Hoppa till innehåll

Bränslestöd för brännolja som används i arbetsmaskiner

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 14.00
Pressmeddelande

Regeringen ger den 2 september 2022 en proposition om bränslestöd för brännolja som används i arbetsmaskiner. I propositionen föreslås det att lagen om temporärt bränslestöd för företag inom transportsektorn ändras. Vid behandlingen av lagen, som trädde i kraft i september i år, uppmanade riksdagen i sitt uttalande att snabbt bereda motsvarande stöd även för brännolja.

Stödperioden ska omfatta tiden 1.2–30.4.2022 och stödbeloppet under stödperioden ska uppgå till 5 procent av den brännolja som köpts för användning i arbetsmaskiner. Stödet för brännolja motsvarar det stöd som gäller för bränsle.

Det är förbjudet att använda brännolja för trafiktransporter, vilket innebär att stödet riktas till arbets¬maskiner. På samma sätt som inom transportsektorn har prisutvecklingen gjort att företagen hamnat i en svår situation, vilket i sin tur kan ha en spridningseffekt på upprätthållandet av Finlands försörj¬ningsberedskap. Lagen ska inte tillämpas på användning av brännolja inom primär jordbrukspro¬duktion, fiskerinäring, vattenbruk eller kredit- eller finansieringsverksamhet, eftersom de har en annan rättslig grund enligt EU-rätten och omfattas av separata stödprogram. Lagen ska inte tilläm¬pas på brännolja som används för uppvärmning av fastigheter. 

Bränslepriserna ökade snabbt i början av året (februari–april 2022) till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 november 2022. Statskontoret ska vara statsbidragsmyndighet.

Mer information: 
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029506 3732
 

Tillbaka till toppen