Ansökan om finansiering för EU:s regional- och strukturpolitik och genomförande av projekten

Ansökan om finansiering för EU:s regional- och strukturpolitik och genomförande av projekten under programperioden 2021–2027 och programperioden 2014–2020

Behandling av personuppgifter

Processerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden projekt administreras med hjälp av systemen EURA 2014 och EURA 2021 när det gäller allt från ansökan om finansiering till betalning och återkrav. I systemen produceras också rapporten för nationella syften och syften som Europeiska kommissionen kräver. Arbets- och näringsministeriet är personuppgiftsansvarig när det gäller personuppgifter.

Informationssystemet EURA 2014 är ett administrationssystem för Europeiska socialfonden (ESR) och Europeiska regionala utvecklingsfondens (EAKR) fonder och projekt i Finland under programperioden 2014–2020. Genomförandet av dessa projekt kan fortsätta fram till 2023.

Informationssystemet EURA 2021 är ett administrationssystem för EU:s regional- och strukturpolitiska fonder (EAKR, ESR och JTF) och projekt i Finland under programperioden 2021–2027.

I regel fås uppgifter av de sökande/genomförarna själva. Dessutom fås uppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas identifieringstjänst Suomi.fi, arbets- och näringsministeriets system Tuki 2014 och Innovationsfinansieringscentret Business Finlands system Eval, det system för fullgöranderapporter (VHS) som skatteförvaltningen upprätthåller samt arbets- och näringsministeriets kundinformationssystem för företagstjänster (kundinformationsresursen).

Vilka personuppgifter samlar vi in i samband med ansökan om och genomförande av EU:s regional- och strukturpolitiska projekt

I systemen EURA 2014 och EURA 2021 sparas personuppgifter som är väsentliga med tanke på projektprocessen om sökande och genomförarna. Sådana uppgifter är bland annat kontaktpersonen för projektet, projektets ansvarsperson och projektchefens namn, ställning i organisationen, e-postadress och telefonnummer samt användarnas IP-adresser. 

I systemet EURA 2021 sparas dessutom bland annat namnen, nationaliteten och födelsetiden för de personer som är förmånstagare. Om personen direkt eller indirekt via ett annat företag äger mer än 25 procent av företagets aktier sparas namnet och personbeteckningen för ägarna till de företag som ansöker om företagsstöd/den utländska personens nummer, om företagets ägartyp är en privatperson.

För personer som deltagit i ESR- och JTF-projekt under programperioden 2021–2027 sparas projektkod, personbeteckning, kön, namn, adressuppgifter, e-postadress, datum när deltagandet inleddes, högsta utbildningsnivå, uppgift om ställning på arbetsmarknaden vid inledandet, datum när deltagandet upphörde, uppgift om ställning på arbetsmarknaden vid upphörandet samt uppgift om examen som eventuellt avlagts under projekttiden eller om uppnådd yrkeskompetens.

För myndighetsanvändare sparas i systemet bland annat följande personuppgifter: användarnamn, namn, födelsetid, uppgiftsbeteckning, e-postadress, telefonnummer, organisationens namn, namnet på verksamhetsstället, näradress och IP-adress.

En del av de uppgifter som sparats i systemen förvaras varaktigt med stöd av arkivlagen. Uppgifter för projekten förvaras i enlighet med informationsstyrningsplanen för systemen i minst 20 år från det att projektet avslutades.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse.

Bestämmelser om den rättsliga grunden för systemet EURA 2014 finns bland annat

  • i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
  • i 23 § lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
  • i arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning.

Bestämmelser om den rättsliga grunden för systemet EURA 2021 finns bland annat

  • i artikel 63 i Europaparlamentets och rådets allmänna förordning (EU) 2021/1060
  • i 50 § i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021)
  • i arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning.

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Vid överföringen av uppgifter iakttar tjänsteleverantörerna avtalen enligt dataskyddsförordningen eller annars kraven i kapitel V i dataskyddsförordningen. 

Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar.

Ytterligare uppgifter om systemen EURA 2014 och EURA 202 ger Keijo Hämäläinen ([email protected]).

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.

Projekt som finansierades av Europeiska socialfonden under programperioden 2014–2020

Behandling av personuppgifter 

Inriktningen av finansieringen enligt Finlands programdokument som godkänts av Europeiska kommissionen samt uppfyllandet av de mål som ställts för Finland i programdokumentet följs upp genom att samla in uppgifter om de personer som deltagit  i projekten. Därför samlas det till ESF-personregistret in uppgifter om de personer som deltagit i projekt som Europeiska socialfonden (ESF) finansierat. Arbets- och näringsministeriet är personuppgiftsansvarig för personuppgifter. Genomförandet av projekten kan fortsätta fram till 2023.

Vi får behövliga uppgifter av de personer som deltagit i projekten genom blanketterna för anmälan om inledande och avslut för en åtgärd.

Vilka personuppgifter samlar vi i ESF-personregistret

I ESF-personregistret sparar vi för de personer som deltagit i ESF-projekt personens namn, personbeteckning, adress, e-post, telefonnummer, barn som ska försörjas och antalet vuxna i hushållet (uppgifterna har samlats fram till den 7 augusti 2018), utländsk bakgrund eller minoritetstillhörighet, funktionsnedsättning, personens uppskattning av sin egen arbetsförmåga och/eller projektets konsekvenser samt kön, ålder, utbildningsnivå och situationen i hushållet.

Uppgifterna förvaras under den tidsperiod som Europeiska kommissionen kräver. Förvaringstidens längd klarnar först då Finland fått den slutliga betalningen från EU för programperioden 2014–2020. Sannolikt ska uppgifterna förvaras fram till 2029.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse.

Bestämmelser om Europeiska socialfonden finns bland annat i

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Vid överföringen av uppgifter iakttar tjänsteleverantörerna avtalen enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen eller annars kraven i kapitel V i dataskyddsförordningen. 

Uppgifter om projektets stödberättigande för ESF kan på begäran lämnas ut till TE-byråerna. 

Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar.

Ytterligare uppgifter om ESF-personregistret ger Keijo Hämäläinen ([email protected])

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.