Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp söker metoder för att förebygga missbruk när det gäller inkvartering av utländska arbetstagare

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 14.35
Pressmeddelande

Missbruk i anslutning till inkvartering av utländska arbetstagare kan i värsta fall vara kopplat till utnyttjande av arbetskraft och människohandel. En arbetsgrupp har utsetts för att utveckla övervakningen av boendeförhållandena och lägga fram förslag till hur myndighetssamarbetet, regleringen och anvisningarna bör utvecklas. 

Statsminister Sanna Marins regering vill förhindra att utländsk arbetskraft utnyttjas. I handlingsplanen mot människohandel har regeringen lovat utreda och utveckla myndigheternas befogenheter i anslutning till inkvartering av eventuella offer för människohandel. 

Arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har därför tillsatt en gemensam arbetsgrupp med uppgift att utveckla tillsynen och kontrollen av utländska arbetstagares boendeförhållanden. Arbetsgruppens mandatperiod är den 1 oktober 2021–30 april 2022.

Arbetstagare har inkvarterats i lokaler som inte är lämpliga för boende

Inkvarteringen av utländska arbetstagare är förenad med omfattande risker för missbruk, till exempel inkvartering i lokaler som inte är lämpliga för boende, att ersättning för boendet dras av direkt från lönen eller att arbetstagarna genom inkvarteringen står i beroendeförhållande till arbetsgivaren eller dennes närmaste krets. 

Inkvarteringsförhållandena kan i värsta fall kopplas till arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel. Genom olika inkvarteringslösningar är det också möjligt utnyttja samhällets stödsystem. Inkvarteringsförhållandena är en viktig del av hälsosäkerheten.

Arbetsgrupp utreder svagheter i regleringen och söker lösningar

Arbetsgruppen har följande uppgifter:
•    att utreda eventuella missförhållanden i den gällande lagstiftningen och i myndigheternas verksamhet
•    att lokalisera hindren för informationsutbyte mellan myndigheter inom olika förvaltningsområden och de åtgärder som behövs för att undanröja hindren
•    att utreda om det finns ett behov av att kräva en förhandsanmälan om inkvartering
•    att utreda utvecklingsbehov som gäller registreringen av inkvartering.

Arbetsgruppen ska lägga fram åtgärdsförslag om:
•    hur olika myndigheters verksamhet och regleringen av den ska utvecklas
•    hur informationsutbytet mellan myndigheter och informationen till målgruppen kan effektiviseras
•    hur övervakningen och tillsynen av boendeförhållandena och bestämmelserna om dem ska förbättras
•    hur arbetsgivaren eller någon annan som ansvarar för inkvarteringen bättre kan styras och förpliktigas att ordna godtagbara boendeförhållanden.

Flera myndigheter representerade i arbetsgruppen

Med utländsk arbetskraft avses utsända arbetstagare från EU/EES-länder eller tredjeländer som är anställda hos en arbetsgivare i Finland. I sitt arbete ska arbetsgruppen också beakta säsongsarbetare och personer som arbetar utan anställningsförhållande, till exempel bärplockare. 

Arbetsgruppen leds av Tarja Nupponen som är konsultativ tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet. Arbetsgruppen har också representanter för följande organisationer: arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, miljöministeriet, inrikesministeriet, Skatteförvaltningen, Polisstyrelsen, Migrationsverket, NTM-centralen i Norra Österbotten, Norra Savolax räddningsverk och regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetarskyddet. 

Länk till tillsättningsbeslutet

Mer information:
Tarja Nupponen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 485
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 022
 

Tillbaka till toppen