Jobbkanalen Ab

Bolag med statliga specialuppgifter sysselsätter partiellt arbetsföra som har det svårast på arbetsmarknaden

Jobbkanalen Ab är ett helt och hållet statsägt bolag som sköter statliga specialuppgifter. Det har till uppgift att anställa arbetslösa partiellt arbetsföra personer som har det allra svårast att få sysselsättning. 

Jobbkanalen är ett företag som har en ny affärsidé. De som anställs av bolaget står i arbetsavtalsförhållande till bolaget, som sedan säljer deras arbetsinsats vidare till kunderna. Bolagets mål är att förbättra och stödja arbetstagarnas kompetens och arbetsmarknadsfärdigheter så att de självständigt ska hitta arbete på den öppna arbetsmarknaden.

I början av sin verksamhet sysselsätter bolaget uppskattningsvis ett par hundra partiellt arbetsföra personer per år. Målet är att bolaget ska ha cirka 1 000 personer som anställda efter att verksamheten har blivit etablerad. 

Arbetskanalen får partiellt arbetsföra arbetstagare via arbets- och näringsbyrån

Jobbkanalen bedriver sin verksamhet som andra bolag som är verksamma på marknaden och utövar ingen offentlig makt. Myndigheten i systemet är arbets- och näringsbyrån, som hänvisar arbetslösa partiellt arbetsföra personer till bolaget i enlighet med dess behov. Uppgiften koncentreras till en arbets- och näringsbyrå där man väljer ut de partiellt arbetsföra som bäst lämpar sig för respektive kundavtal. Kommuner och andra aktörer som bedriver arbetsförmedling kan hänvisa de partiellt arbetsföra personer som har det allra svårast till arbets- och näringsbyrån och på så sätt få dem utbjudna i bolagets tjänst.

Kunderna kan vara företag, civilsamhällesorganisationer, offentliga samfund eller privata konsumenter som behöver arbetskraft. Jobbkanalen säljer till sina kunder servicehelheter som produceras av partiellt arbetsföra arbetstagare. Det är också möjligt att hyra ut enskilda personer till arbeten som kunderna behöver. Jobbkanalens kunder är företag, organisationer, offentliga samfund och hushåll som behöver arbetskraft.

Lönen och övriga anställningsvillkor vid Jobbkanalen bestäms enligt arbetslagstiftningen och det kollektivavtal som tillämpas. Jobbkanalen svarar för handledningen av sina arbetstagare på arbetsplatserna.

De tjänster som bolaget producerar prissätts enligt marknadsvillkor. Prissättningen och bolagets marknadsandel följs upp av en särskild delegation, Konkurrens- och konsumentverket samt arbets- och näringsministeriet som en del av ägarstyrningen.

Jobbkanalen kompletterar till exempel den verksamhet som bedrivs av arbetsintegrerande sociala företag eller tjänsteproducenter inom tredje sektorn. Bolaget samarbetar med dessa och kan eventuellt också anlita deras tjänster.

Bestämmelser om arbetskanalens verksamhet finns i lag

Regeringen lämnade en proposition om Jobbkanalen Ab till riksdagen den 21 oktober 2021. Lagen antogs i riksdagen den 16 mars 2022 och träder i kraft den 1 juli 2022.

Bolagets affärsverksamhet och strategi under beredning

Arbets- och näringsministeriet bereder inledandet av verksamheten för bolaget med statliga specialuppgifter, Jobbkanalen Ab, från och med den 1 juli 2022. Jobbkanalens verksamhet inleds stegvis under 2022 efter att bolagets operativa ledning har utsetts och affärsverksamheten har kommit igång. Avsikten är att bolaget inledningsvis har några kundföretag och att verksamheten därefter utvidgas till fler branscher och regioner.

Bolagets affärsverksamhet och strategi har planerats av en arbetsgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet för tiden 20.10.2021–30.4.2022. Den slutliga strategin utarbetas av bolagets styrelse.

Som ansvarig för bolagets ägarstyrning har ministeriet utnämnt styrelsen för Jobbkanalen.

Ordförande för styrelsen är understatssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministeriet och vice ordförande verkställande direktör Jukka Kinnunen (pensionerad). Övriga medlemmar i styrelsen är:

  • Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
  • Sirpa Huuskonen, direktör, Tokmanni
  • Essi Lindberg, kommunikationschef, Labore
  • Jukka Lindberg, utvecklingschef, Vates-stiftelsen
  • Leena Munter, verkställande direktör, Haltija Group Oy

Jobbkanalen är ett led i genomförandet av programmet för arbetsförmåga

Grundandet av Jobbkanalen Ab har samband med målet för statsminister Sanna Marins regering att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och att på ett nytt sätt utveckla övergångsarbetsmarknaden. Jobbkanalen är en av åtgärderna i regeringens program för arbetsförmåga (arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde).

Bakom grundandet av bolaget ligger Tullens generaldirektör Hannu Mäkinens utredning. Som modell för Jobbkanalen Ab har i tillämpliga delar använts bolaget Samhall som redan länge varit verksamt i Sverige.

Ytterligare information: 

Jobbkanalen Ab:s affärsverksamhet och organisation: Pirjo Larm, arbets- och näringsministeriet,
Hur man blir arbetstagare vid arbets- och näringsbyråerna, ägarstyrning:  Kimmo Ruth, arbets- och näringsministeriet