Höjning av mervärdet på fisk, fallet Island 

Efterfrågan på fisk och fiskprodukter ökar bl.a. på grund av ändrade matvanor. Förändringen drivs också av konsumenternas ökade medvetenhet om klimatförändringen och behovet av att starkare betona fisk och grönsaker i kosten. Intresset för hälso- och välfärdsaspekterna bidrar till att öka intresset för fisk.

Fiskodlingens betydelse framhävs till följd av att naturfiskbestånden är begränsade. Fångstmängderna och produktionen av naturfisk har inte ökat sedan början av 1980-talet. Produktionsökningen har i huvudsak skett via vattenbruk.  

Island och höjning av mervärdet för fisk

Fisk som matkälla och som en mångsidig råvara erbjuder nya möjligheter att utveckla mervärdet. Mervärdet av fisk kan höjas genom att nya konsumentprodukter utvecklas och användningen av fisk blir allt lättare för konsumenterna. Nytt mervärde har skapats målmedvetet genom innovation av nya råvaror från fisk/fiskens sidoströmmar också för branscher utanför livsmedelsindustrin. Gödsel-, energi-, kosmetik- och läkemedelsindustrin är exempel på branscher som kan utnyttja fisken som råvara. Fisken kan utnyttjas noggrant genom att man målmedvetet satsar på innovationer och höjer mervärdet. En viktig del av ökningen av mervärdet är omsorgsfull hantering av fisk och fiskråvara.

En rapport från forskare från det isländska forskningsinstitutet Matis om projektet Arktisk ekonomisk dialog lyfter fram viktiga delområden i denna helhet, som sträcker sig från fångst och odling av fisk till produkter som erbjuds kunder och konsumenter. Utvecklingen av denna värdekedja erbjuder nya utsikter för det finländska arbetet för att utveckla fiskens mervärde och för att öppna upp samarbetet på Island för finländska företag och ekosystem som arbetar med fisk. 

Rapporten: Roadmap for the value chain of cod, salmon and char 

I Finland kring utnyttjandet av fisk och utvecklingen av dess mervärde finns ett omfattande nätverk av före-tag och kompetenser. Med tanke på uppkomsten av det arktiska samarbetet är det viktigt att beskriva nätverket och de möjligheter som det genom sin kompetens kan erbjuda som stöd för utvecklingen inom branschen. Gaia Consulting Ab:s rapport beskriver ekosystemet kring finsk fisk. Rapporten lyfter fram de starka sidorna i ekosystemet och hur mycket olika branscher med sina produkter och tjänster anknyter till utvecklingen av mervärdet av fisken. 

Rapporten: The Fish Value Network and Business Ecosystem in Finland  


Ytterligare upplysningar: 

Mikko Martikainen
mikko.martikainen(at)gov.fi