Hoppa till innehåll

Utkast till förordning om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2022 14.44
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin. Regeringen överlämnade förslaget till lagen om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin till riksdagen i slutet av mars, och närmare bestämmelser om lagens genomförande utfärdas senare.

Genom förordningen utfärdas det i enlighet med riktlinjerna för statligt stöd närmare bestämmelser om ansökan om och beviljandet av det stöd som beretts och om villkoren för användningen av det nationella stödet. Tiden för lämnande av utlåtande om utkastet till förordningen går ut den 20 maj 2022.

Förordningen innehåller bestämmelser om tidsfristerna för inlämning av ansökan om stöd och om de uppgifter som krävs vid ansökan. I förordningen föreskrivs också i detalj om hur stödbeloppet beräknas och om innehållet i Energimyndighetens beslut om beviljande av stöd.  

Enligt lagförslaget ska verksamhetsutövaren använda minst 50 procent av det beviljade stödet för utvecklingsåtgärder som syftar till att främja koldioxidneutralitet. Stödet är således ett incitament för industrisektorerna att försöka hitta lösningar som minskar utsläppen inom industrin. Statsrådets förordning innehåller närmare bestämmelser om användningen av stödet, såsom förutsättningarna i fråga om utvecklingsåtgärderna och de godtagbara kostnaderna för åtgärderna. 

Avsikten är att både lagen och förordningen om elektrifieringsstödet ska träda i kraft sommaren 2022. Ikraftträdandet förutsätter att Europeiska kommissionen har godkänt Finlands anmälan om statligt stöd. I början av sommaren 2022 ordnar arbets- och näringsministeriet och Energimyndigheten ett informationsmöte för verksamhetsutövare om elektrifieringsstödet.    

Syftet med de föreslagna författningarna om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin är att förebygga risken för så kallat koldioxidläckage, trygga industrins kostnadskonkurrenskraft och styra verksamhetsutövarna till att utveckla sin industriella produktion så att den blir mer koldioxidneutral. Med koldioxidläckage avses en potentiell ökning av de totala globala utsläppen av växthusgaser, när företag flyttar eller anlägger produktion utanför EU och dess system för handel med utsläppsrätter.

Elektrifieringsstödet kan beviljas verksamhetsutövare 2022–2026. Storleken på det stöd som ska betalas beror bland annat på priset på utsläppsrätten och verksamhetsutövarens elförbrukning eller produktionsvolym. 

Utlåtanden kan lämnas in via webbplatsen Utlåtande.fi senast den 20 maj 2022

Lämna in utlåtandet om förordningen via webbplatsen Utlåtande.fi genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats där. Utlåtandet behöver inte sändas in till ministeriet separat per e-post eller post. Remissinstanserna ska registrera sig och logga in på webbplatsen  utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i anvisningen om användningen av tjänsten Utlåtande.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på webbplatsen.

Mer information:
Anna-Maija Sinnemaa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7303
 

 

Tillbaka till toppen