Hur ska målen nås?

Vid beredningen av det nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn utarbetades en färdplan för 2018–2022.

Till färdplanen valdes det ut åtgärder som direkt eller indirekt inverkar på utvecklandet av ekosystem och på företagsdriven tillväxt. Åtgärderna bildar en helhet där de kompletterar varandra och är nära sammanbundna.

Av de åtgärder som identifierades under beredningen valdes till färdplanen de åtgärder som bedöms ha de mest betydande effekterna. Färdplanen kompletteras vid behov, och det är möjligt att ändra på den medan den genomförs.

De flesta åtgärderna förutsätter samarbete mellan flera aktörer. Man kommer överens om vilka som ska samordna åtgärderna, och målet är att säkerställa att åtgärderna har så vittomfattande effekter som möjligt.

Tillväxtprogrammet förs framåt genom samarbete mellan arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, städerna Esbo, Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda, Business Finland, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket, Lantmäteriverket, Sitra, Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse, Tavastlands förbund (tillväxtkorridor), ITS Finland ry och näringslivet.

Åtgärder


Följ hur åtgärderna framskrider på ITS Finlands webbplats (på finska).


Åtgärderna i färdplanen har grupperats enligt nio olika teman:

  1. En gemensam vision och möjliggörande lagstiftning som grund för förnyelse
  2. Städerna som plattform för pionjärmarknader
  3. Utnyttjande av digitala data
  4. Konkurrensfördel genom forskning och utbildning
  5. Fart på utvecklingen med hjälp av mångsidig finansiering
  6. I spetsen för utvecklingen genom försök
  7. Marknadsreferenser och uppskalning genom offentlig upphandling
  8. Internationalisering tillgänglig för alla
  9. Företagsdrivna tillväxtekosystem som draglok för exporten