Obs! Projektet har avslutats och innehållet på den här sidan uppdateras inte längre.

Finansieringsekosystem för hållbar utveckling

Mål för hållbar utveckling logo

Finland har förbundit sig att genomföra FN:s Agenda2030 under detta årtionde både nationellt och inom det internationella samarbetet. Genomförandet styrs av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). 

För att målen ska uppnås förutsätts förutom satsningar av den offentliga sektorn även betydande förändringar i finanssektorns verksamhetsmiljö, för att privat kunnande och finansiering på ett målmedvetet och konkret sätt ska kunna riktas till investeringar som överensstämmer med målen för hållbar utveckling. 

Finland utarbetade 2018–2019 som första land en vägkarta för SDG-finansiering i nära dialog med aktörer i den privata, offentliga och tredje sektorn. Vägkartan ger en gemensam uppfattning om hur olika aktörer i Finland kan påverka uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling och i synnerhet hur en tillräcklig finansiering ska säkerställas. 

Åren 2020–2022 har målet för det fortlöpande arbetet varit att uppdatera rekommendationerna i vägkartan och inleda genomförandet av dem bl.a. genom att utveckla praktiska verksamhetsmodeller och stärka partnerskap, för att de kommande investeringarna i allt högre grad ska riktas till objekt som främjar SDG-målen. Målet med projektet är att stärka det nuvarande finansieringsekosystemets funktion, avlägsna befintliga flaskhalsar och påverka genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling via finländskt kunnande, finländska innovationer och finländskt samarbete.

Partnerskapen har en viktig roll i genomförandet av målen för hållbar utveckling och i skapandet av ett finansieringsekosystem som stöder SDG-målen. Förutom gemensamma verksamhetssätt och samordning behövs det också starkt nationellt ägarskap, tydlig ansvarsfördelning samt fungerande finansierings- och riskfördelningsmekanismer, för att finansieringsekosystemet på ett konsekvent sätt ska möjliggöra och främja SDG-investeringar i Finland och internationellt. Syftet med projektet är att hjälpa den offentliga sektorn att identifiera och genomföra processer och approach som möjliggör fungerande finansieringsekosystem för hållbar utveckling.

Projektet främjar funktionen hos finansieringsekosystemet för hållbar utveckling genom att stödja den offentliga sektorn i bedömningen av begränsningar och möjligheter med anknytning till finansieringens tillgänglighet i fråga om identifiering av lämpliga finansieringsmekanismer samt genom att stärka det befintliga kunnandet.

Aktörerna i den privata sektorn har en central roll i skapandet och genomförandet av lösningar för hållbar utveckling. För närvarande möter inte placeringsobjekten och investeringsbehoven enligt SDG-målen i tillräcklig utsträckning det privata kapitalet. Kommersialiseringen och skalningen av innovativa lösningar för hållbar utveckling behöver ta fart. 

Under projektet sammanförs de centrala aktörerna för att pilottesta verksamhetsmodeller som har konstaterats vara bra och möjliga nya finansieringslösningar, för att SDG-behoven och -investeringarna ska mötas på ett sätt som gör det möjligt att uppnå Agenda2030-målen i Finland och globalt.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den nationella samordningen av projektet.

En vägkarta för Finlands hållbara finansiering har publicerats i september 2021

Införande av hållbar finansiering i praktiken - rekommendationer och lärdomar från fyra pilotprojekt har publicerats i februari 2022

Hur kan Finland utveckla och bättre koordinera hållbar finansiering på nationell nivå - rekommendationer publicerats i juni 2022   

Utveckling av finansieringsekosystemet för hållbar utveckling i Finland – Sammanfattning och erfarenheter, publicerats i juli 2022

Projektet genomförs med stöd från Europeiska kommissionens stödprogram för strukturreformer.

 

 

 

 

 

Gaia Consulting Oy ansvarar för genomförandet av projektet i samarbete med AARC Ltd och Trinomics B.V.


Ytterligare upplysningar:

Arbets- och näringsministeriet:
Sari Tasa - sari.tasa(at)gov.fi

Gaia Consulting Oy: 
Mikko Halonen - mikko.halonen(at)gaia.fi
Anna Laine - anna.laine(at)gaia.fi