Bolag med statliga specialuppgifter för att sysselsätta partiellt arbetsföra i utsatt ställning

För att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra bildas ett nytt helt statsägt bolag med specialuppgifter. Bolaget med specialuppgifter ska sysselsätta de mest svårsysselsatta arbetslösa och de partiellt arbetsföra. Genom att kombinera både de offentliga tjänsterna och de tjänster som bolaget erbjuder i egenskap av arbetsgivare förbättras arbetstagarnas kompetens och arbetsmarknadsfärdigheter så att många kan avancera i sin karriär och komma in på den öppna arbetsmarknaden. 

Arbets- och näringstjänsterna är avsedda för alla som vill stödja sin sysselsättning, och det nya bolaget med specialuppgifter anställer personer endast via arbets- och näringstjänsterna. Kommuner och andra aktörer kan hänvisa sina kunder till arbets- och näringsbyrån och på så sätt få dem utbjudna i bolagets tjänst.

Bolaget ska i första hand sälja sådana tjänstehelheter till sina kunder som dess partiellt arbetsföra arbetstagare producerar. Kunderna är företag, organisationer, offentliga samfund och privata konsumenter som behöver arbetskraft. Arbets- och näringsministeriet bereder bolagets affärsplan.

Eftersom det bolag som ska bildas får statligt stöd måste bolaget bedriva sin verksamhet utan att snedvrida konkurrensen. Arbets- och näringsministeriet svarar för bolagets ägarstyrning. 

Avsikten är att en regeringsproposition om bolaget ska överlämnas till riksdagen i oktober 2021. Avsikten är att det nya bolaget med specialuppgifter ska inleda sin verksamhet under 2022. 

Bakom bildandet av bolaget ligger Tullens generaldirektör Hannu Mäkinens utredning. 

Ytterligare information: Affärsverksamhet och organisation för bolaget med specialuppgifter: Pirjo Larm, arbets- och näringsministeriet, Hur man blir arbetstagare vid arbets- och näringsbyråerna, förebyggande av snedvridningar av konkurrensen och ägarstyrning: Patrik Tötterman, arbets- och näringsministeriet