Hoppa till innehåll

Den regionala fördelningen av finansieringen inom ramen för EU:s regional- och strukturpolitik stöder en långsiktig regionutveckling i landskapen

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.9.2021 13.38 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 16.26
Pressmeddelande 557/2021

Den 30 september 2021 fastställde statsrådets finanspolitiska ministerutskott riktlinjerna för den regionala fördelningen av finansieringen inom ramen för EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Under den kommande programperioden fördelas finansieringen något jämnare mellan de olika landskapen än tidigare.

Finansieringen för programperioden 2021–2027 kommer från tre fonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (FRO). Målet för EU:s regional- och strukturpolitik är att jämna ut skillnaderna i regionutvecklingen i Europa och stärka den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften i unionen.

Den regionala fördelningen säkerställer att finansieringen till Östra och Norra Finland hålls på nuvarande nivå

Genom att fastställa en regional fördelning för hela programperioden garanterar man regionernas långsiktiga arbete för att utveckla livskraften och konkurrenskraften. Målen för programmet Ett förnybart och kompetent Finland hänför sig bland annat till utveckling av små och medelstora företag, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, sysselsättning, kompetens och lika möjligheter.

Lösningen med regional fördelning säkerställer att inget landskap går miste om finansiering jämfört med den nuvarande programperioden, när man ser till den totala finansieringen från EU och staten. I lösningen utnyttjas också de återstående fullmakterna för den nuvarande programperioden (cirka 30 miljoner euro). Pengarna riktas till Östra och Norra Finland.

Den regionala fördelningen av finansieringen inom ramen för EU:s regional- och strukturpolitik är en fråga som Finland har nationell beslutanderätt i. Specialfinansieringen till glest bebyggda områden riktas till Östra och Norra Finland.

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 godkänns i statsrådet under oktober månad och lämnas till Europeiska kommissionen för godkännande. Avsikten är att programmet ska inledas i november 2021.

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 658 3510
Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 937
 

Tillbaka till toppen