Programmet för arbetsförmåga 

Hashtag programmetförarbetsförmåga

Programmet för arbetsförmåga förbättrar partiellt arbetsföras sysselsättning

Regeringens mål är att höja sysselsättningsgraden till 75 procent före mitten av årtiondet. För att målet ska kunna nås måste också partiellt arbetsföra ha möjlighet att arbeta och bygga upp samhället enligt sin förmåga. Programmet för arbetsförmåga är en del av regeringens sysselsättningsåtgärder som helhet. Genomförandet av programmet baserar sig på regeringsprogrammet för Sanna Marins regering.

Bland de partiellt arbetsföra utanför arbetslivet skulle uppskattningsvis 65 000 vilja arbeta och uppskattade också att de var förmögna att arbeta. I programmet för arbetsförmåga och dess åtgärder söks lösningar på kända problem med sysselsättningen av partiellt arbetsföra. 

Avsikten är att främja partiellt arbetsföras sysselsättning och arbetsmotivation. Detta kan genomföras genom att erbjuda dem ändamålsenliga tjänster för att stödja arbetsförmågan. Nya metoder söks bl.a. genom försöksprojekt för att ta i bruk verkningsfulla tjänster och verksamhetsmodeller. 

Åtgärderna i programmet för arbetsförmåga gäller arbetslösa. De flesta åtgärderna är omfattande och söker samtidigt lösningar som stöder både partiellt arbetsföras arbetsförmåga och deras sysselsättning.

Syftet med programmet för arbetsförmåga är att

  • identifiera behovet av stöd för arbetsförmågan hos partiellt arbetsföra 
  • erbjuda partiellt arbetsföra individuella tjänster för arbetsförmåga och sysselsättning i rätt tid 
  • stärka experternas kompetens och resurser för att förbättra tjänsterna för partiellt arbetsföra
  • främja uppkomsten av arbetsplatser för partiellt arbetsföra 
  • utveckla tjänster för arbetsgivare för att underlätta rekryteringen av partiellt arbetsföra
  • förnya de rehabiliteringsvägar och rehabiliteringstjänster som är i bruk utifrån de förslag som kommittén som dryftar rehabiliteringsreformen lagt fram
  • söka lösningar för att sänka tröskeln för rekrytering genom att utveckla tjänsterna och delta i beredningen av reformen av den sociala tryggheten.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar och genomför programmet för arbetsförmåga i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Åtgärderna inom arbets- och näringsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden stöder och kompletterar varandra. De genomförs 2019–2023.

Arbets- och näringsministeriets åtgärder fokuserar på att undanröja hindren för sysselsättning av partiellt arbetsföra och på åtgärder som påskyndar sysselsättningen. Samtidigt förebyggs förlängd arbetslöshet. Genom åtgärderna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde utvecklas tjänster som stöder partiellt arbetsföras arbetsförmåga.

Se även åtgärderna i programmet för arbetsförmåga inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden:

Extern utvärdering av programmet för arbetsförmåga

Arbets- och näringsministeriet har startat ett forskningsprojekt där resultaten och genomförandet av regeringens program för arbetsförmåga utvärderas. Slutrapporten blir klar i maj 2023.

Utvärderingen omfattar tre forskningshelheter:

  • uppnåendet av de mål som uppställts för programmet
  • samarbete mellan förvaltningsområdena vid genomförandet av programmet
  • sammanställande av en lägesbild av läget för partiellt arbetsföras arbetsförmåga i Finland utifrån statistik och tidigare utredningar

Utvärderingen följs och styrs av en styrgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet.

Avslutningsseminar av programmet för arbetsförmåga 15.2.2023

Arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet ordnar avslutningseminaren av programmet för arbetsförmåga den 15 februari 2023. Vid evenemanget sätter man sig ingående in i de teman som gäller partiellt arbetsföras sysselsättning med tanke på såväl samhällets hållbarhet, delaktighet som servicesystemet.

Tillställningen är avsedd för alla som är intresserade av sysselsättningspolitik. Med är arbetsminister Tuula Haatainen och social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen. Vid evenemanget hörs sakkunniga inom ekonomi, politik, arbetsmarknad och arbets- och funktionsförmåga samt erfarenheter av partiellt arbetsföra personer som fått arbete och arbetsgivare som erbjudit dem arbete.

Tillställningen ordnas i Musikhuset i Helsingfors. Tillställningen kan också följas via webben. En länk till anmälningsblanketten publiceras inom kort. Du kan bekanta dig med programmet redan nu.

Kolumner och blogg (på svenska och på finska):

Följ temat sociala medier: 

#programmetförarbetsförmåga #partielltarbetsföra #arbetsförmåga#sysselsättning  #arbetsliv #välbefinnandeiarbetet

Mer information: Kimmo Ruth, arbets- och näringsministeriet