Programmet för arbetsförmåga 

Hashtag programmetförarbetsförmåga

 

Obs! Projektet har avslutats och innehållet på den här sidan uppdateras inte längre.

Målet med programmet för arbetsförmåga var att förbättra partiellt arbetsföras sysselsättning

  Programmet för arbetsförmåga var en del av Sanna Marins regerings sysselsättningsåtgärder som helhet. Genomförandet av programmet baserade sig på regeringsprogrammet, där målet var att uppnå en sysselsättningsgrad på 75 procent före mitten av decenniet. För att målet ska nås ansågs det viktigt att också partiellt arbetsföra har möjlighet att arbeta och bygga upp samhället enligt sin förmåga.

Genom programmet för arbetsförmåga söktes 2019–2023 lösningar på redan kartlagda problem i sysselsättningen av partiellt arbetsföra. Samtidigt utvecklades allt mer verkningsfulla tjänster för att stödja arbetsförmågan.

Arbets- och näringsministeriet ansvarade och genomförde programmet för arbetsförmåga i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Åtgärderna inom arbets- och näringsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden stödde och kompletterade varandra. 

Slutrapporten om programmet för arbetsförmåga innehåller information om programmets åtgärder och resultaten av dem.

Resultaten och genomförandet av programmet för arbetsförmåga utvärderades också i ett forskningsprojekt som arbets- och näringsministeriet beställt.

Utöver denna utvärdering av hela programmet för arbetsförmåga genomförde Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet (TTL) en utvärderings- och uppföljningsundersökning om genomförandet, resultaten, konsekvenserna och effekterna av de 22 projekt som genomförts inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet  ordnade avslutningseminaren av programmet för arbetsförmåga den 15 februari 2023. Vid evenemanget satte man sig ingående in i de teman som gäller partiellt arbetsföras sysselsättning med tanke på såväl samhällets hållbarhet, delaktighet som servicesystemet.

Material från seminaren:

Bakgrund till programmet för arbetsförmåga

Bland de partiellt arbetsföra utanför arbetslivet skulle uppskattningsvis 65 000 vilja arbeta och uppskattade också att de var förmögna att arbeta. I programmet för arbetsförmåga och dess åtgärder söktes lösningar på kända problem med sysselsättningen av partiellt arbetsföra. 

Avsikten var att främja partiellt arbetsföras sysselsättning och arbetsmotivation. Detta kan genomföras genom att erbjuda dem ändamålsenliga tjänster för att stödja arbetsförmågan. Nya metoder söktes bl.a. genom försöksprojekt för att ta i bruk verkningsfulla tjänster och verksamhetsmodeller. 

Åtgärderna i programmet för arbetsförmåga gälde arbetslösa. De flesta åtgärderna var omfattande och sökte samtidigt lösningar som stöder både partiellt arbetsföras arbetsförmåga och deras sysselsättning.

Syftet med programmet för arbetsförmåga var att

  • identifiera behovet av stöd för arbetsförmågan hos partiellt arbetsföra 
  • erbjuda partiellt arbetsföra individuella tjänster för arbetsförmåga och sysselsättning i rätt tid 
  • stärka experternas kompetens och resurser för att förbättra tjänsterna för partiellt arbetsföra
  • främja uppkomsten av arbetsplatser för partiellt arbetsföra 
  • utveckla tjänster för arbetsgivare för att underlätta rekryteringen av partiellt arbetsföra
  • förnya de rehabiliteringsvägar och rehabiliteringstjänster som är i bruk utifrån de förslag som kommittén som dryftar rehabiliteringsreformen lagt fram
  • söka lösningar för att sänka tröskeln för rekrytering genom att utveckla tjänsterna och delta i beredningen av reformen av den sociala tryggheten.

Se även åtgärderna i programmet för arbetsförmåga inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden:

Kolumner och blogg (på svenska och på finska):

Temat i sociala medier: 

#programmetförarbetsförmåga #partielltarbetsföra #arbetsförmåga#sysselsättning  #arbetsliv #välbefinnandeiarbetet

Mer information: Kimmo Ruth, arbets- och näringsministeriet