Turisminitiativ från tidigare regeringar

Turisminitiativ från statsminister Marins regering 2019

Initiativ och program från statsminister Sanna Marins regering avseende turism inom den admi-nistrativa sektorn för arbets- och ekonomiministeriet presenteras nedan.

En separat finansiering på 5 miljoner euro har anslagits för genomförandet av regeringens programpost ”inledas en nationell programhelhet om turism som gör det möjligt att fortsätta den hållbara tillväxten inom turistbranschen och som stöder ökningen av företagandet inom turistbranschen” 2020 och 2021. Med ytterligare finansiering uppmuntras turistföretagen att utveckla sina turismtjänster till en högre kvalitet än tidigare (bl.a. hållbarhet och digitalisering) och att ta hänsyn till möjligheterna för inhemsk turism. Inriktningen av turismmarknadsföring utomlands kommer att intensifieras och en noggrann och högkvalitativ anpassning av turistprodukter i enlighet med målgruppernas önskemål kommer att stärkas. För att förstå turisternas behov och övervaka turistindustrins effektivitet krävs en stark kunskapshantering för att stödja den.

Tilläggsfinansieringen kommer nästan uteslutande att bedrivas till verksamheten i Business Fin-lands enhet Visit Finland. Vid genomförandet av åtgärderna kommer samarbete så långt som möjligt att upprättas, särskilt med miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och undervisnings- och kulturministeriet vid genomförandet av regeringsprograminsatser för turism.

Programmet Hållbar turism 2030

I regeringens budgetdebatt den 16 september 2020 beslutades att lansera programmet Hållbar turism 2030. Arbets- och näringsministeriet samordnar förberedelsen av programmet. Programmet främjar Finlands turismstrategi genom att betona t.ex. hållbarhet med tanke på klimatet och natu-ren, tillgänglighet, turism året runt och konkurrenskraft.

Programmet genomförs som en del av Finlands turismstrategi och statsminister Marins regerings-program. Enligt regeringsprogrammet ska det ”inledas en nationell programhelhet om turism som gör det möjligt att fortsätta den hållbara tillväxten inom turistbranschen och som stöder ökningen av företagandet inom turistbranschen”.

Pågående åtgärder kommer att bidra till ett omfattande genomförande av programmet. De nya åt-gärderna som ingår i programmet (nattågstrafiken) kommer att bli föremål för en separat förbere-delse. Förberedelserna för utvecklingen av östra nattåget och servicenivån för nattåget har inletts i början av hösten 2020. 

Regionala utvecklingsprojekt för turism
Kampanj för att främja inhemsk turism (på finska) 

Turisminitiativ från statsminister Sipilä regering 2017

I halvtidsöversynen av statsminister Juha Sipiläs regering våren 2017 beslutade regeringen att lägga till turismhelheten i regeringens handlingsplan för 2017-2019. Åtgärdspaketet ”Turism 4.0 - snabb tillväxt och sysselsättning från turism” är en helhet som består av åtgärder som stöder den internationella tillväxten och förnyelsen av turistnäringen åren 2018-2019. Genomförandet av några av åtgärderna fortsatte i början av 2020. Ytterligare finansiering på 16 miljoner euro bevilja-des det operativa programmet.

Lisätietoja: Sanna Kyyrä