Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utredare Holm: Banavsnitten även i Östra och Norra Finland bör utvecklas

Arbets- och näringsministeriet
11.3.2019 14.00 | Publicerad på svenska 12.3.2019 kl. 13.03
Pressmeddelande

Enligt en färsk utredning bör bannätet i Finland utvecklas jämlikt med tanke på både persontrafiken och näringslivets transporter. Banavsnitten och förbindelserna i Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax bör förbättras för att säkerställa regionernas attraktionskraft.

Regionernas nåbarhet är väsentlig med tanke på företagens beslut om var de ska etablera sig, tillgången på arbetskraft och turismen.    

– Eftersom persontågstrafiken inte är en tidseffektiv transportform jämfört med personbil från Östra Finland till huvudstadsregionen, har persontågstrafiken inte ökat. Östra Finlands dåliga nåbarhet gör för sin del också att det är svårare att utveckla näringslivet och turismen i regionen. Det att anslutningsförbindelserna inte fungerar har också sin inverkan på att tågresandet inte har utvecklats i positiv riktning, konstaterar utredaren Pasi Holm.

Holm föreslår att det borde läggas större vikt vid näringslivets transportbehov när banprojekt planeras. Så har man gjort i Sverige. Under de senaste 15 åren har tyngdpunkten vid utvecklandet av bannätet i Finland legat på persontrafiken. När det läggs mindre vikt vid näringslivets transporter blir banprojekt som är viktiga för näringslivet undanträngda.

Att samordna person- och godstågstrafiken är redan nu svårt på Savolaxbanan. Läget riskerar att förvärras om de nya bioproduktsfabriker som har planerats i Norra Savolax blir verklighet. 

Återinförande av nattågsförbindelse från Kajana skulle underlätta vid arbetsresor

Från Kajanaland och Norra Savolax finns för närvarande ingen tågförbindelse som skulle göra det möjligt för passagerare att arbeta en hel dag i Helsingfors. Holm föreslår att förbindelsen återinförs. 

– Enligt en utredning som kommunikationsministeriet gjorde 2010 skulle nattågstrafik från Kajana kräva ett stödbelopp på under 1,5 miljoner euro per år. Stödandelen för en nattågsresa från Kajana skulle vara cirka 50 procent – samma som t.ex. det nuvarande stödet för huvudstadsregionens kollektivtrafik, jämför Holm.

– När jag har besökt Östra och Norra Finland har utvecklandet av järnvägstrafiken framträtt som en nyckelfråga i diskussionerna om regionens livskraft. Nåbarheten har stor betydelse även för turismen. Jag är mycket glad över att det i utredningen lyfts fram flera, mycket konkreta utvecklingsförslag. Jag anser att förslaget om den nya tidtabellen för nattåget från Kajana är mycket intressant, tackar näringsminister Mika Lintilä.

Bakgrund

Den 21 december 2019 gav näringsminister Lintilä Pasi Holm, forskningsdirektör vid Taloustutkimus Oy, uppdraget att utreda vilken inverkan tågförbindelserna mellan Helsingfors och Kajana har på livskraften och utvecklingen av turismen i främst Kajanaland och Norra Savolax samt närliggande områden. Uppdraget utvidgades till att omfatta även Norra Karelen.

Ytterligare upplysningar
Pasi Holm, forskningsdirektör, Taloustutkimus, tfn 050 374 7462
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 411

Tillbaka till toppen