Hoppa till innehåll

Branschrapport: Tillväxtfrämjande trender inom naturproduktbranschen blir starkare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2021 13.00
Pressmeddelande
En bild som visar finska skog och en hand, som plockar röda bären.

Efterfrågan på naturprodukter väntas öka ute i världen. Det väntas uppstå betydande affärsverksamhet kring naturens råvaror, eftersom den ekonomiska potentialen i dem ännu inte har utnyttjats fullt ut.

Omsättningen för företag inom naturproduktbranschen och företag som utnyttjar naturprodukter i sin affärsverksamhet sjönk något 2020 jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av branschrapporten om naturproduktbranschen, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 8 december 2021.

– Tillväxten inom naturproduktbranschen såväl i Finland som internationellt baserar sig på växande trender, såsom naturenlighet, ansvarsfullhet, säkerhet, ekologisk hållbarhet, strävan efter hälsosamt leverne, nordiskt ursprung och arktiskt samarbete. Covid-19-pandemin har ytterligare stärkt de tillväxtfrämjande trenderna inom naturproduktbranschen. Att det är trendigt med naturens inverkan på hälsan och välbefinnandet gör att intresset för naturprodukter och naturturistmål ökar, säger branschchef Sirkku Wacklin från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten.

Inom naturproduktbranschen finns cirka 770 företag, vars sammanlagda omsättning 2020 uppgick till uppskattningsvis 780 miljoner euro. Drygt 70 procent av företagen i branschen är mikroföretag, varav största delen sysselsätter en till fem personer. Omsättningen för företag i naturproduktbranschen och företag som utnyttjar naturprodukter i sin affärsverksamhet ökade fram till 2019, men under coronaåret 2020 sjönk företagens totala omsättning något. Detta beror i synnerhet på en minskad omsättning inom turismen och inom tjänster och produkter för välbefinnande.

Antalet anställda vid företag inom naturproduktbranschen beräknas uppgå till cirka 2 700. Utländsk arbetskraft som arbetar med att plocka naturprodukter utgör dessutom en betydande del av arbetskraften inom branschen. Under de senaste åren har antalet utländska plockare varierat mellan 2 500 och 4 300 personer. Företagen inom bärbranschen är mycket beroende av utländsk arbetskraft, eftersom utländsk arbetskraft plockar 80–90 procent av de bär som samlas in av de företag som bedriver handel med vilda bär. En ny lag om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter minskar risken för utnyttjande och förenhetligar konkurrensförutsättningarna inom branschen.

Tillväxten inom naturproduktbranschen begränsas av tillgången på råvaror av jämn kvalitet. Finlands starka sidor som producent av naturprodukter är de vidsträckta plockningsområdena, utmärkta näringsvärden hos råvarorna, tillförlitligt ursprung och leveranssäkerhet. Digitaliseringen och plattformsekonomin möjliggör nya typer av nätverksbildning och affärsverksamhet. Att poängtera det ekologiska med naturprodukterna är ett sätt att skapa mervärde för dem.

Med naturproduktbranschen avses verksamhet som hänför sig till vilda bär, svampar och örter samt andra naturprodukter, såsom tillvaratagande av råvaran ur naturen samt vidareförädling och handel med råvaran. Företagsverksamhet inom naturproduktbranschen kan bedrivas till exempel inom råvaruproduktionen och livsmedelsbranschen. Viktiga verksamhetsområden för företagen är också att utnyttja värdefulla ämnen, dvs. kemiska föreningar, ur naturen inom hälso-, kosmetika-, läkemedels- och kemiindustrin samt turismen. Till naturproduktbranschen hör också utbildning, rådgivning, utveckling och forskning inom området.  

Branschtjänsten är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet som samlar in, analyserar och förmedlar information om företagens verksamhetsmiljö och utvecklingen inom branscherna.

Mer information
Sirkku Wacklin, branschchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, tfn 0295 028 642 och e-post: fornamn.e[email protected]
Petri Koskela, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 382 och e-post: [email protected]
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 926 och e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen