Programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn ska främja innovationer och internationalisering

Programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn 2021–2023 är en uppdatering av Det nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn. Det nu utarbetade programmet för hållbar tillväxt främjar en företagsdriven innovationsutveckling, internationalisering och tillväxt som baserar sig på hållbara lösningar inom transportsektorn.

Programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn sporrar aktörerna inom den privata och den offentliga sektorn att samarbeta ännu mer än tidigare. Transportsektorn genomgår stora förändringar och de viktigaste drivande faktorerna i dessa förändringar är urbaniseringen, målen om minskade utsläpp, innovationer inom sektorn och den tekniska utvecklingen samt företagens möjligheter att marknadsföra sig på de globala marknaderna.

Målet med programmet är att skapa internationella affärsekosystem inom transportsektorn och 10 000 arbetsplatser i Finland före 2025. Det har skapats en gemensam målbild och framtidsbild för programmet och de sträcker sig fram till 2030. I programmet finns en beskrivning av kunnandet inom sektorn och sektorns verksamhetsmiljö, och åtgärder för de närmaste åren har fastställts samt verkställandet och tillsynen av programmet har organiserats.

Skalbara lösningar med hjälp av kontinuerligt ekosystemsamarbete

Syftet med samtliga åtgärder i programmet är att främja utvecklingen av sådan kompetens och sådan praxis i företag som kan möta de utmaningar som klimatförändringen, förlusten av den biologiska mångfalden och urbaniseringen medför för Finland och för den internationella marknaden. Programmet innehåller tio strategiska åtgärder som ingår i följande helheter:

  1. Verksamhetsmiljö för hållbar tillväxt
  2. Skalbara, hållbara lösningar för exportmarknaderna
  3. Kontinuerligt ekosystemsamarbete

De viktigaste verktygen är digitaliseringens stora metodarsenal, fossilfria drivkrafter i alla former av resor och transport samt olika produkt- och tjänsteinnovationer som överskrider sektorsgränser. 

För uppföljningen av genomförandet av programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn har det tillsatts en styrgrupp med företrädare för staten, städerna, företagen och forskningssektorn. Styrgruppen följer upp hur de åtgärder som beskrivs i programmet framskrider och beslutar om eventuella nya, kompletterande åtgärder.

Kontakta

Sekretariat   
specialsakkunnig Jarkko Vesa, arbets- och näringsministeriet - jarkko.vesa(at)gov.fi    
konsultativ tjänsteman Tiia Orjasniemi, kommunikationsministeriet - tiia.orjasniemi(at)gov.fi   
specialsakkunnig Atte Riihelä, kommunikationsministeriet - atte.riihela(at)gov.fi    
Business Development Manager Kimmo Ylisiurunen, Ramboll Finland Oy - kimmo.ylisiurunen(at)ramboll.fi    
Verksamhetsledare Marko Forsblom, ITS Finland ry - marko.forsblom(at)its-finland.fi   

Presidiet   
industriråd Sampsa Nissinen, arbets- och näringsministeriet - sampsa.nissinen(at)gov.fi   
enhetsdirektör Emil Asp, kommunikationsministeriet - emil.asp(at)gov.fi