Hoppa till innehåll

Branschrapport: Det är utmanande för social- och hälsovården att locka arbetskraft och hålla fast vid den nuvarande – arbetsförhållandena inom branschen måste utvecklas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2021 10.30 | Publicerad på svenska 19.2.2021 kl. 15.20
Pressmeddelande

Tillgången på arbetskraft inom social- och hälsovården är en utmaning i framtiden, och bristen på arbetskraft är redan nu stor. Det är ytterst viktigt att göra branschen attraktivare och förbättra arbetsförhållandena. Den privata sektorns roll som sysselsättare bör också identifieras bättre.

Detta framgår av den temarapport om social- och hälsovården som publicerades den 15 februari 2021. I rapporten ges en översikt över frågor som gäller arbetskraften inom social- och hälsovården genom att aktuella och långsiktiga förändringar i verksamhetsmiljön granskas.

”Det är viktigt att förstå att utan tillräcklig personal får vi inte heller i tillräcklig utsträckning högklassiga social- och hälsovårdstjänster i framtiden. Målen kan inte nås enbart genom en kalkylmässig ökning av arbetskraften, en ökning av organisationernas storlek eller en höjning av utbildningsvolymerna. Det kanske viktigaste när det gäller att förbättra tillgången på arbetskraft är att utveckla branschens attraktionskraft och arbetsförhållanden. Detta arbete borde inledas genast”, konstaterar Terhi Tevameri från Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, som sammanställt temarapporten.

Stora förändringar i efterfrågan på arbetskraft inom social- och hälsovården 2020 

Coronapandemin har påverkat personalen i branschen för social- och hälsovårdstjänster på många olika sätt. Förändringarna i efterfrågan på arbetskraft inom social- och hälsovården har varit enormt snabba och betydande år 2020. Samtidigt som arbetsmängden vid hanteringen av coronakrisen har varit stor har det förekommit permitteringar någon annanstans, t.ex. inom mun- och tandvården. Den belastning som uppstått inom social- och hälsovården fortsätter under en lång tid framöver. Det bör fästas uppmärksamhet vid den här ansträngningen och hur personalen och företagarna orkar utföra sitt arbete. 

Digitaliseringen har framskridit inom social- och hälsovårdstjänsterna i samband med coronapandemin. Enligt rapporten är det viktigt att strategiskt leda framtiden: hur och hurdana digitala tjänster och tekniska innovationer det är ändamålsenligt att använda och vilka erfarenheter och utmaningar som ur personalens synvinkel har varit förenade med digitaliseringen.

Uppmärksamhet ska fästas vid branschens attraktionskraft för att trygga tillgången på arbetskraft

Beroende på vilken statistisk klassificering man använder och vilka val man gör varierar antalet arbetstagare i social- och hälsovården mellan 333 000–422 000 personer. Den privata social- och hälsovården är redan nu en betydande sysselsättare med cirka 88 000 anställda. 

Därför bör man bättre identifiera hur arbetskraften inom social- och hälsovården placerar sig inom den privata sektorn. Det finns utmaningar när det gäller matchningen av arbetskraft inom branschen och man lider redan av brist på arbetskraft.

Branschtjänsten är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet som samlar in, analyserar och förmedlar information om företagens verksamhetsmiljö och utvecklingen inom branscherna. Den syftar till att främja och stödja företags förnyelse, ökat mervärde och internationalisering. Den producerar aktuell, tillförlitlig och relevant information om de utvalda branscherna och svarar mot nationella och regionala informationsbehov.

Ytterligare information: 
Terhi Tevameri, samordnare för social-, hälsovårds- och välfärdssektorn, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, tfn 029 504 4645, terhi.tevameri(at)te-toimisto.fi 
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926, katri.lehtonen(at)tem.fi

Tillbaka till toppen