Den nationella FUI-färdplanen skapar förutsättningar för mer intensiv samarbete mellan företag och forskning


 

Obs! Projektet har avslutats och innehållet på denna sida uppdateras inte längre.​​​​​​

Konkurrenskraften och välfärden i Finland ska byggas på kompetens, forskning och innovationer. För att Finland ska ta sig ur de undantagsförhållanden som pandemin orsakat och klara sig i den globala konkurrensen krävs produktion av ny information, innovationer som medför nytta och mervärde för samhället samt kompetens på hög nivå.

Färdplanen för FUI-verksamhet har utarbetats för att främja uppnåendet av detta mål och den därav följande hållbara tillväxten samt för att skapa en verksamhetsmiljö som uppmuntrar både finländska och utländska företag att investera i FUI-verksamhet i Finland. Målet är att Finland fortsättningsvis ska ligga i framkant när det gäller att ta fram ny information samt utveckla och tillämpa ny teknik.

Mål och ambitioner för den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet: Nystart för FUI-samarbetet mellan företag och forskningsorganisationer 

Strategiska utvecklingsobjekt

I färdplanen identifieras tre sammanhängande strategiska utvecklingsobjekt: kompetens, en ny partnerskapsmodell och den innovativa offentliga sektorn. Dessa främjar målen i statsminister Marins regeringsprogram om att Finland ska bli den effektivaste försöks- och innovationsmiljön i världen där man skapar hållbara lösningar på utmaningar i samhället.

Kompetens

Den eftersträvande tillväxten inom FUI-verksamheten förutsätter även en betydande höjning av den nationella kompetens- och utbildningsnivån. I och med att FUI-finansieringen fördubblas behövs även avsevärt fler högskole-utbildade experter och andra professionella inom FUI-arbete. Detta är en utmaning för utbildningssystemet, allt från småbarnspedagogiken till högskolorna.

Nyt partnerskapsmodell

Finland har bra förutsättningar att nå framgång som ett spetsland för kompetens och innovationer. Företagen är högskolornas och forskningsinstitutens centrala forskningspartner och drivkraften bakom många val. För att stärka och bredda kompetensspetsarna och öka deras genomslagskraft måste man samla forskningen och de nätverk som tillgodogör sig denna till större kompetenscentrum och ekosystem.

Den innovativa offentliga sektorn

Att främja FUI-verksamheten är en gemensam uppgift för alla förvaltningsområden och förvaltningsnivåer. För atta stärka Finlands konkurrenskraft måste de åtgärder som främjar FUI-verksamheten inom de olika sektorerna och på de olika förvaltningsnivåerna stödja varandra och löpa parallellt.

Läs mer om strategiska utvecklingsobjekt på undervisnings- och kulturministeriets webbsidor.

Ytterligare upplysningar:

Maija Lönnqvist - maija.lonnqvist(at)gov.fi
Kirsti Vilén - kirsti.vilen(at)gov.fi