Obs! Projektet har avslutats och innehållet på den här sidan uppdateras inte längre. 

Fler samordnare av arbetsförmågan till arbets- och näringsbyråerna


Som en del av statsminister Sanna Marins regeringens program för arbetsförmåga utökades antalet samordnare för arbetsförmågan vid arbets- och näringsbyråerna åren 2020–2023. 

Samordnaren för arbetsförmågan har till uppgift att säkerställa att partiellt arbetsföra arbetssökande får alla sysselsättningsfrämjande tjänster oberoende av vem som ordnar servicen. Syftet med detta är att få efterfrågan på arbetskraft att allt oftare rikta sig till partiellt arbetsföra arbetssökande. En viktig del av samordnarens arbete är således att stödja arbetsgivaren i att sysselsätta partiellt arbetsföra.

Samordnarna för arbetsförmågan samordnar tjänsterna för partiellt arbetsföra arbetssökande enligt servicebehovet. Här är det väsentligt att identifiera den arbetssökandes återstående arbetsförmåga. Som en väsentlig del av detta arbete har samordnarna för arbetsförmågan skapat samarbetsnätverk inom sin region och intensifierat samarbetet med företagen i regionen. 

Samordnarna för arbetsförmågan har dessutom insatt arbets- och näringsbyråns personal i att identifiera de partiellt arbetsföras servicebehov så att deras tjänster kan inledas ännu bättre och snabbare.

Verksamheten fortsätter också efter att programmet för arbetsförmåga har avslutats

Största delen av arbets- och näringsbyråerna har permanentat sina samordnare för arbetsförmågan och deras verksamhet har etablerats i regionerna. Verksamheten fortsätter också efter att programmet för arbetsförmåga har avslutats.

Tyngdpunkten i samordnarnas verksamhet år 2023 ligger på att utveckla samarbetet mellan arbets- och näringstjänsterna och de välfärdsområden som inledde sin verksamhet i början av året.

Ett exempel på detta arbete är skapandet av förfaranden för hälsoundersökning för arbetslösa regionvis. Dessutom hjälper samordnarna för arbetsförmågan sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna att identifiera sådana partiellt arbetsföra personer som har det svårast på arbetsmarknaden och som lämpar sig för anställning hos det statsägda bolaget med specialuppgifter Jobbkanalen Ab. 

Samordnarna för arbetsförmågan deltar också i planerings- och utvecklingsarbetet när arbets- och näringsbyråerna förbereder sig på överföringen av ansvaret för arbets- och näringstjänsterna från staten till kommunerna. 
 

Mer information: Jenni Wessman, Marianne Keyriläinen, arbets- och näringsministeriet