Statsrådets principbeslut om företagande stärker Marins regerings strategi för företagande

#yrittäjyysstrategia

 

Obs! Projektet har avslutats och innehållet på den här sidan uppdateras inte längre. 

Statsrådet fattade den 21 april 2022 ett principbeslut om företagande. Genom en konsekvent satsning på en stark företagsamhetspolitik kan Finland diversifiera näringsstrukturen och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt för företag av alla storlekar. Principbeslutet gäller 2022–2027.

Statsrådets principbeslut om företagande grundar sig på den strategi för företagande som ingår i en skrivning i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Syftet i principbeslutet om företagande och visionen är att öka företagens förtroende för att sysselsätta, utveckla affärsverksamheten och investera i Finland samt att växa och bli internationella. Visionen är att också sträva efter att öka förtroendet för att det lönar sig att bli företagare i Finland. Ett ytterligare mål i visionen är att göra Finland attraktivare, så att kunniga utländska arbetstagare och studerande vill hitta jobb eller bedriva företagsverksamhet i Finland. 

Då verksamhetsmiljön för företagande befinner sig i en omvälvning är det viktigt att se till att man också möjliggör långsiktiga strategiska riktlinjer och praktiska åtgärder som stöder en mångsidigare näringsstruktur och uppmuntrar små och medelstora företag till förnyelse och tillväxt på ett hållbart sätt.

Långsiktiga riktlinjer är särskilt viktiga när man återhämtar sig från kriser, eftersom bland annat den låga nivån på investeringar och utmaningarna när det gäller tillgången på arbetskraft kan bromsa upp den ekonomiska tillväxten mer än i jämförelseländerna. Därför är det viktigt att långsiktigt underlätta strukturella reformer och en övergång till nya former av arbetsinnehåll, nya typer av företagsverksamhet och internationalisering. Företagsklimatet måste vara sådant att det stöder och sporrar alla typer av små och medelstora företag att förnya sig och därtill främjar nyföretagande och lockar utländska investeringar och företag till Finland.

Statsrådet har en viktig roll när det gäller att stödja utvecklingen av företagsklimatet i riktning mot en mångsidigare och förnyad företags- och näringsstruktur. 

Målet med principbeslutet är att 

 1. förbättra företagens tillväxtmöjligheter genom att påskynda hållbar tillväxt, sysselsättning och förnyelse, med beaktande av i synnerhet den dubbla utmaning som hör samman med den gröna och digitala omställningen       
  • möjliggöra ett ökat antal arbetsgivarföretag samt eftersträva i synnerhet fler medelstora företag och internationalisering av små och medelstora företag     
  • öka utländska företags etableringar i Finland och antalet företag som startas av utlänningar samt öka placeringarna och investeringarna i finländska företag 
 2. sörja för att små och medelstora företags förutsättningar är konkurrenskraftiga på lång sikt
  • i fråga om beskattningen stödja de mål som har satts för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken och stödja den internationella konkurrenskraften och livskraften i hela Finland 
  • göra reglering och tillståndsförfaranden som gäller företag smidigare, få marknaden att fungera bättre och garantera nystart för företagare 
  • stödja små och medelstora företags och särskilt nya företagares affärskompetens och nätverkande och sporra företagare i små och medelstora företag till kompetensutveckling under hela sin tid i arbetslivet   
  • beakta små och medelstora företags särdrag vid utvecklingen av arbetslagstiftningen   
  • göra den offentliga förvaltningens företagstjänster och kundkontakter smidigare och mer kundorienterade
  • säkerställa tillgången till finansiering genom utveckling av finansmarknaden
 3. ta fram lösningar för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och trygga företagens tillgång till kompetent arbetskraft små och medelstora företags kompetensledning, arbetsgivarkompetens och rekryteringskunskaper förbättras för att trygga tillgången till kompetent arbetskraft 
 4. möjliggöra flexibla övergångar mellan arbete och företagande, göra lagstiftningen tydligare och mer förutsägbar samt förbättra företagarnas sociala trygghet hjälpa företagarna att orka bättre
 5. främja förutsättningarna för lyckade ägarbyten
 6. öka ett förvaltningsövergripande samarbete och en dialog med intressentgrupperna som sträcker sig över regeringsperioderna.

För att genomföra principbeslutet är det viktigt att säkra förvaltningsövergripande samarbete och koordinering genom att komma överens om samarbetsstrukturer och verksamhetsmodeller. En central samarbetsstruktur med tanke på genomförandet och uppföljningen är delegationen för företagande, som enligt principbeslutet ska inrättas. Dessutom ska man i genomförandet regelbundet utarbeta en lägesbild över företagande samt följa upp hur företagandet utvecklas i fråga om utvalda uppföljningsindikatorer.

Principbeslutet om företagande utgår från strategin för företagande: Strategin för företagande ska stärka företagandet i Finland

Målet med Marins regerings strategi för företagande är att öka företagens förtroende för att det lönar sig att grunda företag i Finland och att sysselsätta människor, utveckla verksamheten och investera i företag. Dessutom syftar strategin till att göra Finland mer attraktivt för utländska arbetstagare. 

Strategin omfattar åtta teman och under varje tema föreslås flera praktiska åtgärder för att lösa utmaningarna med företagande. I strategin ingår följande teman:

 1. Förutsägbar och konkurrenskraftig företagsbeskattning
 2. Kompetens och tillgång på kompetent arbetskraft för att stödja företagens tillväxt
 3. Främjande av tillväxtorienterad företagsverksamhet
 4. Smidigare reglering och tjänster för uträttande av ärenden, konsekvensbedömning och konkurrenspolitik
 5. Företagande som drivkraft för regionutvecklingen
 6. Ny chans för företagare samt företagarnas trygghet och ork
 7. Utvecklade och skräddarsydda företagstjänster för företagare för särskilda behov och situationer
 8. Koordination och fenomenbaserad behandling i främjande av företagandet

Utarbetandet av strategin baserar sig på statsminister Marins regeringsprogrammet.
 

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Jaana Lappi - jaana.lappi(at)gov.fi