Hoppa till innehåll

Ändring av skyldigheten att distribuera biobrännolja och av hållbarhetslagen på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2022 12.11 | Publicerad på svenska 13.7.2022 kl. 16.08
Pressmeddelande
Kaivuri työmaalla

Målet med distributionsskyldigheten för biobrännolja är att ersätta i synnerhet den lätta brännolja som används vid separat uppvärmning och i arbetsmaskiner med biobrännolja. Remissyttranden om utkastet till ändringar av distributionsskyldigheten för biobrännolja och av hållbarhetslagen kan lämnas nu.

Arbets- och näringsministeriet ber om yttranden om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja, dvs. lagen om distributionsskyldighet för biobrännolja, samt om ändring av lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen, dvs. hållbarhetslagen.

Det föreslås att distributionsskyldigheten för biobrännolja höjs till 30 procent år 2030

Distributionsskyldigheten för biobrännolja innebär att distributörerna av lätt brännolja ska se till att en viss andel av den brännolja som har släppts ut på marknaden är biobrännolja. Distributionsskyldigheten för biobrännolja gäller alla distributörer som under kalenderåret levererar över en miljon liter lätt brännolja för distribution.

Enligt den proposition som ska på remiss ska distributionsskyldigheten för biobrännolja från och med 2026 höjas så att distributionsskyldigheten 2030 är 30 procent. För närvarande höjs distributionsskyldigheten för biobrännolja årligen så att distributionsskyldigheten 2028 är 10 procent. Genom den höjning som nu föreslås eftersträvas enligt uppskattning utsläppsminskningar på 0,5 miljoner ton.

Lätt brännolja används vid uppvärmning, i arbetsmaskiner och i fast installerade motorer. Användningen av olja för uppvärmning av byggnader har minskat under de senaste åren och samma utveckling förväntas fortsätta. 

När det gäller arbetsmaskiner är det mer utmanande att ersätta olja med andra energikällor och till exempel eldrivna arbetsmaskiner är tillgängliga i begränsad utsträckning. Den föreslagna höjningen av distributionsskyldigheten för biobrännolja börjar år 2026, dvs. den påverkar de företag och aktörer som använder mest arbetsmaskiner.

Höjningen av distributionsskyldigheten för biobrännolja har samband med flera av regeringens riktlinjer och mål, såsom den klimatpolitiska planen på medellång sikt och den nationella klimat- och energistrategin. 

Till hållbarhetslagen fogas enligt förslaget hänvisningar till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I hållbarhetslagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen fastställs hållbarhetskriterier för förnybara bränslen. Hållbarhetslagen tillämpas i flera lagar, såsom i distributionsskyldigheten, utsläppshandeln och beskattningen.

Som ett tillägg till hållbarhetslagen föreslås nu hänvisningar till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Efter tillägget kan hållbarheten hos den biogas som används vid uppvärmning och i arbetsmaskiner påvisas genom ett hållbarhetssystem som godkänts av Energimyndigheten. En förutsättning för skattefrihet för biogas för uppvärmning och arbetsmaskiner är att hållbarheten påvisas.

Remissyttranden kan lämnas fram till den 9 augusti

Remissyttranden om ändringen av lagen om distributionsskyldighet för biobrännolja och hållbarhetslagen kan lämnas fram till den 9 augusti 2022. Yttrandena kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi. Propositionen färdigställs sedan utifrån remissyttrandena, och avsikten är att den ska överlämnas till riksdagen hösten 2022. Lagarna avses träda i kraft hösten 2022. 

Ytterligare information: 
Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7016 (anträffbar till och med 13.7.2022)
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815 (anträffbar 18–29.7.2022)
Nicoleta Kaitazis, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7067 (anträffbar från och med 8.8.2022)

Tillbaka till toppen