Obs! Projektet har avslutats och innehållet på den här sidan uppdateras inte längre. Uppdaterad information hittar du här: Socialt företagande

Kompetenscentrum och strategi för sociala företag

Statsminister Sanna Marins regering godkände våren 2021 en strategi för sociala företag. Ett av strategins viktigaste mål är att sysselsätta partiellt arbetsföra och personer som annars har en svår ställning på arbetsmarknaden.

Socialt företagande är ett av regeringens sätt att bygga upp en arbetsmarknad som bygger på förtroende och jämlikhet och att höja sysselsättningsgraden. 

För att säkerställa genomförandet av strategin beslutade Marins regeringen att inrätta ett nätverksbaserat kompetenscenter för sociala företag. Dess syfte är att få fler sociala företag till Finland och samtidigt främja sysselsättningen bland partiellt arbetsföra. 

Arbets- och näringsministeriet har beviljat tre miljoner euro i statsunderstöd för att starta ett kompetenscenter för sociala företag för 2021–2023. Statsunderstödet beviljades till ett konsortium som fungerar i form av ett nätverk av sex organisationer.

Statsunderstöd beviljades till ett konsortium som fungerar i form av ett nätverk av sex organisationer, dvs. ett samprojekt. Projektet samordnas av alliansen Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry. Övriga parter är Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Stiftelsen för rehabilitering sr, Osuustoimintakeskus Pellervo Oy, Silta-Valmennusyhdistys ry och Vates-stiftelsen Sr.

Parterna i konsortiet kompletterar varandra genom sitt kunnande så att deras kompetensområden täcker hela det finländska sociala företagandet och företagandet. Denna helhet omfattar aspekter som sociala innovationer, samhälleliga effekter, affärsverksamhet, hållbar utveckling och sysselsättning av partiellt arbetsföra.

I en materialbank för företagare finns verktyg, mångsidig material och information till stöd för samhälleligt företagande.

Kompetenscentret är nätverksbaserat och utnyttjar olika experters kompetens

Kompetenscentrets primära syfte är att inleda riksomfattande rådgivnings- och vägledningstjänster och bygga upp nätverksbaserade experttjänster för att stärka verksamhetsförutsättningarna för socialt företagande och öka partiellt arbetsföras sysselsättning. Kompetenscentret främjar även ibruktagandet av effektbaserade affärsmodeller, sociala innovationer, forskning, datainsamling och utbildning. 

Tack vare sin nätverksbaserade verksamhet kan kompetenscentret dra nytta av expertisen hos olika aktörer och erbjuda experthjälp till dem som behöver den. Sådana är utöver företag och personer som är intresserade av socialt företagande t.ex. läroanstalter och forskningssammanslutningar, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionala företagstjänster och även andra organisationer som producerar offentliga företagstjänster och finansiella tjänster.

Till kompetenscentrets uppgifter hör att

  • bygga upp riksomfattande rådgivnings- och vägledningstjänster som är specialiserade på sociala företag samt att vidta åtgärder med hjälp av vilka man ökar kännedomen om affärsverksamhetsmodellen bland de experter som arbetar med företags- och sysselsättningstjänster samt läroanstalternas och högskolornas fostran till företagsamhet. 
  • systematisera statistikföringen och insamlingen av uppgifter om socialt företagande samt främja forskningen inom branschen
  • öka de sociala företagens ansvarsfulla och effektivitetsbaserade affärskompetens
  • stärka strukturer och nätverkssamarbete som stöder utvidgning och kommersialisering av sociala innovationer
  • utveckla riksomfattande modeller för sysselsättning av partiellt arbetsföra och andra personer som annars har en svår ställning på arbetsmarknaden som en del av det sociala företagandet samt stärka nätverken av sociala företag som integrerar personer i arbetet
  • söka metoder för sociala företag att komma in på marknaden samt bedöma behovet av nya finansieringsmodeller och möjligheter till utvidgning av dem.

I Finland finns cirka 1 700 sociala företag och deras sammanlagda omsättning uppgår till nästan 5,8 miljarder euro. En majoritet av företagen är verksamma inom social- och hälsovårdstjänster, sysselsättnings- samt miljö- och återvinningsbranscher. Det finns över 50 000 arbetsplatser i sociala företag. Kompetenscentret stöder sociala företag i att öka färdigheterna, kännedomen, resurstilldelningen och kompetensen i fråga om affärsmodellen.

Sociala företag bedriver näringsverksamhet för att uppnå samhälleliga mål och använder största delen av sin vinst eller sitt överskott till att uppnå detta primära mål. Målet har fastställts i samfundets bolagsordning eller stadgar. Dessutom betonar sociala företag i sin verksamhet ansvarstagande, öppenhet och transparens samt delaktighet och demokrati i sin förvaltningsmodell.

Dataplattformen betjänar speciellt forskare och myndigheter

På Kompetenscentrets datasida kan man bläddra i sociala företag utgående från bransch, storlek, region och bolagsform. På webbplatsen har samlats statistik över sociala företags totala omsättning, medelvärdet av omsättningen, utvecklingen av antalet anställda samt antalet anställda sedan 2013. Datawebbplatsen utvecklas kontinuerligt. 

Europeiska kommissionens handlingsplan för den sociala ekonomin

Europeiska kommissionen publicerade den 9 december 2021 ett meddelande om en handlingsplan för den sociala ekonomin. För att handlingsplanen ska kunna verkställas behövs åtgärder inom tre delområden:

  1. förbättring av verksamhetsbetingelserna för den civila ekonomin
  2. tillhandahållande av utvecklingsmöjligheter för aktörer inom sammanslutningsekonomin
  3. öka kännedomen om sociala ekonomin

Bakom främjandet av den socialekonomiska utvecklingen ligger den nytta som den socialekonomiska tillväxten medför ur både ekonomins och sysselsättningens synvinkel i hela Europa. Organisationer inom den sociala ekonomin är sammanslutningar som prioriterar sina samhälleliga mål eller till exempel miljömål. De investerar också största delen av sina inkomster för att främja detta mål. Därigenom stöder kommissionens mål också verksamheten vid kompetenscentrumet för sociala företag.

Kommissionen samlade genom en öppen begäran om utlåtande in synpunkter på förslaget till rekommendationer för den sociala ekonomin hösten 2022. Kommissionens mål är att rekommendationerna ska bli klara i början av sommaren 2023.

Mer information om social ekonomin på webbsidan:

Annat internationellt arbete inom den sociala ekonomin

OECD:s råd har publicerat sina rekommendationer om social- och solidaritetsekonomi samt social innovation den 10 juni 2022. Rekommendationerna liknar rekommendationerna i EU, men OECD:s rekommendationer är något mer pragmatiska än EU-kommissionens rekommendationer.

Internationella arbetsorganisationen (ILO) publicerade också sin resolution om människovärdigt arbete samt samhälls- och solidaritetsekonomi i juni 2022. 

Kolumner:

Andra länkar:

Mer information: Tuija Oivo, arbets- och näringsministeriet