Sysselsättningen kan främjas genom offentlig upphandling

I regeringsprogrammet ingår ett mål om att social sysselsättning ska vara ett villkor vid offentlig upphandling. Saken förs framåt genom arbets- och näringsministeriets program för att påskynda sysselsättningen genom upphandling. 

Programmet är ett led i genomförandet av regeringens program för arbetsförmåga. Ett av målen i programmet är att förbättra partiellt arbetsföras ställning på arbetsmarknaden. 

Sysselsättning genom upphandling ingår också i den strategi för offentlig upphandling som finansministeriet har inlett.

Sysselsättningsvillkoret inom upphandlingen ger många möjligheter 

Genom programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling vill man med hjälp av upphandlingsvillkor göra det lättare för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete. För närvarande utnyttjas denna möjlighet endast i liten utsträckning. 

Med anställning genom upphandling avses att den offentliga upphandlaren till sin anbudsförfrågan och sitt upphandlingskontrakt fogar ett sysselsättningsvillkor. I sysselsättningsvillkoret förutsätts att den valda avtalsparten under avtalsperioden anställer sådana personer i svag ställning på arbetsmarknaden som beställaren definierat, t.ex. långtidsarbetslösa, partiellt arbetsföra eller unga personer.

Målet för programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling är attsäkerställa att

 • verksamhetsmodellen med upphandlingsvillkor är en smidig del av den normala upphandlingsverksamheten och samarbetsstrukturerna
 • etablera och få verksamhetsmodellen i allmänt bruk vid offentliga upphandlingsenheter
 • få de aktörer som bistår vid rekrytering att delta i processens olika skeden 
 • öka sysselsättningen för dem som befinner sig i en svag ställning på arbetsmarknaden i och med att verksamhetsmodellen sprids.

Programmet grundar sig på lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016). Enligt lagen kan man inom upphandling, i upphandlingsvillkoren eller upphandlingskriterierna, ha med faktorer som hänför sig till sysselsättning och främjande av sysselsättning. I samband med varje upphandling görs en bedömning av huruvida användningen av sysselsättningsvillkoret eller sysselsättningskriterierna lämpar sig för upphandlingen i fråga. 

Genom den avgränsade målgruppen kan de upphandlande enheterna undersöka lämpliga målgrupper också ur ett regionalt perspektiv. Kravet är att det till personen kan kopplas någon faktor som bedöms ställa personen i en svagare ställning än andra vid rekrytering. Dessa faktorer är till exempel långvarig arbetslöshet eller partiell arbetsförmåga.

Verksamhetsmodellen sprids i nätverk för riksomfattande och regional projektverksamhet

Det riksomfattande projektet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling, som samordnas av Finlands Kommunförbund, är en viktig aktör i genomförandet av programmet. Arbets- och näringsministeriet deltar i finansieringen av projektet. 

Kommunförbundets projekt har till uppgift att främja utvecklingen och spridningen av verksamhetsmodellen. Arbetet utförs genom nätverkande och rådgivning gällande verksamhetsmodellen. Aktörer som är intresserade av sysselsättning genom upphandling är välkomna att delta i samordningsprojektets samarbetsnätverk och dess möten.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling hjälper till med tolkningen av upphandlingslagen.

Inom projektet fortsätter det tidigare arbetet med att utveckla den offentliga upphandlingen. Mer information om de tidigare projekten

I praktiken behandlas verksamhetsmodellen i regionala projekt där modellen utvecklas och testas i praktiken. Målet är att etablera verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling i kommunernas upphandlingar. De av arbets- och näringsbyråerna finansierade projekten pågår till utgången av mars 2023.

Följande utvecklingsprojekt pågår: 

 • Vanda och Kervo: Projektet Löytö
 • Uleåborg: Påskyndande av sysselsättningen genom upphandling
 • Tammerfors stad: Hankinnoilla työhön
 • Åbo: Projektet Turku työllistää hankinnoilla
 • Seinäjoki stad: Projektet HANSA
 • Kouvola stad: Projektet Hankinnoilla työllistäminen tehokkaaksi yhteistyöllä (HATTY)
 • Kajana stad: Hankinnoilla työllisyyttä (projektet har avslutats 31.3.2022)

Kolumner (på svenska och på finska):

Mer information: Päivi Haavisto-Vuori, arbets- och näringsministeriet och Anu Tirkkonen, projektchef, Finlands Kommunförbund, anu.tirkkonen(at)kuntaliitto.fi