Hoppa till innehåll

Arbetsmarknadsprognos: Konjunkturen svänger och arbetsmarknaden stagnerar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2019 10.03
Pressmeddelande

Arbetsmarknaden utvecklades exceptionellt gynnsamt år 2018. Nu syns det tecken på stagnation. Enligt prognosen kommer sysselsättningsökningen att halveras jämfört med föregående år både i år och nästa år.

Enligt en färsk arbetsmarknadsprognos ökar sysselsättningen 2019 med cirka 35 000 personer jämfört med förra året, men 2020 endast med cirka 15 000 personer. Dessutom slutar arbetslösheten att minska.

Sysselsättningsgraden höjs och arbetslöshetsgraden sjunker ännu nästa år

Sysselsättningsgraden stiger i år till 72,8 procent, och nästa år till 73,4 procent. Matchningsproblemen, den strukturella arbetslösheten och förändringen i befolkningens åldersstruktur börjar redan begränsa sysselsättningstillväxten. Sysselsättningen ökar endast tack vare servicesektorn.

Arbetskraften ökar i år och nästa år med 7 000 personer, vilket är klart mindre än under det föregående året. Arbetskraftstalet fortsätter att stiga till 66,6 procent i år och till 66,7 procent nästa år.

När andelen arbetskraft knappast ökar mer, svarar de arbetslösa direkt för största delen av ökningen i antalet sysselsatta. Den genomsnittliga arbetslöshetsgraden sjunker i år till 6,3 procent och nästa år till 6,0 procent.

Ungdomsarbetslösheten slutar att sjunka

Den kraftiga minskning av antalet arbetslösa arbetssökande som skett under de föregående åren (arbetsförmedlingsstatistiken) håller på att plana ut och prognosen har ändrats i en mer pessimistisk riktning. Omsvängningen har varit särskilt stor inom ungdomsarbetslösheten: antalet arbetslösa ungdomar under 25 år ser ut att stanna vid omkring 30 000, vilket är cirka 10 000 fler än före 2008 års finanskris.

Utvecklingen av antalet arbetslösa arbetssökande enligt arbetsmarknadsprognosen (arbetsförmedlingsstatistik, ANM)

                År 2019     Förändring jämfört med 2018     År 2020    År 2021  
 Arbetslösa arbetssökande   235 000  - 21 000  223  000  214 000
 Långtidsarbetslösa  63 000  - 13 000  58 000  54 000
 Arbetslösa under 25 år  30 000  - 2 000  29 000  29 000


Det totala antalet långtidsarbetslösa fortsätter att minska också inom de närmaste åren, men antalet nya långtidsarbetslösa minskar inte längre. Således avtar också minskningen av långtidsarbetslösheten.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt baserar sig på tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Ytterligare information:

Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 460 0066 (arbetskraftsefterfrågan, arbetslösa arbetssökande)
Liisa Larja, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 4007352 (arbetskraftsutbud)

Tillbaka till toppen