Obs! Projektet har avslutats och innehållet på den här sidan uppdateras inte längre. Uppdaterad information hittar du här:   Jobbkanalen Ab (tem.fi)

Jobbkanalen Ab

Bolag med statliga specialuppgifter sysselsätter partiellt arbetsföra som har det svårast på arbetsmarknaden

Jobbkanalen Ab är ett helt och hållet statsägt bolag som sköter statliga specialuppgifter. Det har till uppgift att anställa arbetslösa partiellt arbetsföra personer som har det allra svårast att få sysselsättning.

Jobbkanalen är ett företag som har en ny affärsidé. De som anställs av bolaget står i arbetsavtalsförhållande till bolaget, som sedan säljer deras arbetsinsats vidare till kunderna. Bolagets mål är att förbättra och stödja arbetstagarnas kompetens och arbetsmarknadsfärdigheter så att de självständigt ska hitta arbete på den öppna arbetsmarknaden.

I början av sin verksamhet sysselsätter bolaget uppskattningsvis ett par hundra partiellt arbetsföra personer per år. Målet är att bolaget ska ha cirka 1 000 personer som anställda efter att verksamheten har blivit etablerad. 

Bestämmelser om Jobbkanalens verksamhet finns i lag 

Lagen om jobbkanalen Ab trädde i kraft den 1 juli 2022.

Jobbkanalens kunder kan vara företag, civilsamhällesorganisationer, offentliga samfund eller privata konsumenter som behöver arbetskraft. Jobbkanalen säljer till sina kunder servicehelheter som produceras av partiellt arbetsföra arbetstagare. Det är också möjligt att hyra ut arbetskraft till arbeten som kunderna behöver. 

De tjänster som bolaget producerar prissätts enligt marknadsvillkor. Prissättningen och bolagets marknadsandel följs upp av en särskild delegation, Konkurrens- och konsumentverket samt arbets- och näringsministeriet som en del av bolagets ägarstyrning.

Jobbkanalen kompletterar till exempel den verksamhet som bedrivs av arbetsintegrerande sociala företag eller tjänsteproducenter inom tredje sektorn. Bolaget samarbetar med dessa och kan eventuellt också anlita deras tjänster.

Jobbkanalen Ab utövar inte offentlig makt.

Bolagets verksamhet inleds stegvis

Sari Nikkola började som verkställande direktör för Jobbkanalen från och med den 1 september 2022. Bolagets verksamhet har inletts stegvis under 2022. De första partiellt arbetsföra arbetstagarna har inlett sin anställning i Jobbkanalen i januari 2023.

Ordförande för Jobbkanalens styrelse är understatssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministeriet och vice ordförande verkställande direktör Jukka Kinnunen (pensionerad). Övriga medlemmar i styrelsen är:

  • Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
  • Sirpa Huuskonen, direktör, Tokmanni
  • Essi Lindberg, kommunikationschef, Labore
  • Jukka Lindberg, utvecklingschef, Vates-stiftelsen
  • Leena Munter, förändringsledare, Business Finland

Jobbkanalen får partiellt arbetsföra arbetstagare via arbets- och näringsbyrån

Arbetstagarna kan inte söka sig till Jobbkanalen självständigt, och Jobbkanalen meddelar inte om arbetsplatser med offentliga platsannonser. Arbetstagarna kommer alltid via arbets- och näringsbyrån till Jobbkanalen. En partiellt arbetsför person som vill ha jobb via Jobbkanalen ska vara arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. 

Arbets- och näringsbyråernas och arbets- och näringsmyndigheterna som har hand om kommunförsök med sysselsättning bedömer de arbetssökandes lämplighet för arbete via Jobbkanalen i enlighet med kriterier som fastställs i lagen. Beslut om lämplighet för jobb via Jobbkanalen fattas alltid av arbets- och näringsmyndigheten.

Kommuner och andra myndigheter eller aktörer kan hänvisa partiellt arbetsföra i mycket svår situation att anmäla sig som arbetslösa arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna, som bedömer deras lämplighet för arbete via Jobbkanalen.

Kriterierna för sysselsättning via Jobbkanalen (4 § i lagen om Jobbkanalen Ab):

  • kundförhållande hos arbets- och näringsbyrån
  • partiellt arbetsför
  • sista alternativ för sysselsättning
  • arbetssökandens samtycke och motivation

Med fullmakt av arbets- och näringsministeriet letar arbets- och näringsbyrån i Österbotten efter lämpliga arbetstagare för de platser som är lediga hos Jobbkanalen från alla arbets- och näringstjänsters gemensamma kundinformationssystem. Österbottens arbets- och näringsbyrå hän hänvisar också arbetssökande till Jobbkanalen, när det finns lämpliga arbetsuppgifter för personen. Därför får en partiellt arbetsför person som anses lämplig för Jobbkanalen kanske inte genast anställning i bolaget.

Lönen och övriga anställningsvillkor vid Jobbkanalen bestäms enligt arbetslagstiftningen och det kollektivavtal som tillämpas. Jobbkanalen ansvarar för introduktion i arbete och handledning av arbetstagarna på arbetsplatserna.
 

 En partiellt arbetsför persons väg till Jobbkanalen

 

Bildtext: En partiellt arbetsför persons väg till Jobbkanalen.

Jobbkanalen var ett led i genomförandet av programmet för arbetsförmåga

Grundandet av Jobbkanalen Ab har samband med målet för statsminister Sanna Marins regering att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och att på ett nytt sätt utveckla övergångsarbetsmarknaden. Jobbkanalen var en av åtgärderna i regeringens program för arbetsförmåga inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Ytterligare information: 

Hur man blir arbetstagare vid arbets- och näringsbyråerna, ägarstyrning: 
Kimmo Ruth och specialsakkunnig Marianne Keyriläinen, arbets- och näringsministeriet

Jobbkanalen Ab:s affärsverksamhet och organisation: verkställande direktör Sari Nikkola, [email protected]

Finansieras av Europeiska unionen