Hyppää sisältöön

Työryhmä etsii keinoja ehkäistä väärinkäytöksiä ulkomaisten työntekijöiden majoitusoloissa

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2021 14.35
Tiedote

Ulkomaisten työntekijöiden majoitusoloihin liittyvät väärinkäytökset voivat pahimmillaan olla osa työvoiman hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa. Majoitusolojen valvontaa kehittävän työryhmän tehtävä on tehdä ehdotuksia, miten viranomaisten yhteistyötä ja asiaan liittyvää sääntelyä ja ohjeistusta tulisi kehittää. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus pyrkii estämään ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. Ihmiskaupan vastaisessa toimintaohjelmassaan hallitus on luvannut selvittää ja kehittää viranomaisten toimivaltuuksia, jotka liittyvät ihmiskaupan mahdollisten uhrien asumisoloihin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat tämän vuoksi asettaneet yhteisen työryhmän, jonka tehtävä on ulkomaalaisten työntekijöiden asumisolosuhteiden seurannan ja valvonnan kehittäminen. Työryhmän toimikausi on 1.10.2021–30.4.2022.

Työntekijöitä saatetaan majoittaa asumiseen kelpaamattomissa tiloissa

Ulkomaalaisten työntekijöiden majoittamiseen liittyy merkittäviä väärinkäytösten riskejä, kuten majoittaminen asumiseen kelpaamattomissa tiloissa, korvauksen periminen suoraan palkasta sekä työntekijöiden sitominen majoituksella työnantajan tai tämän lähipiirin määräysvaltaan. 

Majoitusolosuhteet voivat pahimmillaan liittyä myös työperäisen hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan. Majoitusratkaisuilla voidaan myös hyväksikäyttää yhteiskunnan tukijärjestelmiä. Majoitusolot ovat tärkeä osa terveysturvallisuutta.

Työryhmä selvittää sääntelyn kipukohdat ja etsii lääkkeet

Työryhmän tehtävänä on selvittää:

  • nykyisen sääntelyn ja viranomaistoiminnan puutteiden mahdolliset epäkohdat,
  • paikallistaa eri hallinnonaloilla toimivien viranomaisten tietojenvaihdon esteet ja niiden poistamiseen tarvittavat toimet,
  • mahdollinen tarve velvoittaa asumisolojen ennakolliseen ilmoittamiseen ja
  • asumisolojen rekisteröintiin liittyvät kehittämistarpeet.

Tämän lisäksi työryhmän tulee tehdä toimenpide-esitykset:

  • eri viranomaisten toiminnan ja siihen liittyvän sääntelyn kehittämisestä,
  • viranomaisten välisen tietojenvaihdon ja kohderyhmälle suunnatun tiedottamisen tehostamisesta,
  • asumisolojen ja niitä koskevien säännösten seurannan ja valvonnan parantamisesta ja
  • työnantajan tai muun asumisesta vastaavan tahon paremmasta ohjaamisesta ja velvoittamisesta hyväksyttävien asumisolojen järjestämiseen.

Työryhmässä on mukana laaja kirjo viranomaisia

Ulkomaisella työvoimalla tarkoitetaan Suomessa toimivan työnantajan palveluksessa olevia ja Suomeen EU/ETA-maista ja kolmansista maista lähetettyjä työntekijöitä. Työryhmän tulee huomioida työssään myös kausi-työntekijät ja ilman työsuhdetta työskentelevät, kuten luonnontuotteiden kerääjät. 

Työryhmää johtaa STM:n neuvotteleva virkamies Tarja Nupponen. Työryhmään kuuluu myös edustaja seuraavista organisaatioista: TEM, OM, YM, SM, Verohallinto, Poliisihallitus, Maahanmuuttovirasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. 

Linkki asettamispäätökseen

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tarja Nupponen, STM, p. 0295 163 485
hallitusneuvos Olli Sorainen, TEM, p. 0295 048 022
 

 
Sivun alkuun