Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Branschrapport: Förnybar energi ökar försprånget till importerad fossil energi

Arbets- och näringsministeriet
1.12.2020 11.04 | Publicerad på svenska 3.12.2020 kl. 14.54
Pressmeddelande

År 2019 utgjorde användningen av förnybar energi 37 procent av den totala energianvändningen, medan andelen importerad fossil energi var 34 procent. Priset på utsläppsrätter har fortsatt stiga år 2020 efter en kortvarig nedgång till följd av coronapandemin. Detta främjar investeringar i och användning av förnybar energi. Den tekniska utvecklingen förbättrar å sin sida lönsamheten av investeringar i vindkraft.

Uppgifterna framgår av branschrapporten om sektorn för förnybar energi, som arbets- och näringsministeriet offentliggjorde den 1 december 2020. Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen uppgick bruttovärdet av produktionen hos de företagsgrupper som ingår i sektorn för förnybar energi år 2019 till cirka 5,3 miljarder euro och förädlingsvärdet till knappt 1,9 miljarder euro. Verksamhet inom sektorn för förnybar energi bedrevs vid sammanlagt cirka 1 200 företag och 1 800 verksamhetsställen, som sysselsatte sammanlagt närmare 6 000 personer.

Trä framhävs som förnybar energikälla

Sammanlagt 74 procent av den totala användningen av förnybar energi år 2019 härstammade från träråvara. Användningen av trä inom industrin och energiproduktionen stod för en andel på 29 procent, användningen av skogsindustrins avlut för 33 procent och användningen av klenvirke för 12 procent.

Vattenkraft utgjorde 9 procent och vindkraft 4 procent av den förnybara energin. Dessutom stod biodrivmedel av förnybar energi för en andel på 4 procent, energi som produceras med värmepumpar för 5 procent, bioandelen av återvinningsbränslen för 3 procent och övrig bioenergi för en procent.

Träbränslen är den största energikällan i den totala energianvändningen med en andel på 28 procent. I fjol användes sammanlagt 8,15 miljoner kubikmeter skogsflis för energiproduktion, vilket är två procent mer än år 2018.

Priset på utsläppsrätter fluktuerade på grund av coronapandemin

Priset på utsläppsrätter sjönk och var som lägst, under 15 euro per ton koldioxid, i slutet av mars på grund av coronapandemin. I juli och i september var priset som störst, det vill säga 30 euro. På senhösten har priset legat på 28 euro. Priset på utsläppsrätter medför merkostnader för den fossila energiproduktionen och ökar således den förnybara energins konkurrenskraft.

Kostnaderna för produktionen av vindkraft fortsätter sjunka tack vare den tekniska utvecklingen och de allt större kraftverken. Även investeringarna i solkraft fortsätter öka i och med att företag, jordbruk och hushåll fortsättningsvis ökar sina investeringar i solenergi.

Branschtjänsten är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet som samlar in, analyserar och förmedlar information om företagens verksamhetsmiljö och utvecklingen inom branscherna. Branschtjänsten syftar till att främja och stödja företags förnyelse, ökat mervärde och internationalisering. Den producerar aktuell, tillförlitlig och relevant information om de utvalda branscherna och svarar mot nationella och regionala informationsbehov.

Ytterligare information

Markku Alm, branschchef, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 040 086 4945
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 926

Tillbaka till toppen