Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

ANM:s lägesbild ger en helhetsbild av de coronastöd som beviljats företag

Arbets- och näringsministeriet
2.9.2020 10.23 | Publicerad på svenska 2.9.2020 kl. 14.44
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriets uppdaterade lägesbild sammanställer uppföljningsinformation om företag, arbetsmarknaden, serviceförmågan inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och förändringarna i omvärlden i samband med coronakrisen. De huvudsakliga kommentarerna i meddelandet gäller coronastöd som beviljats företag denna gång samt permitteringssituationen.

Finland verkar hittills ha klarat av coronakrisen med mindre ekonomiska skador än många andra länder. Företagsstöd och flexibla samråds- och permitteringsförfaranden har för sin del sparat Finland från en stor konkursvåg.

De senaste dagarnas meddelanden om stora samarbetsförhandlingar har visat att en del av konsekvenserna av coronaviruset kan komma med fördröjning. Det avgörande är hur länge världsekonomins svåra situation kommer att fortsätta och vi kommer att vara tvungna att agera under exceptionella omständigheter.

En positiv helhetsbild är att näringslivets och konsumenternas förtroende har ökat, att omsättningsminskningen inom handel och service har avtagit och att det finns positiva signaler från den europeiska industrin. Riskfaktorerna när situationen drar ut på tiden är den fortsatta nedgången i industriproduktionen, den fortsatta nedgången i antalet nya beställningar samt utmaningarna för vissa branscher, såsom turismen och marinindustrin, i och med att den globala situationen försämras.

Coronastöd till företag har stött företagen i krisen

Utifrån lägesbilden har ANM-koncernens krisfinansiering riktats till de mest drabbade branscherna.

Sammanlagt 28 715 projekt ansökte om Business Finlands stöd och finansiering för utvecklande av företag inom utsatt tid. 93 % av ansökningarna har behandlats och 68 % av dem har godkänts.  Antalet öppna ansökningar som är under behandling är fortfarande ca 1 300. 

Antalet godkända projekt är cirka 18 770 och totalt har cirka 912 miljoner euro beviljats projekten. Stödformerna fördelas så att cirka 79 miljoner euro har beviljats för förstudien vid störningar i affärsverksamheten och cirka 832 miljoner euro för utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten.

Handeln, byggandet, programvaru- och spelbranschen, turism- och restaurangbranschen samt kreativa branscher har beviljats mest stöd av Business Finland.

NTM-centralerna tog emot sammanlagt 33 107 ansökningar, av vilka sammanlagt 29 936 har behandlats. Av dessa var 21 013 positiva beslut, dvs. 70 % av alla ansökningar. NTM-centralerna har beviljat totalt 295 miljoner euro i finansiering. I genomsnitt har 6 148 euro beviljats för situationsanalys och 32 939 euro per företag för utvecklingsåtgärder.

Stödet från NTM-centralen har mest utnyttjats av parti- och detaljhandeln samt inkvarterings- och förplägnadsverksamheten. Bland dem som fått mest stöd finns dessutom yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet som inbegriper bl.a. juridiska tjänster och redovisningstjänster, konsultering av företagsledning, arkitekt- och ingenjörstjänster samt vetenskaplig verksamhet och forskning.

Av det belopp på 250 miljoner euro som hittills reserverats för stöd till ensamföretagare har enligt uppskattningar cirka 85 miljoner euro beviljats. Det är också möjligt att ansökningsbeloppet i resten av ansökningarna börjar stiga snabbare beroende på antalet sökande per kommun. Kommunerna kommer före utgången av året att rapportera om de stöd som de beviljat på företagsnivå.

Det kostnadsstöd som Statskontoret beviljat uppgår till ca 107 miljoner euro. Inom den utsatta tiden 31.8 inkom 12 855 ansökningar. Ansökningsprocenten för godkännande av ansökningar är 27 procent. Stödet är avsett för företagets fasta kostnader och för svåranpassningsbara lönekostnader.

Inom den utsatta tiden 31.8 inkom 1 525 ansökningar om separat gottgörelse till förplägnadsföretagare på grund av begränsningen av verksamheten. Hittills har 212 ansökningar godkänts och ett stödbelopp på drygt 4,2 miljoner euro har betalats ut. Gottgörelser genom en massutbetalning har beviljats till ett belopp av sammanlagt 72,47 miljoner euro till 6 257 företag. Behandlingen av stöden pågår fortfarande. Stöd för återanställning till förplägnadsföretag kan sökas fram till 31.10.2020.

Det syns fortfarande ingen ökning i antalet konkurser. Företagen har klarat sig över sommaren med hjälp av staten och egna finansierings- och stödinstrument. Den temporära ändringen av konkurslagstiftningen har också påverkat situationen.

Arbets- och näringsministeriet har inlett en omfattande utvärdering av coronastödens effekter.

Fortfarande många permitterade, men siffrorna har sjunkit

I slutet av augusti fanns det cirka 100 000 färre permitterade än under toppnoteringen i våras. Antalet arbetslösa arbetssökande som permitterats på heltid har fortsatt att minska under augusti månad och var under den sista veckan i augusti enligt arbets- och näringsministeriets registeruppföljning under 65 000. Jämfört med förra året finns det dock fortfarande flera gånger fler permitterade.

Arbets- och näringsbyråerna har tills vidare fått ganska få anmälningar om samarbetsförhandlingar som lett till uppsägningar, även om det i slutet av augusti har kommit alarmerande nyheter om några inledande samarbetsförhandlingar med stora företag.

Utgående från permitteringarna har företagen inom hotell- och restaurangbranschen och regionerna Lappland och Nyland drabbats mest av coronakrisen.

Ytterligare information:
Ville Autero, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7137
Tiina Tikka, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7962

Lägesbild 1.9.2020 (på finska)
Tillbaka till toppen