Hoppa till innehåll
Media

Beslut som gäller ansökan om projektfinansiering ur ERUF och ESF+ kan fattas i systemet EURA 2021

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2023 14.00
Nyhet

Närings-, trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden och Livsmedelsverket kan nu fatta förutom beslut som gäller understöd som beviljas ur ERUF för utvecklande av företag och för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö också andra beslut som gäller ansökan om projektfinansiering ur ERUF och ESF+.

Sökande har kunnat lämna in ansökningar om understöd sedan maj 2022. På grund av tekniska problem har det emellertid inte varit möjligt att behandla ansökningarna, med undantag för ansökningar om företagsstöd. Nu är det möjligt att börja fatta beslut om projekt med en enda genomförare. I informationssystemet finns drygt 1 700 ansökningar om sammanlagt cirka 413 miljoner euro i understöd. 

Beslut som gäller understöd som beviljas ur ERUF för utvecklande av företag och för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö har kunnat fattas sedan hösten 2022. Hittills har cirka 380 stödbeslut fattats. Förskott (30 %) har redan kunnat betalas till alla som har ansökt om förskott och fått ett positivt stödbeslut. Över 10 miljoner euro har betalats i förskott.

Ansökningar om projektfinansiering ur Fonden för en rättvis omställning (FRO) har också utlysts. Landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna kan fatta stödbeslut som gäller dessa ansökningar i systemet EURA 2021 senare under våren.

Understöd börjar betalas ut stegvis från och med juni. I sin helhet genomförs utbetalningen före utgången av året.

Följ tidsplanerna för systemet EURA 2021 på webbplatsen strukturfonder.fi

Systemet EURA 2021 är en digital servicehelhet för administration av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder och de projekt som medfinansieras av fonderna för programperioden 2021–2027. Med systemet hanteras genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (FRO) i Finland.

Systemet används av alla organisationer som ansöker om finansiering och genomför projekt och av de myndigheter som finansierar projekten, de så kallade förmedlande organen (närings-, trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden och Livsmedelsverket).

På webbplatsen strukturfonder.fi finns vanliga frågor om systemet EURA 2021 och genomförandet av det. Där finns svar på frågor om systemet och en uppskattning av tidsplanen för tjänsterna för sökande och stödmottagare. Tidsplanen uppdateras också i fortsättningen.

Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 – EU:s regional- och strukturpolitiska program

Målet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitik är att öka medlemsländernas ekonomiska och sociala samhörighet och att minska skillnaderna i utveckling mellan olika regioner. EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 stöder närings-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot marginalisering och fattigdom. 


Ytterligare information:
Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 937
Keijo Hämäläinen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 022

Tillbaka till toppen