Framtidsredogörelse för handeln

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin anges att en framtidsredogörelse för handeln ska utarbetas för att branschen ska kunna utvecklas på ett strategiskt och långsiktigt sätt.

Framtidsredogörelsen för handeln anknyter till den pågående förändringen inom handeln i Finland och den globala strukturomvandlingen inom handeln. Även coronaviruspandemin skakar om handeln.

Redogörelsen har följande syften:

  • identifiera helheter och teman inom handeln som ska beaktas vid förändringen inom handeln och den finländska handelns globala och hållbara tillväxt
  • bidra med information om lägesbilden för och förändringen inom handeln
  • lägga fram förslag till utveckling och plock till stöd för det politiska beslutsfattandet för en strategisk och långsiktig utveckling av handeln
  • identifiera uppskattningsvis ett eller ett par scenarier för branschen.

Beredningen sker i samarbete med intressentgrupper

Arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av redogörelsen. Beredningen av redogörelsen hör till näringsministerns ansvarsområde, och arbetet görs tillsammans med arbetsministern.

Till stöd för beredningen tillsätter arbets- och näringsministeriet en styrgrupp för en framtidsredogörelse för handeln. Ordförande för styrgruppen är Ilona Lundström, avdelningschef vid arbets- och näringsministeriet och följande aktörer är företrädda i gruppen: Finsk Handel rf, Centralhandelskammaren, Finlands Konsumentförbund rf, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Servicefacket PAM rf, Familjeföretagens förbund rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Företagarna i Finland rf, Tekniska Handelsförbundet rf, Livsmedelsindustriförbundet rf, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, miljöministeriet och Konkurrens- och konsumentverket.

Ordförande för arbetsgruppen av tjänstemän och sakkunniga är Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman vid arbets- näringsministeriet och följande aktörer är företrädda i gruppen: Handelshögskolan vid Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, social-och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, Business Finland och Konkurrens- och konsumentverket.

Aktuellt

Statsrådets publikation 76/2022: Statsrådets framtidsredogörelse för handeln   

Pressmeddelande 10.11.2022: Statsrådets redogörelse ger en vision om framtidens handel   

Ytterligare upplysningar

Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman, tfn. +358 295 047 168