Principbeslut om tryggande av samhällets vitala funktioner

Statsrådet fattade den 2.11.2017 ett principbeslut om tryggande av samhällets vitala funktioner (TSVF). Med principbeslutet och strategin i anslutning till det definieras samhällets vitala funktioner samt fastslås ministeriernas strategiska uppgifter för tryggandet av dem i störnings- och specialsituationer samt i undantagsförhållanden. Strategin styr även ANM:s förvaltningsområde i skötseln av de strategiska uppgifter som det ansvarar för i alla situationer. Principbeslutet kompletterar det nuvarande beslutet om målen med försörjningsberedskapen 1048/2018.

Huvuduppgifterna enligt TSVF är för ANM:s sektor:

Tryggande av bränsleförsörjning

Tryggande av bränsleförsörjning förutsätter:

 • utnyttjande av flera bränslen och anskaffningskällor
 • främjande av användning av inhemska bränslen
 • bränslelager enligt statsrådets målsättningar
 • färdigheter att styra och reglera bränsleförbrukningen

Bränsleförsörjningen grundar sig på användning av inhemska bränslen, främst trä och torv och på att öka dem i undantagsförhållanden, för färdigheter som skapats på förhand av myndigheter och företag, på lagring av importbränslen samt på internationella avtalsarrangemang. På grund av Finlands särförhållanden förvaras importbränslen i lager utöver de internationella avtalsförpliktelserna.

Tryggande av kraftförsörjning

Tryggande av kraftförsörjning förutsätter:

 • tillräcklig överförings- och distributionskapacitet för el- och värmeproduktion
 • fungerande tekniska system
 • beredskapsförmåga inför distributionsstörningar och för återhämtning från dem
 • färdigheter för att styra och reglera el- och värmeförbrukningen

Som grund för kraftförsörjningen är en fungerande nordisk elmarknad och tillräckliga överföringsförbindelser, ett decentraliserat och mångsidigt produktionssystem samt en tillräcklig effektjämvikt mellan toppbelastning och produktionskapacitet.

Tryggande av förädling och distribution av livsmedel

Tryggande av förädling och distribution av livsmedel förutsätter

 • säkrande av tillgången till normal energimättad föda
 • att livsmedelsindustrin förmår förädla livsmedlen samt att parti- och minuthandeln fungerar
 • lager för de produktionsinsatser som krävs av livsmedlens försörjningskedja enligt statsrådets målsättningar
 • beredskap att styra och reglera utbudet samt konsumtionen av livsmedel

Målet är att bemästra helheterna och att säkerställa funktionen för de logistiska processerna i hela livsmedelsförsörjningsprocessen. Tyngdpunkten för beredskapen har förflyttats från regleringsberedskap till tryggande av försörjningen av dagligvaror.

Tryggande av livsviktig industri- och serviceproduktion

Tryggande av livsviktig industri- och serviceproduktion förutsätter:

 • en konkurrenskraftig inhemsk verksamhetsmiljö för företag som är betydelsefulla för försörjningsberedskapen
 • produktionsförmåga av grundtillgångar och -tjänster, fungerande logistiska och tekniska system samt förmåga att åtgärda och reparera dem
 • analys och uppföljning av konsekvenserna av samhällets kriskänslighet och riskfaktorer samt fungerande partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn
 • upprätthållande av lager för mest kritiska råmaterial, komponenter och andra produktionsinsatser
 • förmåga att effektivt styra produktion och konsumtion med tanke på effektivt utnyttjande av befintliga knappa resurser
 • tillräckligt tryggande av tillgången på arbetskraft och förmåga att styra tilläggsarbetskraft enligt behovet

Som en del av sin riskhantering säkerställer näringslivet i första hand genom sin sakkunskap och sina egna åtgärder en friktionsfri produktion och distribution. Målet för myndigheternas åtgärder är att trygga tillgången på grundtillgångar och -tjänster, att förstärka försvarsförmågan samt att förebygga konsekvenserna av ekonomiska störningar.

Tryggande av tillgången på arbetskraft

Tryggande av tillgången på arbetskraft förutsätter:

 • för olika undantagstillståndssituationer en estimerad tillgång på arbetskraft
 • för olika undantagstillståndssituationer ett estimerat behov av arbetskraft i branscher med viktighetsklassificering och en bedömning av hur den övriga arbetskraften kan användas
 • en estimering av utbildningsnivån och -behovet för den arbetskraft som behövs i undantagsförhållanden
 • uppdaterade beredskapsplaner för ANM, NTM-centralerna och AN-byråerna
 • uppdaterad inskolning och utbildning av arbetsförvaltningens personal för vägledning av arbetskraft i undantagsförhållanden

Tillgången på tillräcklig arbetskraft tryggas för företag som är livsviktiga för samhällets funktion, för försvaret och inom områden som hänför sig till befolkningens bastrygghet. Också i undantagsförhållanden vill man reglera arbetskraften, till en början genom arbetsförmedlingsmetoder.

Styrning av arbetskraftens användning förutsätter dessutom att datasystem och övriga fysiska förutsättningar fungerar.

Inom ANM:s förvaltningsområde ombesörjs tryggandet av energiförsörjning, industri- och serviceproduktion samt tillgången på arbetskraft förutom av ministeriet även av ämbetsverk och inrättningar, NTM-centraler och AN-byråer. Därtill skapas och upprätthålls försörjningsberedskapen i Finland genom samarbete mellan det allmänna och näringslivet. Ett bra exempel på detta partnerskap är försörjningsberedskapsorganisationens sektor- och polverksamhet.

Specialsituationer enligt TSVF inom ANM:s sektor är:

 • en allvarlig störning i energinätverket
 • störningar i tillgången till el och importbränslen
 • allvarliga störningar i försörjningen av dagligvaror
 • störningar i tillgången till kritiska råvaror eller produktionsfaktorer