Försörjningsberedskap och tryggande av vitala funktioner inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Utvecklandet av försörjningsberedskapen och samordningen av beredskapsförberedelserna hör till arbets- och näringsministeriets uppgifter. Varje ministerium utvecklar försörjningsberedskapen inom sitt eget ansvarsområde. Tryggandet av tillgången på arbetskraft stöder försörjningsberedskapen. Arbets- och näringsministeriet svarar också för försörjningsberedskapen i fråga om dagligvaruförsörjningen, industriproduktionen och energiförsörjningen.

Med försörjningsberedskap avses tryggande av minimibehoven i fråga om ekonomiska funktioner, materiella förutsättningar och infrastruktur som är nödvändiga för befolkningens utkomst, landets näringsliv och landets försvar. Försörjningsberedskapscentralen är en myndighet som lyder under arbets- och näringsministeriet och vars uppgift är att utveckla och upprätthålla försörjningsberedskapen i Finland. Försörjningsberedskapscentralen samordnar också samarbetet mellan myndigheterna och näringslivet i fråga om beredskapen och sköter statens säkerhets- och skyddsupplagring.

Statsrådet uppställer de allmänna målen för försörjningsberedskapen, i vilka beredskapsnivån fastställs med beaktande av ovannämnda minimibehov. De nuvarande målen fastställdes 2018 genom ett beslut av statsrådet. Beslutet är i första hand ett måldokument för ministerierna och den verksamhet inom deras förvaltningsområden som gäller försörjningsberedskapen. Målen utgör också en grund för tryggandet av tillgången på arbetskraft.

Kraven beträffande försörjningsberedskapsnivån beror på hoten och riskerna i samhället. För att försörjningsberedskapen under alla förhållanden ska tryggas ska tillräcklig beredskap att producera förnödenheter samt att styra produktion, distribution, konsumtion och utrikeshandel åstadkommas och upprätthållas.

Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen