Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsmarknadsprognos: Sysselsättningsgraden överskrider nivån före coronakrisen 2022, men långtidsarbetslösheten fortsätter att öka

Arbets- och näringsministeriet
2.6.2021 9.00
Pressmeddelande
Sysselsättningsgraden når nivån före coronakrisen år 2022.

De framsteg som gjorts i fråga om coronavaccinationerna och det förbättrade epidemiläget har lett till att efterfrågan på arbetskraft har ökat och arbetsmarknaden förutspås börja växa snabbt redan under det innevarande året. Sysselsättningsnivån före coronakrisen överskrids 2023, men antalet arbetslösa arbetssökande stannar fortfarande över nivån före krisen.

Arbets- och näringsministeriet publicerade den 2 juni 2021 en arbetsmarknadsprognos som sträcker sig fram till 2023. Prognosen baserar sig på antagandet att begränsningarna i fråga om mobilitet och affärsverksamhet kan slopas före hösten.

– I ljuset av arbetsmarknadsprognosen ser det ut som om sysselsättningen håller på att återhämta sig relativt bra. Däremot väcker en långsammare minskning av antalet arbetslösa arbetssökande, och i synnerhet ökningen av långtidsarbetslösheten oro, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

– Under krisen har vi stött företagen omfattande och strävat efter att bevara arbetsplatserna. Utan dessa åtgärder skulle utsikterna på arbetsmarknaden sannolikt vara dystrare. När efterfrågan på arbetsmarknaden återvänder mot slutet av året är det viktigt för oss att hjälpa så många som möjligt tillbaka till arbetet och förebygga förlängd arbetslöshet, betonar arbetsminister Haatainen.

Antalet sysselsatta når samma nivå som före coronakrisen först 2023

Enligt arbetsmarknadsprognosen stiger sysselsättningsgraden i år till 71,2 procent och nästa år till 71,8 procent, samtidigt som nivån före coronaepidemin överskrids. På grund av befolkningsminskningen överskrider antalet sysselsatta nivån före coronakrisen först 2023. År 2023 förutspås 2 535 000 sysselsatta. På grund av avbrottet i arbetskraftsundersökningens tidsserie är sysselsättningsserien för närvarande cirka en procentenhet lägre än tidigare.

Arbetslöshetsgraden förutspås stanna på 7,7 procent i år när de som står utanför arbetskraften börjar söka arbete. Därefter sjunker den till 7,3 och ytterligare till 6,7 procent år 2023 när övergången från arbetslöshet till sysselsättning framskrider.

Utbudet av arbetskraft återgår redan i år till den nivå som föregick coronakrisen

Arbetsmarknadsprognosen granskar också utbudet av arbetskraft, dvs. det sammanlagda antalet sysselsatta och arbetslösa. Arbetskraftsgraden förutspås stiga till 65,9 procent i år, vilket räcker till för att återställa arbetskraften till den nivå som föregick coronakrisen trots att befolkningen minskar. År 2021 ökar arbetskraften med cirka 15 000 personer och år 2022 med cirka 4 000 personer. År 2023 förutspås arbetskraften inte öka, vilket framför allt beror på att antalet personer i arbetsför ålder minskar.

Den beslutsbaserade ökningen av arbetskraftsinvandringen kommer sannolikt att synas i de kommande befolkningsprognoserna och därmed också i prognostiseringen av arbetskraften under de kommande åren. Även målen att öka antalet utländska examensstuderande och att de oftare än för närvarande stanna i Finland torde i något skede synas i prognoserna för arbetskraftens antal – dock inte ännu under denna prognosperiod.

Utvecklingen av den registrerade arbetslösheten vänder i slutet av 2021 – långtidsarbetslösheten når sin toppnivå i början av 2022

Antalet arbetslösa arbetssökande och unga arbetslösa enligt arbetsförmedlingsstatistiken börjar sjunka under 2021 när de begränsningar som beror på coronakrisen börjar avvecklas. Åren 2022 och 2023 fortsätter antalet arbetslösa arbetssökande och unga arbetslösa att minska, men antalet arbetslösa arbetssökande håller sig fortfarande på en högre nivå än under tiden före coronakrisen. Det finns i genomsnitt 318 000 arbetslösa arbetssökande år 2021, 284 000 år 2022 och 267 000 år 2023. Antalet unga arbetslösa är 39 000 år 2021, 33 000 år 2022 och 30 000 år 2023.

Antalet långtidsarbetslösa förutspås öka 2021 och nå sin toppnivå i början av 2022, varefter det förutspås börja minska i och med den allmänna positiva utvecklingen av den registrerade arbetslösheten. Det finns 111 000 långtidsarbetslösa år 2021, 115 000 år 2022 och 100 000 år 2023.

Arbets- och näringsministeriets kortsiktiga arbetsmarknadsprognos baserar sig på en statistisk tidsserieanalys där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politikuppgifter utnyttjar finansministeriets prognos för bruttonationalprodukten samt Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Ytterligare information:
Liisa Larja, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 400 7352 (efterfrågan på arbetskraft, sysselsättning)
Minna Ylikännö, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 295 047 102 (utbudet av arbetskraft, befolkningen)
Juho Peltonen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 471 1975 (arbetslösa arbetssökande)

Tillbaka till toppen