Kompetenscentrum och strategi för sociala företag

Regeringen godkände våren 2021 en strategi för sociala företag. Ett av strategins viktigaste mål är att sysselsätta partiellt arbetsföra och personer som annars har en svår ställning på arbetsmarknaden.

Socialt företagande är ett av regeringens sätt att bygga upp en arbetsmarknad som bygger på förtroende och jämlikhet och att höja sysselsättningsgraden. 

För att säkerställa genomförandet av strategin beslutade regeringen att inrätta ett nätverksbaserat kompetenscenter för sociala företag. Dess syfte är att få fler sociala företag till Finland och samtidigt främja sysselsättningen bland partiellt arbetsföra. 

Arbets- och näringsministeriet har beviljat tre miljoner euro i statsunderstöd för att starta ett kompetenscenter för sociala företag för 2021–2023. Statsunderstödet beviljades till ett konsortium som fungerar i form av ett nätverk av sex organisationer.

Kompetenscentret är nätverksbaserat och utnyttjar olika experters kompetens

Kompetenscentrets primära syfte är att inleda riksomfattande rådgivnings- och vägledningstjänster och bygga upp nätverksbaserade experttjänster för att stärka verksamhetsförutsättningarna för socialt företagande och öka partiellt arbetsföras sysselsättning. Kompetenscentret främjar även ibruktagandet av effektbaserade affärsmodeller, sociala innovationer, forskning, datainsamling och utbildning. 

Tack vare sin nätverksbaserade verksamhet kan kompetenscentret dra nytta av expertisen hos olika aktörer och erbjuda experthjälp till dem som behöver den. Sådana är utöver företag och personer som är intresserade av socialt företagande t.ex. läroanstalter och forskningssammanslutningar, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionala företagstjänster och även andra organisationer som producerar offentliga företagstjänster och finansiella tjänster.

Till kompetenscentrets uppgifter hör att

  • bygga upp riksomfattande rådgivnings- och vägledningstjänster som är specialiserade på sociala företag samt att vidta åtgärder med hjälp av vilka man ökar kännedomen om affärsverksamhetsmodellen bland de experter som arbetar med företags- och sysselsättningstjänster samt läroanstalternas och högskolornas fostran till företagsamhet. 
  • systematisera statistikföringen och insamlingen av uppgifter om socialt företagande samt främja forskningen inom branschen
  • öka de sociala företagens ansvarsfulla och effektivitetsbaserade affärskompetens
  • stärka strukturer och nätverkssamarbete som stöder utvidgning och kommersialisering av sociala innovationer
  • utveckla riksomfattande modeller för sysselsättning av partiellt arbetsföra och andra personer som annars har en svår ställning på arbetsmarknaden som en del av det sociala företagandet samt stärka nätverken av sociala företag som integrerar personer i arbetet
  • söka metoder för sociala företag att komma in på marknaden samt bedöma behovet av nya finansieringsmodeller och möjligheter till utvidgning av dem.

I Finland finns cirka 1 700 sociala företag och deras sammanlagda omsättning uppgår till nästan 5,8 miljarder euro. En majoritet av företagen är verksamma inom social- och hälsovårdstjänster, sysselsättnings- samt miljö- och återvinningsbranscher. Det finns över 50 000 arbetsplatser i sociala företag. Kompetenscentret stöder sociala företag i att öka färdigheterna, kännedomen, resurstilldelningen och kompetensen i fråga om affärsmodellen.

Sociala företag bedriver näringsverksamhet för att uppnå samhälleliga mål och använder största delen av sin vinst eller sitt överskott till att uppnå detta primära mål. Målet har fastställts i samfundets bolagsordning eller stadgar. Dessutom betonar sociala företag i sin verksamhet ansvarstagande, öppenhet och transparens samt delaktighet och demokrati i sin förvaltningsmodell.

Mer information: Tuija Oivo, arbets- och näringsministeriet