Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriets budgetförslag fokuserar på främjande av sysselsättning, förnyelse och koldioxidsnålhet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2022 10.35
Pressmeddelande

För arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 3,78 miljarder euro för 2023, vilket är 236 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022. Till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde riktas i anslutning till genomförandet av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens anslag på sammanlagt 346,13 miljoner euro och en fullmakt på 101,5 miljoner euro.

Sysselsättning och företagande

För offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreslås ett anslag på 195 miljoner euro, vilket är 89 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2022. Anslagsnivån sjunker i huvudsak av budgettekniska skäl, såsom anslagsöverföringar och slopandet av anslag som anvisats för viss tid i budgeten. Trots minskningen kan man dock med anslagsposter som överförs under momentet från tidigare år finansiera tjänster år 2023 utan någon betydande förändring i mängden tjänster jämfört med nivån under de föregående åren.

För åtgärder för att förlänga arbetskarriärerna föreslås 58,5 miljoner euro för att främja sysselsättningen bland dem som fyllt 55 år. Från och med 2023 införs utbildning som omfattas av omställningsskyddet och sysselsättningsstödet avseende personer som fyllt 55 år. Under momentet budgeteras dessutom de stöd som betalats för lönekostnaderna under tiden för kommunalt ordnat samhällsgaranterat arbete, vilket för närvarande är en del av utgifterna för lönesubvention.

För stödjande av regional forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet föreslås en fullmakt på 10 miljoner euro under momentet Stödjande av företagens utvecklingsprojekt. Finansieringen riktas till samarbete mellan högskolor och forskningsinstitut med företag. Dessutom riktas finansiering till innovationsverksamhet hos små företag, små och medelstora företag som är verksamma i värdenätverk och forskningsorienterade nystartade företag samt till ett snabbare utnyttjande av befintlig teknik och nya lösningar.

Förnyelse och koldioxidsnålhet 

För stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet föreslås för Business Finland en fullmakt på 499 miljoner euro, som innehåller en ökning av fullmakten att förlänga det audiovisuella produktionsstödet med 20,85 miljoner euro år 2023. Med hjälp av incitamentet strävar man efter att locka utländska produktionsbolag att bedriva produktion i Finland och att främja särskilt internationellt finansierade projekt.

Fullmakten för energistöd föreslås vara 315,1 miljoner euro. I fullmakten ingår finansiering på 62 miljoner euro enligt Finlands program för hållbar tillväxt, vilket fördelar sig på investeringar i energiinfrastrukturer, ny energiteknik, koldioxidsnålt väte samt elektrifiering och koldioxidsnålhet inom industrin. Dessutom höjs fullmakten med 225 miljoner euro till följd av satsningarna på att stärka självförsörjningsgraden i fråga om energi samt försörjningsberedskapen.

För elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin föreslås 150 miljoner euro.
Elektrifieringsstödet ska ersätta de indirekta kostnader som utsläppshandeln medför för elpriset inom de sektorer som anses vara särskilt utsatta för en betydande risk för koldioxidläckage. Syftet med elektrifieringsstödet är att förebygga risken för koldioxidläckage, trygga industrins kostnadskonkurrenskraft och styra verksamhetsutövarna till att utveckla sin industriella produktion så att den blir mer klimatneutral. Verksamhetsutövarna ska använda minst 50 procent av det stöd som beviljats till utvecklingsåtgärder genom vilka deras verksamhet blir mer klimatneutral.

Ytterligare information:
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7353 
Ann-Mari Kemell, näringsministerns statssekreterare, tfn 029 504 7332
Anu Jänkälä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3602

Tillbaka till toppen