EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen hakeminen ja hankkeiden toteutus

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen hakeminen ja hankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2021–2027 sekä ohjelmakaudella 2014–2020

Henkilötietojen käsittely

EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankeprosesseja hallinnoidaan EURA 2014 - ja EURA 2021-järjestelmien avulla rahoituksen hakemisesta maksamiseen ja takaisinperintään. Järjestelmillä tuotetaan myös raportit kansallisiin ja Euroopan komission edellyttämiin tarkoituksiin. Työ- ja elinkeinoministeriö on henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä.

EURA 2014 -tietojärjestelmä on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahastojen ja hankkeiden hallinnointijärjestelmä Suomessa ohjelmakaudella 2014–2020. Näiden hankkeiden toteutus voi jatkua vuoteen 2023 saakka.

EURA 2021 -tietojärjestelmä on Euroopan alue- ja rakennepolitiikan rahastojen (EAKR, ESR ja JTF) ja hankkeiden hallinnointijärjestelmä Suomessa ohjelmakaudella 2021–2027.

Pääsääntöisesti tiedot saadaan hankehakijalta/-toteuttajalta itseltään. Lisäksi tietoja saadaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuspalvelusta, työ- ja elinkeinoministeriön Tuki 2014 -järjestelmästä sekä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin Eval-järjestelmästä, verohallinnon ylläpitämästä velvoitteidenhoitoselvityspalvelusta (VHS) sekä työ- ja elinkeinoministeriön yrityspalvelun asiakastietojärjestelmästä (ATV).

Mitä henkilötietoja keräämme EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden hakemisen  ja toteuttamisen yhteydessä

EURA 2014 - ja EURA 2021 -järjestelmiin tallennetaan hankehakijoista ja toteuttajista hankeprosessin kannalta olennaiset henkilötiedot. Näitä tietoja ovat muun muassa hankkeen yhteyshenkilön, hankkeen vastuuhenkilön ja hankepäällikön nimi, asema organisaatiossa, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä sekä käyttäjien IP-osoitteet. 

EURA 2021 -järjestelmään tallennetaan lisäksi muun muassa edunsaajahenkilöiden nimet, kansalaisuus sekä syntymäaika. Mikäli henkilö omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta, tallennetaan yritystukihakijoiden omistajien nimet ja henkilötunnus/ulkomaalaisen henkilön tunnus, mikäli yrityksen omistajatyyppi on yksityishenkilö.

Ohjelmakaudella 2021–2027 ESR- ja JTF-hankkeisiin osallistuneista henkilöistä tallennetaan hankekoodi, henkilötunnus, sukupuoli, nimet, osoitetiedot, sähköpostiosoite, osallistumisen aloituspäivämäärä, korkein koulutustaso, tieto työmarkkina-asemasta aloitushetkellä, osallistumisen päättymispäivämäärä, tieto työmarkkina-asemasta päättymishetkellä sekä tieto hankkeen aikana mahdollisesti suoritetusta tutkinnosta tai saavutetusta ammattipätevyydestä.

Viranomaiskäyttäjistä järjestelmiin tallennetaan muun muassa seuraavat henkilötiedot: käyttäjätunnus, nimi, syntymäaika, tehtävänimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaation nimi, toimipaikan nimi, lähiosoite ja IP-osoite.

Osa järjestelmiin tallennetuista tiedoista säilytetään pysyvästi arkistolain nojalla. Hankkeiden tietoja säilytetään järjestelmien tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti vähintään 20 vuotta hankkeen sulkemisesta.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

EURA 2014 -järjestelmän oikeusperusta säädetään mm.:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 1303/2013
  • Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 23 §:ssä
  • työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä.

EURA 2021 -järjestelmän oikeusperusta säädetään mm.:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisasetuksen (EU/1060/2021) artiklassa 63
  • Alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 50 §:ssä
  • työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä.

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Palveluntarjoajat toteuttavat tiedonsiirtoja tietosuoja-asetuksen mukaisen sopimuksen mukaisesti tai muutoin tietosuoja-asetuksen V luvun vaatimusten mukaisesti. 

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 

Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Lisätietoja EURA 2014 - ja EURA 2021 -järjestelmistä antaa Keijo Hämäläinen. ([email protected]).

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n Tietosuoja-sivulta.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet ohjelmakaudelle 2014–2020 

Henkilötietojen käsittely

Euroopan komission hyväksymän Suomen ohjelma-asiakirjan mukaista rahoituksen kohdentumista sekä ohjelma-asiakirjassa Suomelle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan keräämällä tietoja hankkeisiin osallistuneista henkilöistä. Tämän vuoksi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin hankkeisiin osallistuneista henkilöistä kerätään tietoa ESR-henkilörekisteriin. Työ- ja elinkeinoministeriö on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Hankkeiden toteutus voi jatkua vuoteen 2023 saakka.

Saamme tarvittavat tiedot hankkeisiin osallistuneilta henkilöiltä itseltään toimenpiteen aloitus- ja lopetusilmoituslomakkeilla.

Mitä henkilötietoja keräämme ESR-henkilörekisteriin

ESR-henkilörekisteriin tallennamme ESR-hankkeisiin osallistuneista henkilöistä nimen, henkilötunnuksen, osoitteen, sähköpostin, puhelinnumeron, huollettavana oleviin lapsiin ja kotitaloudessa olevien aikuisten lukumäärään liittyvät tiedot (tietoja kerätty 7.8.2018 asti), ulkomaalaistaustaisuuden, vähemmistöön kuulumisen, vammaisuuden, henkilön arvion omasta työkyvystä ja/tai hankkeen vaikutuksista sekä sukupuolen, iän, koulutustason ja kotitalouden tilanteen.

Tietoja säilytetään Euroopan komission edellyttämä ajanjakso. Säilytysajan pituus selviää lopullisesti vasta, kun Suomi on saanut EU:sta ohjelmakauden 2014–2020 lopullisen maksusuorituksen. Todennäköisesti tietoja tulee säilyttää vuoteen 2029 saakka.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Euroopan sosiaalirahastosta säädetään mm.:

  • ESR-asetuksessa (EU N:o 1304/2013)
  • Yleisasetuksessa (EU N:o 1303/2013)

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Palveluntarjoajat toteuttavat tiedonsiirtoja tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisen sopimuksen mukaisesti tai muutoin tietosuoja-asetuksen V luvun vaatimusten mukaisesti. 

Tieto hankkeen ESR-tukikelpoisuudesta voidaan luovuttaa pyynnöstä TE-toimistoille. 

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 

Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Lisätietoja ESR-henkilörekisteristä antaa Keijo Hämäläinen ([email protected])

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n Tietosuoja-sivulta.