Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska söka metoder för att främja sektorsintegration inom energisektorn

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.7.2020 11.30 | Publicerad på svenska 20.7.2020 kl. 8.59
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för sektorsintegration inom energisektorn. Arbetsgruppen har till uppgift att lägga fram konkreta alternativa lösningar för att främja sektorsintegrationen. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.8.2020–30.6.2021. Den ska lämna sin lägesrapport den 1 februari 2021 och sin slutrapport den 30 juni 2021.

I arbetet försöker man utreda behov av och möjligheter för olika energiformer i samband med sektorsintegrationen och kartlägga hinder för integration. Arbetsgruppen bedömer också möjligheterna att främja väteekonomin och lösningarna från el till produkter (s.k. Power-to-X). Den ska i sitt arbete beakta utvecklingen av sektorsintegrationen och väteekonomin i EU.

De åtgärder som arbetsgruppen föreslår ska främja målet enligt regeringsprogrammet att uppnå klimatneutralitet i Finland före 2035 och förbättra Finlands konkurrenskraft. Genom åtgärderna strävar man också efter att stödja genomförandet av de färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle som olika branscher utarbetat.

För att uppnå klimatneutralitet krävs att ren energi utnyttjas i hela ekonomin. Inom sektorsintegrationen skapas nya länkar mellan sektorer, energibärare, infrastrukturer och tekniker. Utnyttjandet av ren el har en central roll i sektorsintegrationen. Sektorsintegration är också nya sätt att producera och använda väte, utnyttja koldioxid för tillverkning av produkter samt nya lösningar inom bioekonomi och cirkulär ekonomi för ren energi.

Tre expertgrupper bestående av intressenter för att stödja arbetsgruppens arbete

Arbetsgruppens ordförande är Juho Korteniemi och vice ordförande Elina Hautakangas från arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppens övriga medlemmar är Riikka Siljander (ersättare Pekka Kalliomäki) från miljöministeriet, Johanna von Knorring från finansministeriet, Maria Holmi från kommunikationsministeriet, Heikki Granholm (ersättare Tatu Liimatainen) från jord- och skogsbruksministeriet samt Tatu Pahkala, Petri Hirvonen och Jyrki Alkio från arbets- och näringsministeriet. Sakkunnigsekreterare för gruppen är Kari Mäki från Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

I anslutning till arbetsgruppen kallas i inledningsskedet tre expertgrupper med centrala intressentgrupper som medlemmar. Expertgrupperna är 1) integration av energisystem, 2) sektorsintegration inom industrin och 3) sektorsintegration i städer och regioner. Expertgrupperna arbetar i nära samarbete med gruppen för sektorsintegration och andra expertgrupper.

I expertgruppernas arbete ska särskilt färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle inom olika industrisektorer beaktas och vid behov ska de som gjort färdplanerna höras. Expertgrupperna ska höra företag som specialiserat sig på sektorsintegration och andra centrala organisationer.

Brev om tillsättande av en arbetsgrupp för sektorsintegration (inkl. gruppdefinitioner och organisationer)

Ytterligare information:
Juho Korteniemi, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7054
Elina Hautakangas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7208

Tillbaka till toppen