Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Branschrapport: Livsmedelsindustrin växer trots utmaningarna till följd av coronapandemin

Arbets- och näringsministeriet
1.12.2020 10.14 | Publicerad på svenska 3.12.2020 kl. 14.45
Pressmeddelande

Tillväxtorienteringen inom livsmedelsindustrin fortsätter. Export och internationalisering anses vara viktiga faktorer när det gäller att möjliggöra tillväxt. Coronapandemin har också lyft fram betydelsen av det inhemska matsystemet. I år har Kina blivit det näst viktigaste exportlandet för livsmedel efter Sverige.

Uppgifterna framgår av branschrapporten över livsmedelsindustrin, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 1 december 2020. År 2019 omsatte livsmedelsindustrin 11,2 miljarder euro, vilket var en ökning av omsättningen med 1,2 procent från året innan. Mervärdet industrin producerar uppgår till ca 2,6 miljarder euro. Det finns intresse för livsmedelsföretagande, vilket syns i att man år 2019 grundade 244 nya företag och 117 företag upphörde med sin verksamhet.

År 2019 exporterades livsmedel för 1,75 miljoner euro, och exporten bestod av många olika produkter. I januari–augusti 2020 uppgick värdet av livsmedel som exporterades från vårt land till över 1,2 miljarder euro. Under motsvarande period i fjol var uppgick värdet till 1,1 miljarder euro. Det är viktigt att upprätthålla konsumenternas förtroende för inhemska livsmedel och en fungerande inhemsk marknad, eftersom cirka 85% av produktionen inom sektorn säljs på den inhemska marknaden.

Branschen sysselsätter ca 34 000 personer på heltid i cirka 1 800 företag. Dessutom finns det ett tusental närmatsföretag i landet. Livsmedelsindustrin har den största indirekta effekten på andra industrisektorer, eftersom det uppskattas att en arbetsplats inom livsmedelsindustrin medför arbete för tre personer inom andra branscher.

Coronapandemin har lett till snabba förändringar i omvärlden och försämrat förutsägbarheten inom branschen

Den förlängda coronapandemin försämrar läget inom livsmedelsindustrin och försvårar verksamheten särskilt för livsmedelsföretag som riktar sin försäljning till foodservice-sektorn. Å andra sidan har pandemin ytterligare stärkt uppskattningen av inhemskt ursprung och intresset för försörjningsberedskapen i vårt matsystem. En fungerande livsmedelsförsörjning är beroende av många aktörer och dess verksamhetsförutsättningar måste tryggas.

Tryggandet av funktionsförmågan, skyddet av personalen och annan riskminimering har ökat livsmedelsföretagens kostnader, vilket inom en sektor med små lönsamhetsmarginaler kan minska företagens möjligheter att förnya sin verksamhet. Dessutom försämras livsmedelsföretagens lönsamhet av att konsumtionen fokuserar på baslivsmedel och mat som äts hemma.

Tillväxtorienteringen i företag inom livsmedels- och dryckesbranschen fortsätter

De små och medelstora företagen inom livsmedelsbranschen är fortfarande tillväxtorienterade framgår av branschbarometern om livsmedelsframställning. Klart mer än hälften av de små och medelstora företag som svarat på barometern sade sig sträva efter tillväxt. Av livsmedelsföretagen meddelade 22 procent att de är kraftigt tillväxtorienterade och 45 procent att de i den utsträckning det är möjligt strävade efter tillväxt.

SMF-livsmedelsföretagen var mer tillväxtorienterade än andra jämförelsebranscher i enkäten. Ett tecken på tillväxtorientering är livsmedelsindustrins många omfattande strategiska investeringar.  Marknadsföring och försäljning är fortfarande centrala utvecklingsmål när det gäller små och medelstora livsmedelsföretag. Utvecklingsbehoven har ökat i fråga om produktions- och materialåtgärder, informationsteknik, produktutveckling och kvalitet.

Branschtjänsten är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet som samlar in, analyserar och förmedlar information om företagens verksamhetsmiljö och utvecklingen inom branscherna. Den syftar till att främja och stödja företags förnyelse, ökat mervärde och internationalisering. Den producerar aktuell, tillförlitlig och relevant information om de utvalda branscherna och svarar mot nationella och regionala informationsbehov.

Ytterligare information:

Leena Hyrylä, branschchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 029 047
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 926
Petri Koskela, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 38

Tillbaka till toppen