Utveckling av arbetskraftsinvandringen av experter 

Koli Det förekommer många beroendeförhållanden när det gäller att locka, etablera och integrera internationella experter. Med tanke på möjligheterna till arbete och karriär påverkas hur känt och lockande Finland är till exempel av tillgången och flexibiliteten i de tjänster som är nödvändiga när en utlänning reser in till Finland samt av internationella experters erfarenheter av arbetslivet i Finland.

Om Finlands drag- och hållkraft ska bli starkare förutsätter det ett sömlöst och långvarigt samarbete mellan staten, städerna, läroanstalterna, företagen samt andra arbetsgivare och aktörer.

Invandringen av internationella experter och arbetskraft utvecklas genom åtgärdsprogrammet Talent Boost, som samordnas av arbets- och näringsministeriet och av undervisnings- och kulturministeriet.

Arbetet med Finlandsbilden och lockandet av experter

Arbetet med Finlandsbilden i syfte att främja invandringen av internationella experter inleddes 2018. Huvudbudskapen i varumärkeskonceptet #FinlandWorks som genomförts med hjälp det visuella uttrycket för Finland berättar om en fungerande välfärdsstat vars styrkor är naturen och hållbar utveckling, familjevänlighet samt utbildning och kunnande.

Business Finland är ordförande för samordningsgruppen för arbetet med Finlandsbilden #FinlandWorks och med att locka experter till Finland. Business Finland, Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet deltar i samordningsgruppens arbete. Varumärket #FinlandWorks kan användas alla aktörer som arbetar med att locka och rekrytera internationella experter till Finland.

Modell för internationell rekrytering

Parallellt med totalreformen av systemet med uppehållstillstånd bereds en modell för internationell rekrytering. Modellen för internationell rekrytering syftar till att öka antalet internationella rekryteringar och deras kvalitet med beaktande av principen om hållbar etisk rekrytering. En önskan är särskilt att sänka tröskeln för små och medelstora företag att anställa utländskt arbetskraft. I målet ingår också att kunskapsbasen för efterfrågan på och utbudet av utländsk arbetskraft ska stärkas. Modellen för internationell rekrytering innehåller målgrupper som består av både företag och enskilda kunder.

Modellen för internationell rekrytering består av fyra delhelheter:

  • informationsledning,
  • kundrelationshantering,
  • tjänster för företagskunder och enskilda kunder och
  • kontinuerlig utveckling.

Programmet för  mångfald i arbetslivet

Mångfalden och icke-diskrimineringen i det finländska samhället och arbetslivet är av en kritisk betydelse för sysselsättningen av invandrare och för Finlands attraktivitet som målland för kompetent arbetskraft, internationella studerande och investeringar.

Programmet för mångfald i arbetslivet innehåller åtgärder som ska minska den strukturella diskrimineringen och rasismen på arbetsmarknaden genom att förbättra arbetsgemenskapernas medvetenhet om fördelarna med mångfald samt genom att öka rekryterings- och ledarskapskunnande samt annat kunnande om mångfald och delaktighet i arbetslivet.

Med hjälp av programmet ökas också mångfaldskompetensen inom arbetsgivar- och arbetssökandetjänsterna samt främjas mångfald och delaktighet inom den offentliga sektorn. Åtgärder mot rekryteringsdiskriminering och åtgärder som främjar anonym rekrytering tas in i programmets olika åtgärder.

Mer infromation:
Petra Lehto, ledande sakkunning

Projekt för utveckling av utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är målet att öka arbetskraftsinvandringen och förbättra etableringen av internationella examensstuderande i Finland. Enligt regeringsprogrammets föresatser ska den arbetsrelaterade uppehållstillståndsprocessen påskyndas, studerandes och forskares inresa och vistelse i Finland göras smidigare och säsongsarbetarnas ställning förbättras bland annat genom lagstiftningsändringar. Dessutom beaktas bekämpningen av utnyttjande av utländsk arbetskraft och hålls fast vid prövningen av tillgången till arbetskraft.

De ovan nämnda skrivningarna i regeringsprogrammet sträcker sig till flera olika ministeriers förvaltningsområden. Arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet har således tillsatt ett gemensamt projekt för utveckling av utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena för att genomföra och samordna genomförandet av regeringsprogrammet i fråga om bestämmelserna om migration och tillståndsförfarandena. Målet för utvecklingsprojektet är en behandlingstid på 1 månad för ansökningar om arbets- och utbildningsbaserade uppehållstillstånd samt en expressfil på 14 dygn för specialsakkunniga, till-växtföretagare och deras familjemedlemmar i enlighet med regeringsprogrammet. Det systemut-vecklingsarbete och de kommunikativa åtgärder som syftar till att försnabba de arbets- och ut-bildningsbaserade tillståndsprocesserna finansieras med medel ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF), som är det största programmet inom EU:s återhämtningsverktyg (Next Gene-ration EU). Projektet genomförs som en del av åtgärdshelheten Talent Boost.

Projektets huvudsakliga helheter:

  1. Smidigare lagstiftning i anslutning till behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd
  2. Revidering av bestämmelserna om utländska studerande och forskare
  3. Revidering av bestämmelserna om utländska säsongsarbetare
  4. 4Påskyndande av myndighetsförfarandena i anslutning till behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd
  5. Förebyggande av utnyttjande av utländsk arbetskraft

Styrgruppen för utvecklingsprojektet har till uppgift att styra arbetet och se till att projektets delområden bildar en konsekvent helhet. Styrgruppen ansvarar för att sammanföra en styrhelhet för tillståndsförfarandet som omfattar tre olika förvaltningsområden, inklusive resultatstyrning, resurser och övrig styrning. Styrgruppen rapporterar om sitt arbete till ministerarbetsgruppen för sysselsättning.

Arbetsgruppen för förebyggande av utnyttjande av utländsk arbetskraft: Pressmeddelande

Mer information: 
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör
Kristel Stenman-Huuskonen, projektchef   

Beredningen av färdplanen för arbets- och utbildningsrelaterad invandring 2035

Utöver reformerna av invandringen av experter under regeringsperioden behövs det granskningar och målsättningar som sträcker sig över flera regeringsperioder, och i dessa granskningar och målsättningar ska man beakta befolkningsutvecklingen, sysselsättningsutvecklingen, den ekonomiska försörjningsbördan samt olika perspektiv inom tillväxt och internationalisering i företag och FUI-verksamhet.

Hösten 2020 inleddes beredningen av färdplanen för att bilda en lägesbild över den utbildnings- och arbetsrelaterade invandring som behövs med tanke på den ekonomiska utvecklingen och samhällsutvecklingen. Färdplanen för utbildnings- och arbetskraftsinvandring 2035 sammanställer en kunskapsbaserad uppskattning av invandringen av experter och fastställer mål och åtgärder för kommande år.

Färdplanen utgår från prognoser för befolkning och kompetensbehov samt centrala migrations-, utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiska riktlinjer och processer. Representanter från ministerierna, statens regional- och lokalförvaltning, arbetsmarknadsorganisationerna, företag, kommunala och regionala organisationer samt högskolor och forskningsinstitut har deltagit i arbetet med att bereda färdplanen. I samarbetet med intressentgrupperna ingick dialog mellan forskare, två webbtankesmedjor och två sakkunnigworkshoppar.

Mer infromation:
Petra Lehto, ledande sakkunning