Hallituksen esitys TEM/2022/141

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

HE 188/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annettua lakia. Kyseisen lain nojalla kompensoidaan helmikuussa 2022 alkaneiden Venäjän Ukrainaan kohdistuneiden sotatoimien aiheuttamaa äkillistä polttonesteiden hinnan nousua. Lain eduskuntakäsittelyn yhteydessä eduskunta lausui, että hallituksen tulee valmistella esitys tuen ulottamisesta myös yritysten polttoöljyn käyttöön. Polttoöljyn käyttö liikennekuljetuksissa on kielletty, jolloin tuki kohdistuu työkoneisiin. Yritysten määräaikaista polttoöljytukea olisi mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022) laissa säädetyin, kuljetusyritysten polttoainetukea vastaavin ehdoin. Valtiokonttori toimisi valtionapuviranomaisena. Lakia täydennettäisiin EU-komission päätöstä SA.103159 sisältyvällä rajoituksella, että tukea ei sovellettaisi maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyn piirissä tapahtuvaan toimintaan. Lakia ei sovellettaisi kiinteistön lämmitykseen polttoöljyllä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Yritysten määräaikaiseen polttoainetukeen on varattu 75 miljoonaa euroa. Arvioiden mukaan polttoainetukea tarvitaan huomattavasti vähemmän, jolloin tästä ylijäävä osuus riittää kattamaan myös polttoöljytuen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen