Obs! Projektet har avslutats och innehållet på den här sidan uppdateras inte längre. Uppdaterad information hittar du här: Ökad sysselsättning genom offentlig upphandling

Sysselsättningen kan främjas genom offentlig upphandling

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ingår ett mål om att social sysselsättning ska vara ett villkor vid offentlig upphandling. Saken fördes framåt genom arbets- och näringsministeriets program för att påskynda sysselsättningen genom upphandling. 

Programmet var ett led i genomförandet av regeringens program för arbetsförmåga. Ett av målen i programmet var att förbättra partiellt arbetsföras ställning på arbetsmarknaden. 

Slutseminariet för programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling hölls den 14 februari 2023. Seminariets material finns på Kommunförbundets webbplats.

Sysselsättning genom upphandling ingick också i den strategi för offentlig upphandling som finansministeriet har inlett.

Sysselsättningsvillkoret inom upphandlingen ger många möjligheter 

Genom programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling har man med hjälp av upphandlingsvillkor gjort det lättare för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete. För närvarande utnyttjas denna möjlighet endast i liten utsträckning, även om lagen möjliggör detta.

Med anställning genom upphandling avser att den offentliga upphandlaren till sin anbudsförfrågan och sitt upphandlingskontrakt fogar ett sysselsättningsvillkor. I sysselsättningsvillkoret förutsätts att den valda avtalsparten under avtalsperioden anställer sådana personer i svag ställning på arbetsmarknaden som beställaren definierat, t.ex. långtidsarbetslösa, partiellt arbetsföra eller unga personer.

Målet för programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling var att säkerställa att

 • verksamhetsmodellen med upphandlingsvillkor är en smidig del av den normala upphandlingsverksamheten och samarbetsstrukturerna
 • etablera och få verksamhetsmodellen i allmänt bruk vid offentliga upphandlingsenheter
 • få de aktörer som bistår vid rekrytering att delta i processens olika skeden 
 • öka sysselsättningen för dem som befinner sig i en svag ställning på arbetsmarknaden i och med att verksamhetsmodellen sprids.

Programmet har grundat sig på lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016). Enligt lagen kan man inom upphandling, i upphandlingsvillkoren eller upphandlingskriterierna, ha med faktorer som hänför sig till sysselsättning och främjande av sysselsättning. I samband med varje upphandling görs en bedömning av huruvida användningen av sysselsättningsvillkoret eller sysselsättningskriterierna lämpar sig för upphandlingen i fråga. 

Genom den avgränsade målgruppen kan de upphandlande enheterna undersöka lämpliga målgrupper också ur ett regionalt perspektiv. Kravet är att det till personen kan kopplas någon faktor som bedöms ställa personen i en svagare ställning än andra vid rekrytering. Dessa faktorer är till exempel långvarig arbetslöshet eller partiell arbetsförmåga.

Verksamhetsmodellen har spridits i nätverk för riksomfattande och regional projektverksamhet

Det riksomfattande projektet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling, som samordnas av Finlands Kommunförbund, var en viktig aktör i genomförandet av programmet. Arbets- och näringsministeriet har deltagit i finansieringen av projektet. 

Kommunförbundets projekt hade till uppgift att främja utvecklingen och spridningen av verksamhetsmodellen. Arbetet utfördes genom nätverkande och rådgivning gällande verksamhetsmodellen. Aktörer som är intresserade av sysselsättning genom upphandling är välkomna att delta i samordningsprojektets samarbetsnätverk och dess möten.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling hjälper till med tolkningen av upphandlingslagen.

Inom projektet fortsatte det tidigare arbetet med att utveckla den offentliga upphandlingen. Mer information om de tidigare projekten

I praktiken behandlade verksamhetsmodellen i regionala projekt där modellen har utvecklats och testats i praktiken. Målet vat att etablera verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling i kommunernas upphandlingar. De projekt som arbets- och näringsbyråerna finansierade avslutades i mars 2023.

Följande utvecklingsprojekt deltog: 

 • Vanda och Kervo: Projektet Löytö
 • Uleåborg: Påskyndande av sysselsättningen genom upphandling
 • Tammerfors stad: Hankinnoilla työhön
 • Åbo: Projektet Turku työllistää hankinnoilla
 • Seinäjoki stad: Projektet HANSA
 • Kouvola stad: Projektet Hankinnoilla työllistäminen tehokkaaksi yhteistyöllä (HATTY)
 • Kajana stad: Hankinnoilla työllisyyttä (projektet har avslutats 31.3.2022)

Handbok för sysselsättning genom upphandling som ett praktiskt verktyg

Inom projektet har det utarbetats en handbok som syftar till att fungera som arbetsredskap både för dem som först överväger att införa sysselsättning genom upphandlingar och för dem som redan har använt sysselsättningsvillkoret i sina upphandlingar. Handboken är en beskrivning av i vilket skede användningen av sysselsättningsvillkoret för närvarande befinner sig i kommuner där det har funnits ett sysselsättningspolitiskt projekt som stöder sysselsättningsvillkoret.

I handboken presenteras följande kommuners erfarenheter och exempel: Vanda-Kervo, Tammerfors, Åbo, Kouvola, Uleåborg och Seinäjoki.

Kolumner (på svenska och på finska):

Mer information: Päivi Haavisto-Vuori, arbets- och näringsministeriet