Business Finland finansierar ekosystem- och partnerskapsprojekt och hjälper till att bilda nätverk i hemlandet och internationellt  

Business Finlands program samlar företag, forskningsorganisationer och andra aktörer av olika storlek för att bygga upp service som de tillsammans erbjuder strategiskt utvalda branscher och marknader. Dessutom hjälper dess globala nätverk med att hitta internationella kontakter och nätverk samt marknadsinformation för ekosystem som eftersträvar internationell tillväxt.

Business Finlands finansiering för ekosystem- och partnerskapsprojekt

Business Finland har under de senaste åren utmanat de internationella företagsnätverkens lokomotiv att satsa på att lösa framtida utmaningar och avsevärt öka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FoUI) i Finland. Genom att finansiera lokomotivföretagens projekt strävar Business Finland efter att stödja ekosystem i miljardklass som skapar nya arbetsplatser och ny affärsverksamhet i Finland.

Genom partnerskapsutlysningen uppmuntrar Business Finland företag och forskningsorganisationer att starta FoUI-projekt där lösningar, tekniker och kompetens utvecklas till stöd för de uppdrag som anges i lokomotivföretagens färdplaner. Projekten kan vara gemensamma projekt för företagsgrupper, företag och forskningsorganisationer eller projekt som genomförs av enskilda aktörer.

Tillväxtmotorer är ekosystem för affärsverksamhet som syftar till att öka ny affärsverksamhet till ett värde av över en miljard euro. Under 2018–2020 kapitaliserade Business Finland 12 plattformsbolag för tillväxtmotorer med cirka 80 miljoner euro. De övriga aktörernas nya affärsverksamhet byggs upp kring dessa. Ett företag, en förening eller en stiftelse som utvecklar innovationssamarbetet inom ett företagsdrivet ekosystem på ett målmedvetet och beslutsamt sätt kring en gemensamt vald affärsspets kan få sådan finansiering för orkestrering som fortfarande används.

Business Finland stöder också utvecklingen av testplattformar och det ekosystem som byggs upp kring dem och deras verksamhet när målet är verksamhet på internationell nivå.

Mer information om Business Finlands tjänster för ekosystem  
Mer information om utmaningstävlingar och partnerskapsutlysningar för lokomotivföretag   
Mer information om finansiering för orkestrering av ekosystem och kapitallån för plattformsbolag  
 

Ytterligare information:

Teija Palko - teija.palko(at)gov.fi