Framtidsredogörelse för handeln

 

Obs! Projektet har avslutats och innehållet på denna sida uppdateras inte längre.​​​​​​

I statsminister Sanna Marins regeringsprogram gjordes för åren 2019–2023 en anteckning om en framtidsredogörelse för handeln som ska utarbetas för att branschen ska kunna utvecklas strategiskt och långsiktigt.

Statsrådets framtidsredogörelse för handeln hänförde sig till den pågående strukturomvandlingen inom handeln i Finland och den globala omvälvningen av handelns strukturer. Efter anteckningen i regeringsprogrammet bidrog också förändringarna i omvärlden från och med våren 2020 till strukturomvandlingen inom branschen.

Syftet med framtidsredogörelsen för handeln var att skapa en lägesbild av nuläget och framtidsbilden inom handeln samt att till stöd för det politiska beslutsfattandet lägga fram utvecklingsförslag och förslag för att handeln ska kunna utvecklas strategiskt och långsiktigt. Ett ytterligare mål var att skapa en vision och scenarier för handeln för 2032. 

Redogörelsen begränsades att gälla konsumenthandeln (produkter och tjänster) och kedjan mellan dagligvaruhandeln och partihandeln. Redogörelsen gällde sex innehållsområden för strukturomvandlingen inom handeln enligt följande: 1) konsumentbeteende 2) sysselsättning, utbildning och kunnande 3) regional utveckling och försörjningsberedskap 4) digitalisering 5) klimatförändringar och företagsansvar och 6) en fungerande marknad och främjande av företagande. Redogörelsen sträckte sig 10 år framåt, dvs. fram till 2032.

Beredningen gjordes i samarbete med intressentgrupperna

Arbets- och näringsministeriet ansvarade för beredningen av statsrådets framtidsredogörelse för handeln. Beredningen av redogörelsen hörde till näringsministerns ansvarsområde. Arbetet utfördes tillsammans med arbetsministerns ansvarsområde.

Statsrådet tillsatte en parlamentarisk uppföljningsgrupp för arbetet. Ordförande för arbetsgruppen var näringsminister Mika Lintilä. I uppföljningsgruppen fanns representanter för alla riksdagsgrupper. Uppföljningsgruppens sammansättning 

Arbets- och näringsministeriet tillsatte en styrgrupp till stöd för beredningen av framtidsredogörelsen för handeln. Ordförande för styrgruppen var avdelningschef Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet och följande aktörer var representerade i gruppen: Finsk Handel rf, Centralhandelskammaren, Konsumentförbundet rf, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Servicefacket PAM rf, Familjeföretagens förbund rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Företagarna i Finland rf, Tekniska Handelsförbundet rf, Livsmedelsindustriförbundet rf, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, miljöministeriet samt Konkurrens- och konsumentverket.

Ordförande för tjänstemanna- och expertgruppen var konsultativa tjänstemannen Natalia Härkin från arbets- och näringsministeriet och i gruppen var följande aktörer representerade: Handelshögskolan vid Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, Business Finland samt Konkurrens- och konsumentverket.

Redogörelsen och riksdagsbehandling

Regeringen lämnade den 10 november 2022 statsrådets framtidsredogörelse för handeln till riksdagen (ANM:s pressmeddelande).  

Redogörelsen gav information om handeln samt utvecklingsförslag för den kommande tioårsperioden. Målet är att den finländska handelssektorn når framgång både nationellt och internationellt, också i framtiden.

Redogörelsen, som överlämnades till riksdagen, innehåller sammanlagt 38 utvecklingsförslag inom sex innehållsområden. Förslagen fördelar sig på tre prioriterade områden. Prioriterat område 1 omfattar det nationella utvecklingsarbetet som svarar på strukturomvandlingen och den kraftiga förändringen i omvärlden genom att skapa nya och utveckla vidare gällande nationella system, verksamhetsmodeller och bestämmelser som bidrar till förnyelse, tillväxtförmåga och tillväxtmöjligheter inom handeln. Prioriterat område 2 fokuserar på att genomföra strukturomvandlingen på nationell nivå genom att säkerställa tillräckliga resurser som är nödvändiga för förnyelse, tillväxt och internationalisering inom handeln. Prioriterat område 3 handlar om internationellt påverkansarbete på EU-nivå och utanför EU-området.

Framtidsredogörelsen innehåller en vision och scenarier för handeln för 2032. Visionen fokuserar på ekosystemarbete, en omvärld som bidrar till förnyelse, dragnings- och kvarhållningskraft och ansvarsfullhet inom handeln. De tre scenarierna är ekosystemiskt förnyad handel med internationell konkurrenskraft, handel som upplevt konkurrensnackdelar och handel som förlorat konkurrenskraften.

I riksdagen fanns statsrådets framtidsredogörelse för handeln (SRR 12/2022 rd) vid remissdebatten den 8 december 2022 (riksdagens pressmeddelande) varifrån redogörelsen sändes till ekonomiutskottet. Uppgifterna om behandlingen av ärendet finns på riksdagens webbplats.  

Enligt riksdagens skrivelse RSk 87/2022 rd har riksdagen med stöd av 33 § 2 mom. i grundlagen beslutat att upphöra med sitt arbete efter plenum den 3 mars 2023. Republikens president har den 29 mars 2023 förklarat riksdagens arbete avslutat för valperioden 2019–2022. I skrivelsen meddelades i enlighet med 68 § 2 mom. i riksdagens arbetsordning ärenden som förfallit. Enligt punkt 3 under rubriken Statsrådets redogörelser har statsrådets framtidsredogörelse för handeln förfallit.

Statsrådets framtidsredogörelse för handeln (2022)   

Ytterligare upplysningar

Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman, tfn. +358 295 047 168, natalia.harkin(at)gov.fi