Hoppa till innehåll

ANM: Villkoret för Posivas byggnadstillstånds giltighet uppfylls

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2016 11.35
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet (ANM) tog den 14 december 2016 emot Strålsäkerhetscentralens (STUK) utlåtande där det konstateras att Posiva inlett byggandet av en slutförvaringsanläggning i Euraåminne. STUK konstaterade i slutet av november att Posiva uppnått tillräcklig beredskap för att kunna inleda byggandet av en slutförvaringsanläggning i enlighet med 108 § i kärnenergiförordningen.

ANM har granskat det villkor som satts upp för byggnadstillståndets giltighet och uppgiften om att Posiva inlett byggandet, och konstaterar att villkoret är uppfyllt.

Statsrådet beviljade Posiva byggnadstillstånd i november 2015. Tillståndet förenades med villkoret att tillståndet upphör att gälla, om Posiva inte inleder byggandet av sin inkapslings- och slutförvaringsanläggning inom två år.

STUK konstaterar vidare i det utlåtande som centralen tillställt ministeriet att enligt STUK:s bedömning har Posiva uppfyllt villkoret för byggnadstillståndets giltighet när bolaget inlett byggandet av slutförvaringsanläggningen med en entreprenad som inbegriper också konstruktioner som är av betydelse för kärnsäkerheten.

För att slutförvaringen kan inledas krävs ännu ett drifttillstånd av statsrådet. Posiva planerar att ansöka om drifttillstånd år 2020 och att nå slutförvaringsberedskap år 2023.

I slutförvaringsanläggningen kan placeras använt kärnbränsle i en mängd som motsvarar sammanlagt högst 6 500 ton uran. Detta motsvarar den mängd använt kärnbränsle som uppkommer hos Posivaägarnas, dvs. Teollisuuden Voima Oyj:s tre och Fortum Power and Heat Oy:s två, kärnkraftverksenheter under deras hela livscykel.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Linda Kumpula, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 412 4425
överingenjör Jorma Aurela, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 592 2109

Tillbaka till toppen