Utveckling av den arbets- och studierelaterade invandringen

Koli Många beroendeförhållanden anknyter till Finlands dragningskraft ur internationella talangers perspektiv samt etableringen och integreringen i Finland. Med tanke på möjligheterna till arbete och karriär påverkas hur känt och lockande Finland är till exempel av tillgången och flexibiliteten i de tjänster som är nödvändiga när en utlänning reser in till Finland samt av internationella experters erfarenheter av arbetslivet i Finland.

Om Finlands drag- och hållkraft ska bli starkare förutsätter det ett sömlöst och långvarigt samarbete mellan staten, städerna, läroanstalterna, företagen samt andra arbetsgivare och aktörer.

Invandringen av internationella talanger och arbetskraft utvecklas genom det nationella åtgärdsprogrammet Talent Boost, som samordnas av arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet.

Arbete med Finlandsbilden och förbättrad dragningskraft

Arbetet med Finlandsbilden i syfte att främja invandringen av internationella talanger inleddes 2018. Huvudbudskapen i varumärkeskonceptet #FinlandWorks, som genomförts med hjälp av det visuella uttrycket för Finland, berättar om en fungerande välfärdsstat vars starka sidor är naturen och hållbar utveckling, familjevänlighet samt utbildning och kunnande. Business Finland är ordfö-rande för samordningsgruppen för arbetet med Finlandsbilden #FinlandWorks och med att locka experter till Finland. Business Finland, Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, utri-kesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet deltar i samordningsgruppens arbete. Varumärket #FinlandWorks kan användas av alla aktörer som arbetar med att locka och rekrytera internationella talanger till Finland.

Modell för internationell rekrytering

Parallellt med utvecklingen av uppehållstillståndssystemet bereds en modell för internationell rekrytering. Målet är också att stärka informationsbasen gällande efterfrågan och utbud på utländsk arbetskraft. Mo-dellen för internationell rekrytering innehåller målgrupper som består av både företag och enskilda kunder.

Modellen för internationell rekrytering består av fyra helheter:

  • informationsledning,
  • hantering av kundrelationer,
  • tjänster för företags- och personkunder
  • fortlöpande utveckling.

Projekt för utveckling av utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena

Under de senaste åren har processen för arbets- och utbildningsgrundade uppehållstillstånd för-snabbats och rationaliserats genom ändringar i lagstiftningen, förfarandena och systemet. Arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, utrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt ett gemensamt projekt för utveckling av utlänningslagstiftningen och tillståndsförfaran-dena som ska verkställa och samordna detta arbete. Målet för projektet preciseras under hösten 2023 utifrån målen och prioriteringarna i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram. 

Det systemutvecklingsarbete och de kommunikativa åtgärder som syftar till att försnabba proces-sen med arbets- och utbildningsbaserade tillstånd finansieras med medel ur EU:s facilitet för åter-hämtning och resiliens (RRF), som är det största programmet inom EU:s återhämtningsverktyg (Next Generation EU). Projektet genomförs som en del av åtgärdshelheten Talent Boost. 

Ytterligare information: 
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör
Kristel Stenman-Huuskonen, projektchef   

Bekämpning av utnyttjande av utländsk arbetskraft

I takt med att den finländska arbetsmarknaden internationaliseras bör också allt större uppmärk-samhet fästas vid förebyggande av utnyttjande av utländsk arbetskraft. I ett flertal arbetsgrupper söker arbets- och näringsministeriet åtgärder som kunde vidtas för att bättre kunna förebygga, upp-täcka och bekämpa utnyttjande av utländsk arbetskraft. 

Under de senaste åren har arbets- och näringsministeriet berett ett flertal lagrevideringar och andra åtgärder för bekämpning av utnyttjandet. Genom till exempel revideringen av utlänningslagen och lagen om säsongsarbete förebyggs utnyttjande och förbättras arbetstagarens ställning. I den på 24 språk publicerade broschyren Arbete i Finland och den flerspråkiga rådgivningstjänsten ges information om arbetsvillkoren i Finland och handledning om hur arbetstagaren vid behov får hjälp. 

Det är också viktigt att förbättra medvetenheten om fenomen som anknyter till utnyttjandet, ef-tersom det krävs ett brett samarbete mellan olika aktörer för att kunna förebygga utnyttjandet. 


Ytterligare information:
Specialsakkunnig Ariann Grandell