Hoppa till innehåll

Rapport: Partnerskapskompetensen bör stärkas inom arbets- och näringstjänsterna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2021 8.07 | Publicerad på svenska 27.1.2021 kl. 13.42
Nyhet

Åren 2019–2020 genomfördes 24 partnerskapsprojekt inom arbets- och näringstjänsterna. Avsikten var att samla in information om arbets- och näringstjänsternas samarbete med olika aktörer för att utveckla tjänsterna och dela med sig av lärdomarna. Enligt en utvärderingsrapport om pilotprojekten bör kunnandet om partnerskapsarbetet stärkas och kunnandet i köpta tjänster ökas. Dessutom bör man i utvecklingen av tjänsterna satsa på bättre planering och ledning.

De bakomliggande orsakerna till pilotförsöken finns i den tillväxttjänstreform som planerades av den föregående regeringen, vilket i väsentlig grad påverkade både genomförandet och utvärderingen av pilotförsöken. Planeringen av pilotförsöken med tillväxttjänster inleddes 2018 inom arbets- och näringstjänsterna som ett led i den tillväxttjänstreform som ingick i regeringsprogrammet för Juha Sipiläs regering. Reformen, och samtidigt också Sipiläs regering, föll våren 2019. I denna förändrade situation ändrade merparten av de regionalt ledda pilotförsöken sina mål och blev pilotprojekt för partnerskap.

Även om verksamhetsmiljön växlade från modellen anordnare-producent till partnerskap och kommunförsök, har många av de ursprungliga målen för pilotförsöken förblivit viktiga. Sådana är till exempel kundorienterade och verkningsfulla tjänster, försök med nya verksamhetsmodeller samt ett mångsidigare utnyttjande av marknadsaktörerna.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) beställde tillsammans med arbets- och näringsministeriet en utvärdering av pilotförsöken. Syftet med utvärderingen är att säkerställa att man lär sig av pilotförsöken och delar med sig av lärdomarna. Utvärderingen gjordes av Owal Group.

Lärdomarna från individuell handledning och en stark start har redan utnyttjats i utvecklingen av arbets- och näringstjänsterna

I pilotförsöken ingick utöver de projekt som styr mot sysselsättning eller närmare arbetslivet även sex pilotprojekt som handlar om företagstjänster, ett försök med köpta tjänster och ett pilotprojekt som syftar till att utveckla arbets- och näringsbyråns egen process. Pilotförsöken var mycket olika sinsemellan, så det är inte möjligt att dra mer omfattande slutsatser om de arbets- och näringspolitiska effekterna av pilotförsöken. Många av lärdomarna från pilotförsöken har dock redan utnyttjats i utvecklingen av arbets- och näringstjänsterna och beaktats i den arbets- och näringsservicestrategi som publicerades i slutet av 2020.

Kundernas verkliga situation, önskemål och behov framträdde ännu tydligare i pilotförsöken och ökade därmed kundernas förståelse. Behovet av individuell handledning och behovet av en så kallad stödperson syntes i flera pilotförsök. Satsningarna på en stark start syntes också tydligt i pilotförsöken, vilket har lett till att innehållet i bastjänsterna eller de inledande kartläggningarna har utvecklats.

De lärdomar som organiseringen av arbets- och näringstjänsterna gav användes på lokal nivå för att utveckla den egna organisationens verksamhet eller för att göra förberedelser inför kommunförsöket. Även upphandlingen utvecklades på flera olika sätt i pilotförsöken. I rapporten konstateras att om de stora helheterna av köpta tjänster lyckas kan de i betydande grad öka sakkunskapen och effektiviteten i tjänsterna och sporra arbets- och näringsbyråernas egen verksamhet. Upphandlingskompetensen bör dock ägnas större uppmärksamhet.

Nästan alla pilotprojekt hade på något sätt samband med utveckling och byggande av partnerskaps- och samarbetsmodeller.  Med tanke på goda klientresultat är det viktigt med förtroende samt tillräckligt lång och grundlig planering.

Ytterligare information:

Lari Anttonen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7088

Tillbaka till toppen