplats och flygplatserna i Lappland stöder också tillväxten. 

Inom byggbranschen är takten fortfarande intensiv, trots att utsikterna håller på att plana ut på riksnivå. I huvudstadsregionen samt i Åbo-, Uleåborgs-, Tammerfors- och Jyväskyläregionen beräknas byggvolymen förbli på hög nivå under den närmaste framtiden.

Uppgifterna ovan framgår av den rapport om regionala utvecklingsutsikter som publicerades den 10 oktober 2018

Ytterligare upplysningar:

Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118
Jouko Nieminen, strategidirektör, Utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Hanna-Maria Urjankangas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3739

Tillbaka till toppen