Marinindustrin bidrar avsevärt till ekonomin och sysselsättningen i Finland

Företagen inom marinindustrin representerar i stor utsträckning hela skeppsbyggnadsbranschen, som omfattar bland annat varv som bygger nya fartyg och reparerar gamla, leverantörer av utrustning och system samt företag som specialiserat sig på planering och byggande av hamn och vatten. År 2020 omfattade marinindustrin närmare 1 100 företag som sammanlagt sysselsatte cirka 25 400 personer och hade en omsättning på 7,65 miljarder euro. Marknaden för marinindustrin är internationell, eftersom upp till 90 procent av produkterna exporteras. 

Ett utvecklingsprogram för en hållbar marinindustri

Arbets- och näringsministeriet lät i början av 2021 göra en utredning om den inhemska marinindustrins tillstånd och framtidsutsikter. Enligt utredningen kommer marinindustrin också i framtiden att vara en viktig bransch för Finland och utvecklingen ser lovande ut. Det viktigaste med tanke på branschens utveckling och tillväxt är företagens förmåga att investera i kompetens samt specialisering på mer krävande teknik och mångsidigare fartyg. 

Enligt utredningen har statens åtgärder betydelse för företagen inom marinindustrin även i framtiden. Det behövs statligt stöd för att stärka företagens produktutvecklings- och innovationsprojekt och för att öka samarbetet inom hela branschen. Den globala konkurrenskraften förutsätter att det vid varje punkt i värdekedjan finns tillräckligt med affärsmässigt lönsamma företag och spetskompetens som stöder deras innovationsverksamhet.

En lönsam utveckling av det marina ekosystemet kräver åtgärder som stöder internationalisering, tillväxt och samarbete. För att säkerställa att åtgärderna lämpar sig för kraven på ökad konkurrenskraft genomför arbets- och näringsministeriet ett utvecklingsprogram för en hållbar marinindustri (2022–2023).

I utvecklingsprogrammet fastställs en framtidsvision för marinindustrin:

  • En internationellt konkurrenskraftig, produktiv finländsk marinindustri med bred bas är bland de första att erbjuda fungerande och hållbara lösningar för en digital grön omställning globalt och sysselsätter och skapar välfärd i Finland.

Utvecklingsprogrammets fem åtgärdshelheter är:

  1. Samarbete som ökar konkurrenskraften och samordnad kommunikation som stärker synergin
  2. Säkerställande av den offentliga finansieringens lämplighet och ökning av hävstångseffekten
  3. Kompetens och mångsidig tillgång på arbetskraft med beaktande av marinindustrins behov
  4. Den offentliga sektorn som skapare av en gynnsam verksamhets-, reglerings-, försöks- och pilotmiljö samt som referensgivare
  5. En internationell verksamhetsmiljö.

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande styrgrupp för genomförandet och uppföljningen av utvecklingsprogrammet för en hållbar marinindustri. Styrgruppen har till uppgift att styra och vid behov rikta om det målsatta genomförandet av programmet, välja ett gemensamt utvecklingsobjekt för programmet och stärka den övergripande samordningen av och kommunikationen inom programmet.

Enligt den lägesöversikt över marinindustrin som Finlands Industriinvestering (Tesi) gjorde våren 2023 och som baserar sig på data och företagsintervjuer är situationen inom branschen försiktigt positiv och företagen förhåller sig tillitsfulla till framtiden. 

Ett informationspaket om möjligheterna att finansiera och stödja marinindustrin 

Arbets- och näringsministeriet har publicerat ett informationspaket om de inhemska och internationella finansierings- och stödmöjligheter som står till buds för att utveckla en hållbar konkurrenskraft inom marinindustrin.

I informationspaketet finns i korthet information om olika finansierings- och stödmöjligheter samt deras lämplighet för aktörerna inom branschen. I informationspaketet berättas det dessutom om tillgänglig rådgivning för internationaliseringsfinansiering och tjänster som främjar tillgången på arbetskraft samt om nationella och internationella program och strategiska riktlinjer som är centrala för aktörerna inom marinindustrin.

Ytterligare information:

Janne Peltola - janne.peltola(at)gov.fi