Patent ger ensamrätt till en uppfinning

Patent är en ensamrätt som beviljas för viss tid för en ny teknisk lösning, dvs. en uppfinning.  För att patent ska kunna beviljas för en uppfinning, måste den vara ny, skilja sig väsentligen från befintliga lösningar och kunna tillgodogöras industriellt. Ensamrätten innebär att ingen annan än patenthavaren för utnyttja uppfinningen utan tillstånd.

Ansökan om patent görs lands- eller områdesvis. Patentet skyddar uppfinningen bara inom de områden där det gäller. I Finland beviljas nationellt patent av Patent- och registerstyrelsen. Dessutom handlägger Europeiska patentverket sådana ansökningar om europeiska patent som möjliggör europeiskt patent i flera europeiska länder.

I Europa pågår en reform av det europeiska patentsystemet. I och med reformen är det även möjligt i framtiden att få ett europeiskt patent med enhetlig verkan i 26 EU-länder.

Patent är också väsentligen förknippade med frågan om vem som har rätt till uppfinningen. Utgångspunkten är att rätten hör till uppfinnaren, men i ett anställningsförhållande kan rättigheterna också höra till arbetsgivaren. I lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar och lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor finns bestämmelser om uppfinnarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.

Genom nyttighetsmodell, på samma sätt som genom patent, skyddas en uppfinning. Nyttighetsmodell påminner till stora delar om patent och kan betraktas som en enklare version av patentet. Detta är beskrivande för att nyttighetsmodell är lättare att få än patent.

Kravet på uppfinningshöjd för nyttighetsmodell är lägre än motsvarande krav inom patenträtten och även ansökningsförfarandet är lättare. Nyttighetsmodellen lämpar sig utmärkt till exempel för skyddande av kortvarig teknologi eller för små företag.

I Finland handläggs ansökningar om nyttighetsmodeller av Patent- och registerstyrelsen. System med nyttighetsmodeller finns även i vissa andra länder, men systemet är inte utbrett och internationellt på samma sätt som patentsystemet.

Mer information om patent:

Patent- och registerstyrelsen
Europeiska patentverket
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten

Mer information om nyttighetsmodeller:

Patent- och registerstyrelsen

Ytterligare upplysningar: 

Stiina Löytömäki
stiina.loytomaki(at)gov.fi