Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda det nationella genomförandet av mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2023 14.44
Pressmeddelande
Rahtilaiva merellä

Syftet med EU:s mekanism för koldioxidjustering vid gränserna är att förhindra koldioxidläckage, det vill säga att utsläppen av växthusgaser överförs till produktionen utanför unionen, och uppmuntrar samtidigt tillverkare utanför EU att minska sina utsläpp. Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda det nationella genomförandet av mekanism för koldioxidjustering vid gränserna.

I december 2022 nåddes överenskommelse mellan medlemsstaterna och Europaparlamentet om EU:s mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Mekanismen ska införas i oktober. Den tillämpas till en början endast på rapporteringsskyldigheterna för insamling av uppgifter. 

I arbetsgruppen ingick representanter för organisationer som är centrala med tanke på mekanism för koldioxidjustering vid gränserna 

Ett smidigt nationellt genomförande av mekanism för koldioxidjustering vid gränserna förutsätter ett nära samarbete mellan olika förvaltningsområden och andra centrala aktörer i samhället. För detta ändamål har arbets- och näringsministeriet tillsatt en arbetsgrupp med mandattiden 23.1.2023−31.12.2024. Den behandlar organiseringen av den nödvändiga förvaltningen och behoven av ändringar i lagstiftningen samt närmare bestämmelser från EU som gäller detta.

Ordförande för arbetsgruppen är specialsakkunnig Katja Tuokko och vice ordförande är ledande sakkunnig Juho Korteniemi från arbets- och näringsministeriet. 

De övriga medlemmarna i arbetsgruppen kommer från miljöministeriet, finansministeriet, utrikesministeriet, Tullen, Energimyndigheten, Teknologiindustrin, Kemiindustrin, Energiindustrin, Skogsindustrin, Finlands Speditions- och Logistikförbund, Finlands Näringsliv EK, Centralhandelskammaren och Företagarna i Finland. 

Verkställighetsuppgifterna inom gränsjusteringsmekanismen för koldioxid fördelar sig mellan EU-nivån och den nationella nivån. Tullen föreslås vara verkställande myndighet i Finland. Tullen ska bland annat ansvara för tillståndsbehandlingen och olika uppföljnings-, tillsyns- och rådgivningsuppgifter i anslutning till mekanism för koldioxidjustering vid gränserna. Tullen kommer inom kort att publicera en ny sida på sin webbplats där information och anvisningar samlas.  

Syftet med mekanismen är att minska utsläppen och bekämpa koldioxidläckage

Syftet med mekanismen är att förhindra att EU:s åtgärder för att minska växthusgasutsläppen upphävs i och med att utsläppen ökar utanför EU:s gränser när produktionen flyttas till länder utanför EU eller importen av kolintensiva produkter ökas från länder utanför EU.

Mekanism för koldioxidjustering vid gränserna är ett nytt instrument på EU-nivå för att bekämpa koldioxidläckage. För vissa produkter som tillverkats i EU har en avgift sedan länge lagts till i enlighet med unionens utsläppsminskningsmål på grundval av de växthusgasutsläpp som uppstår vid tillverkningen av dem. Med hjälp av mekanism för koldioxidjustering vid gränserna påförs en lika stor avgift från och med 2026 för motsvarande produkter från länder utanför EU. I praktiken innebär detta att det för dessa importprodukter tas ut en avgift som motsvarar priset på en utsläppsrätt inom EU:s utsläppshandel och som återspeglar produktens utsläpp.

Målet är att priserna på EU:s importerade produkter bättre än för närvarande ska återspegla deras faktiska koldioxidutsläpp och samtidigt uppmuntra tillverkare utanför EU att minska sina utsläpp. 

Mekanismen tillämpas på järn- och stålindustrin, aluminium, gödselmedel, cement, importerad el och väte samt på vissa råvaror. Som produktutsläpp räknas de direkta utsläppen från produktionen av produkten. För en begränsad grupp produkter räknas också de indirekta utsläppen. 

Mer information:
Katja Tuokko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7660

Tillbaka till toppen