Totalreform av upphandlingslagstiftningen

Finlands lagstiftning om offentlig upphandling har redividerats. Ett av målen för totalreformen är att upphandlingsförfarandena ska förenklas. Genom reformen främjas t.ex. bättre beaktande av sysselsättnings- och hälsoaspekter samt sociala aspekter vid offentlig upphandling.

Ytterligare syften är att öka de små och medelstora företagens deltagande i anbudsförfaranden, att se över de nationella tröskelvärdena samt att skapa en övervakningsmekanism för upphandlingen.  Den beredningsgrupp som tillsatts för att bereda projektet har lämnat ett betänkande i form av ett utkast till regeringsproposition som offentliggjordes den 13 maj 2015.

Bakgrunden till reformen är de EU-direktiv om offentlig upphandling som antogs i april 2014. Direktiven innebär en reform av nästan hela EU-regleringen om upphandling.